มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554307074
นางสาวจิราภรณ์ น้อยจันทร์ 
2
554307091
นางสาวมิ่งขวัญ สีอิด 
3
554307093
นางสาวรัชนีกร อินตาถึง 
4
554307094
นางสาวรัตนา แก้วคำ 
5
554307110
นายเจนณรงค์ ประยูรยิ้ม 
6
554307111
นายไชยวัฒน์ เพิ่มทวี 
7
554307114
นายดำริห์ พฤกษะวัน 
8
554307127
นายวิทวัส แก้วแฟง 
9
554307136
นายอุเทน ทองคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................