มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2561
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ
03
เทียบโอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2561
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
22/31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
การศึกษาปฐมวัย
03
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ดนตรีศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
22/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2561
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
22/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2561
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
22/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2561
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
22/54
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2561
การบริหารการศึกษา
01
รุ่น 20 ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
การบริหารการศึกษา
02
รุ่น 20 ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
01
รุ่น 2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
หลักสูตรและการสอน
01
รุ่น 12 ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
01
22/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
01
22/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การท่องเที่ยวและบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
การบัญชีบัณฑิต
01
บัญชีบัณฑิต
2561
การบัญชีบัณฑิต
03
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2561
การบัญชีบัณฑิต
04
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2561
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2561
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2561
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2561
การจัดการ
01
22/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการ
02
22/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
22/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
22/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
02
22/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
01
22/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
02
22/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การบัญชีบัณฑิต
01
22/09
บัญชีบัณฑิต
2561
การบัญชีบัณฑิต
02
22/10
บัญชีบัณฑิต
2561
นิเทศศาสตร์
01
22/39
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2561
การจัดการประยุกต์
01
รุ่น 1 ก.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2561
การจัดการประยุกต์
02
รุ่น 1 ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2561
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น12 ส.-อ. ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
02
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
22/01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
22/03
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
22/02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
22/04
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
01
รุ่น 13
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
01
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
01
22/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
02
22/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
22/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
22/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
22/34
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รุ่น 1 ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รุ่น 1 ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2560
คณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
คณิตศาสตร์ วิชาเอกสถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ชีววิทยา
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2560
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2560
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
การศึกษาปฐมวัย
03
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ดนตรีศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
21/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2560
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
21/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2560
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
21/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2560
การบริหารการศึกษา
01
รุ่น 19 ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
การบริหารการศึกษา
02
รุ่น 19 ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
01
รุ่น 1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
01
รุ่น 10
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
หลักสูตรและการสอน
01
รุ่น 11
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาญี่ปุ่น
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
01
21/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
01
21/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
05
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
01
บัญชีบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
02
บัญชีบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
03
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
04
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
05
เทียบโอน ก.5
บัญชีบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2560
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2560
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2560
การจัดการ
01
21/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
03
21/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
21/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
21/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
01
21/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
02
21/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
01
21/12
บัญชีบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
02
21/13
บัญชีบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
21/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
21/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
นิเทศศาสตร์
01
21/39
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2560
การจัดการประยุกต์
01
รุ่น 10 ก.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2560
การจัดการประยุกต์
02
รุ่น 10 ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น12 ปกติ ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
รุ่น12 ปกติ ก1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2560
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น12 ส.-อ. ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2560
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน ก.3
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2560
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
21/01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
21/03
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
21/02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
21/04
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
02
21/05
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
01
รุ่น 13
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
การพัฒนาชุมชน
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
01
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2560
การพัฒนาชุมชน
01
21/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
01
21/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
21/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
21/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
21/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
03
21/61 (กองบิน)
รัฐศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2559
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ชีววิทยา
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
04
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2559
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ดนตรีศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
20/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2559
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
20/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2559
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
20/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2559
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
01
แผน ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2559
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ดนตรีสากล
01
20/39
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
01
20/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
01
20/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การบริหารจัดการภาครัฐ
01
แผน ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การบริหารจัดการภาครัฐ
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การบริหารจัดการภาครัฐ
03
แผน ก.5/5
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การบริหารจัดการภาครัฐ
04
แผน ข.5/5
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การปกครองท้องถิ่น
01
แผน ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การปกครองท้องถิ่น
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การปกครองท้องถิ่น
03
แผน ก.5/5
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การตลาด
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2559
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2559
การบัญชี
03
เทียบโอน ก.3
บัญชีบัณฑิต
2559
การบัญชี
04
เทียบโอน ก.4
บัญชีบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2559
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2559
นิเทศศาสตร์
03
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2559
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2559
การจัดการ
01
20/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
02
20/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
03
20/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
04
20/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
20/04
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การตลาด
01
20/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การตลาด
02
20/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การบัญชี
01
20/09
บัญชีบัณฑิต
2559
การบัญชี
02
20/10
บัญชีบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
20/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
20/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
นิเทศศาสตร์
01
20/40
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2559
การจัดการประยุกต์
01
แผน ก.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2559
การจัดการประยุกต์
02
แผน ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2559
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
แผน ก.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2559
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน ก.3
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2559
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
20/01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
20/03
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
20/02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
รุ่น 12/2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การพัฒนาชุมชน
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
การเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
การพัฒนาชุมชน
01
20/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การเมืองการปกครอง
01
20/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
01
20/34
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
02
20/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
20/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
20/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2558
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
คณิตศาสตร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
ชีววิทยา
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
04
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
19/31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เคมี
01
รุ่น 5
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
19/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2558
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
19/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2558
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
01
รุ่น 1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
รุ่น 9
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
รุ่น 6
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2558
หลักสูตรและการสอน
01
รุ่น 10
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาญี่ปุ่น
01
ก.1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาญี่ปุ่น
02
ก.2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาฝรั่งเศส
01
ก.1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาฝรั่งเศส
02
ก.2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ดนตรีสากล
01
19/40
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
01
19/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
01
19/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การบริหารจัดการภาครัฐ
01
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การบริหารจัดการภาครัฐ
02
แผน ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การปกครองท้องถิ่น
01
รุ่น 4
