มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554244014
นางสาวมธุรส เขม้น 
2
554244021
นายกลธร สาลีลักษณ์ 
3
554244022
นายชัยพิทักษ์ ทองหงำ 
4
554244030
นายนัฐวุฒิ คำโทน 
5
554244040
นายอภิสิทธิ์ สาดสี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................