มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554255005
นางสาวฑิตฐิตา หลวงนรินทร์ 
2
554255018
นางสาววณิชยา เพชรแหว 
3
554255030
นายสุนิตย์ สารส 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................