มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554312020
นางสาวประภา นิลุบล 
2
554312027
นางสาวพิมพ์ดาว แก้วแจ่ม 
3
554312029
นางสาวภิรมญา แสงโสดา 
4
554312035
นางสาวสิริกาญจน์ เปรมเกิด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................