มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2561
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2561 (เรียนร่วม)
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. 1/2561
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. 1/2561 (เรียนร่วม)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปป. 1/2561
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 1/2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267101 และ 055-267050