มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2553

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
534102074
นางสาวเพียงนภา แสงสว่าง 
2
534102082
นางสาววราภรณ์ พินิจทรัพย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................