มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554264012
นางสาวปรียานันท์ ฉายบุตร 
2
554264017
นางสาวพลอย พิลาวุฒิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................