มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2553

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
534182002
นางสาวกรรภิรมย์ โสภาวาง 
2
534182015
นางสาวนริสรา จันทิมา 
3
534182023
นางสาวพัฒนา นวลตาล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................