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2558
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
รุ่น 15
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การตลาด
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2558
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2558
การบัญชี
03
เทียบโอน ก.3
บัญชีบัณฑิต
2558
การบัญชี
04
เทียบโอน ก.4
บัญชีบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2558
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2558
นิเทศศาสตร์
03
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2558
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2558
การจัดการ
01
19/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
02
19/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
03
19/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
04
19/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
19/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
19/04
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การตลาด
01
19/45
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การบัญชี
01
19/09
บัญชีบัณฑิต
2558
การบัญชี
02
19/10
บัญชีบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
19/46
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
19/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
19/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
นิเทศศาสตร์
01
19/41
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2558
การจัดการประยุกต์
01
รุ่น 7
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2558
การจัดการประยุกต์
02
แผน ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น 10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
02
เทียบโอน ก.2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
19/02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
19/01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
19/03
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
รุ่น 11
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การพัฒนาชุมชน
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
การเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
การพัฒนาชุมชน
01
19/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การเมืองการปกครอง
01
19/34
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
01
19/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
02
19/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
19/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
19/33
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2557
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เคมี
01
รุ่น 4
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
รุ่น 4/2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
ศิลปประดิษฐ์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2557
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2557
อาหารและโภชนาการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
02
รุ่น 4/2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
01
รุ่น 5
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2557
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
18/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
18/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
02
18/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
18/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2557
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
03
รุ่น 16/2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
04
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
รุ่น 8
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
รุ่น 8/2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2557
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
02
รุ่น 5/2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2557
หลักสูตรและการสอน
01
รุ่น 10
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
01
18/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
01
18/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
18/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รุ่น 3/2
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารจัดการภาครัฐ
03
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การปกครองท้องถิ่น
02
รุ่น 3/2
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การปกครองท้องถิ่น
03
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
02
รุ่น 14/2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
03
เทียบโอน ก.3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
04
เทียบโอน ก.4
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน ก.3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การตลาด
03
เทียบโอน ก.3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2557
การบัญชี
02
เทียบโอน ก.2
บัญชีบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
เทียบโอน ก.3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
เทียบโอน ก.4
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2557
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2557
นิเทศศาสตร์
03
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2557
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2557
การจัดการ
01
18/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
02
18/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
03
18/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
04
18/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การตลาด
01
18/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การบัญชี
01
18/08
บัญชีบัณฑิต
2557
การบัญชี
02
18/09
บัญชีบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
18/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
18/45
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
18/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
นิเทศศาสตร์
01
18/40
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2557
การจัดการประยุกต์
01
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2557
การจัดการประยุกต์
02
แผน ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2557
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
03
เทียบโอน ก.2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
18/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
18/02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
18/01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
18/03
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02
รุ่น 10/2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
การเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
การเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
การพัฒนาชุมชน
01
18/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
การเมืองการปกครอง
01
18/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
01
18/34
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
02
18/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
18/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
18/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2556
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2556
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2556
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
17/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2556
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
17/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2556
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
17/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2556
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
02
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
03
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
รุ่น 7/2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
02
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
การเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2556
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2556
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
การพัฒนาชุมชน
01
17/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
การเมืองการปกครอง
01
17/34
รัฐศาสตรบัณฑิต
2556
การเมืองการปกครอง
02
17/46
รัฐศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
01
17/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
02
17/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
01
17/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
17/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
02
17/47
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
17/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
17/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
17/33
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารจัดการภาครัฐ
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การปกครองท้องถิ่น
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2556
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การตลาด
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2556
การบัญชี
02
o1
บัญชีบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2556
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2556
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2556
การจัดการ
01
17/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
02
17/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
03
17/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
04
17/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
05
17/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การตลาด
01
17/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การตลาด
02
17/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การบัญชี
01
17/10
บัญชีบัณฑิต
2556
การบัญชี
02
17/11
บัญชีบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
17/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
17/45
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
17/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
17/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการประยุกต์
01
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2556
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2556
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
รุ่น 8/2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
o1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2556
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
17/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
17/02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
17/01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
17/03
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
2556
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02
รุ่น 9/2
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2555
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เคมี
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2555
เคมี
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
02
แผน ข.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2555
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
16/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2555
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
16/46
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2555
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
16/47
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2555
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
16/48
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2555
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
16/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2555
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
16/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2555
การบริหารการศึกษา
01
ก.1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การบริหารการศึกษา
02
ก.2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2555
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
การพัฒนาชุมชน
01
16/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
การพัฒนาชุมชน
02
16/45
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
01
16/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
02
16/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาไทย
01
16/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
16/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
16/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
16/44
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
16/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
16/33
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
16/34
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
16/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
การบริหารจัดการภาครัฐ
01
แผน ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การบริหารจัดการภาครัฐ
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การปกครองท้องถิ่น
01
แผน ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การปกครองท้องถิ่น
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2555
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2555
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2555
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
02
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
04
