มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544182011
นางสาวดอกแก้ว ลาคำ 
2
544182038
นางสาวสุรีย์พร ทรงคงดวงดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................