มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 14/31
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2553

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
533186001
นางสาวกนกวรรณ สุขเมือง 
2
533186003
นางสาวจิตราวรรณ สุดแก้ว 
3
533186007
นางสาวธีรารัตน์ สลักลาย 
4
533186009
นางนิตยา ย้ายหน่าย 
5
533186011
นางสาวนิภาพร เรืองมี 
6
533186014
นางสาวประภัสสร เพ็งเพชร 
7
533186020
นางพัณณิตา หงษ์สุข 
8
533186021
นางสาวพิชญา ถาวรกูล 
9
533186022
นางสาวพิมพ์พร บุญเผือก 
10
533186025
นางสาวโยธกา โคตะมูล 
11
533186032
นางสาววาสินี เผือกสี 
12
533186033
นางสาวศิณัฏฐิกาญจน์ อินทรพงษ์ 
13
533186036
นางสัมฤทธิ์ ทองใบ 
14
533186039
นางสาวสุจิตรา อาลัย 
15
533186041
นางสาวสุพรรณี จักรขุนซี 
16
533186042
นางสุภัคสร อยู่ต้น 
17
533186052
นางสาวเอมจิตต์ ยศปัญญา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................