มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554302009
นางสาวชไมพร สอนเพ็ง 
2
554302019
นางสาวปริชาติ พุ่มเรือง 
3
554302021
นางสาวปัญญารัตน์ สุจริต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................