มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554251005
นางสาวมุกรินทร์ มีลาภ 
2
554251010
นายกฤษณะ ม่วงเกตุ 
3
554251017
นายอภิสิทธิ์ ศรีพิทักษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................