มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น 15/61
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
543601004
นางณภัทร เสียงเย็น 
2
543601006
นายนาวิน แก้วสีหมอก 
3
543601034
นายอุเทน แจ่มชาวนา 
4
543601038
นายเสรี ยอดบุรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................