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2555
การบัญชี
03
o1
บัญชีบัณฑิต
2555
การบัญชี
04
o2
บัญชีบัณฑิต
2555
การประชาสัมพันธ์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
วารสารศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
01
16/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
02
16/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
03
16/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
04
16/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
16/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
16/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
16/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
16/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
16/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบัญชี
01
16/10
บัญชีบัณฑิต
2555
การจัดการประยุกต์
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2555
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น 6
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
รุ่น 7
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2555
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
16/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
16/02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
16/01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
16/03
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2554
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2554
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
15/34
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
02
แผน ข.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
02
แผน ข.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การบริหารการศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การวัดผลการศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
จิตวิทยาและการแนะแนว
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
01
15/31
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
02
15/32
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
03
15/33
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
15/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2554
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
15/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2554
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2554
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2554
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2554
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2554
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2554
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
การพัฒนาชุมชน
01
15/42
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ดนตรีสากล
01
15/43
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
01
15/38
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
02
15/39
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาไทย
01
15/40
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
15/41
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
15/35
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
15/36
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
15/37
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
15/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2554
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
04
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2554
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2554
การบัญชี
03
o1
บัญชีบัณฑิต
2554
การประชาสัมพันธ์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
วารสารศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
01
15/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
02
15/45
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
03
15/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
04
15/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
15/46
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
15/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
15/47
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
15/48
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
15/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
15/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบัญชี
01
15/10
บัญชีบัณฑิต
2554
การบัญชี
02
15/11
บัญชีบัณฑิต
2554
การจัดการประยุกต์
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2554
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
พืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2554
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
o1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
02
o2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2554
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
15/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
15/02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
15/03
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
15/01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2553
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เคมี
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2553
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
ชีววิทยา
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์การกีฬา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
14/33
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การบริหารการศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การวัดผลการศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
จิตวิทยาและการแนะแนว
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2553
การบริหารการศึกษา
01
14/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
การศึกษาปฐมวัย
01
14/31
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การศึกษาปฐมวัย
02
14/32
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
14/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2553
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
02
14/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2553
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
14/54
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2553
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
14/55
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2553
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2553
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2553
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2553
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2553
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2553
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2553
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2553
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2553
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
การพัฒนาชุมชน
01
14/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
นิติศาสตร์
01
14/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาไทย
01
14/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษ
01
14/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
14/35
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
14/34
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2553
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
01
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
02
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
o1
บัญชีบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
o2
บัญชีบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2553
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2553
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
นิเทศศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
01
14/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
01
14/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
02
14/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
03
14/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
14/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
14/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
14/08
บัญชีบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
14/23
บัญชีบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
14/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
14/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
14/21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
14/11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
14/12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
14/24
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการประยุกต์
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2553
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2553
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
สัตวศาสตร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2553
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2553
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
14/05
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
14/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
14/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
14/01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
14/02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2552
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เคมี
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2552
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์การกีฬา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
13/32
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การวัดผลการศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
จิตวิทยาและการแนะแนว
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
นันทนาการ
08
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
การบริหารการศึกษา
01
13/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
2552
การศึกษาปฐมวัย
01
13/31
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาปฐมวัย
02
13/25
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
13/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
02
16/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
13/42
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
13/43
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
13/44
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
13/45
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
05
13/46
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
06
13/47
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
07
13/48
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
08
13/27
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
09
13/28
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
02
13/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2552
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2552
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2552
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2552
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
การพัฒนาชุมชน
01
13/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
การพัฒนาชุมชน
01
13/05
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาอังกฤษ
01
13/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
13/35
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
13/33
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
13/34
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์
01
13/64
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
13/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
13/62
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
03
13/63
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2552
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2552
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
นิเทศศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
01
13/39
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
02
13/26
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
01
13/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
02
13/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
03
13/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
13/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
13/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
13/23
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
13/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
13/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
13/21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
13/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
13/24
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
นิเทศศาสตร์
01
13/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
การจัดการประยุกต์
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2552
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2552
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2552
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2552
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
13/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
13/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
13/01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
13/02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต