ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100006088662562-11-2796300.005912412019นางสาวศิรินภา เขียวงามนิติศาสตร์
100009088642562-11-27126300.005912412014นางสาวภาวิณี เขียวงามนิติศาสตร์
100018098982562-11-2730.006012239018นายจิรากร ดำงามวิศวกรรมโลจิสติกส์
100026096742562-11-2730.006012612031นายธัญญา เมืองชาวนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100031097252562-11-2731000.006012404072นายวรากร คำจุมพลรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100050099882562-11-2730.006012426035นางสาวอัฐภิญญา ทิพวันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100055099932562-11-2730.006012426036นายกริชฎา รอดอยู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100061089492562-11-2730.006012255010นางสาวสุนิสา คำบุญคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
100065098902562-11-27198000.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100073103412562-11-2730.006112620022นายจิรายุ คำดีการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100075103462562-11-2730.006112620025นายธีรภัทร์ อินปานการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100078103962562-11-2730.006112620019นายกฤตภาส อินนารีการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100081103432562-11-2730.006112620026นายนัฐธีร์ กันเพ็งการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100086090692562-11-2736000.005812231003นางสาวปัทมพร สมรูปวิทยาการคอมพิวเตอร์
100087090432562-11-2730.005913109018นายธวัชชัย แก้วสังสีดนตรีศึกษา
100088090402562-11-2730.005913109017นายธนภณ แสงศิริดนตรีศึกษา
100093096372562-11-27167300.005912412011นางสาวประภัสสร เทพนาคินนิติศาสตร์
100094093822562-11-27146300.005912412042นายยอดขวัญ วิลาพังนิติศาสตร์
100096100382562-11-27209000.005915253003นายกฤตนัย ฉุยกำเหนิดเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100097092812562-11-27156300.005912606056นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้วการตลาด
100100087342562-11-2730.006012606004นางสาวจุฑาทิพย์ วานแก้วการตลาด
100103087362562-11-2730.006012606031นางสาวเสาวลักษณ์ คงสาการตลาด
100104099222562-11-2731000.006012606033นางสาวอังคณา สองสมุทรการตลาด
100113109032562-11-2731000.006012602111นายรวิสุต สุ่มโยงการจัดการ
100115109372562-11-2731000.006012426037นายชยธร เมืองชาวสวนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100116109242562-11-2730.006012426037นายชยธร เมืองชาวสวนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100125107642562-11-2730.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100126097662562-11-2731000.006012417052นายศาสตรา อุปวาณิชภาษาญี่ปุ่น
100139099312562-11-2731000.006112405032นายนันทพงค์ แดนสิงห์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100146108532562-11-2731000.006112405006นางสาวนฤพร ขำทุ่งรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100147108582562-11-2731000.006112405005นางสาวณัฐฐาพร สุขแย้มรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100148108782562-11-2761000.006112405007นางสาวนันทพร ปิ่นดวงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100153104662562-11-2731000.006112405012นางสาวพัทธ์ธีรา ด่านประเสริฐชัยรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100154099322562-11-2731000.006112405004นางสาวชโรชัย ชัยวิลาศรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100159099002562-11-2731000.006112405036นายพลกฤษณ์ ภักดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100160107282562-11-27187300.006112405074นายบุญญฤทธิ์ บุญโพธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100169107512562-11-27156300.006212417017นายเจษฎากร ทองแดงภาษาญี่ปุ่น
100170099122562-11-2731000.006112405088นางสาวนริศรา วงค์สวัสดิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100171109282562-11-2761000.006112405088นางสาวนริศรา วงค์สวัสดิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100175099092562-11-2731000.006112405087นางสาวจินตนา เหลืองหิรัญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100176109272562-11-2761000.006112405087นางสาวจินตนา เหลืองหิรัญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100178111652562-11-2938000.005712239037นายอภิวัฒน์ กันทรวิศวกรรมโลจิสติกส์
100179107082562-11-29217300.005812607035นางสาวเจนจิรา ช้างคุ้มการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100181111742562-11-2930.005812224026นายศุภชัย พรหมประเสริฐเทคโนโลยีสารสนเทศ
100182111692562-11-2946000.005812215009นายจักรกฤษณ์ ห้อยสุขเซรามิกส์
100183101862562-11-2991000.005912229010นายพุธกาล แย้มชุ่มเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100186104292562-11-29126300.005912620013นางสาวจรัสศรี ครุฑวิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100187111682562-11-2930.005912419004นางสาวจิราวรรณ ยงบุตรภาษาอังกฤษ
100193100812562-11-2930.006012418013นางสาวนันทวรรณ รัดบ้านด่านภาษาไทย
100198111842562-11-2930.006012241006นางสาวณัฐมล ปิ่นแก้วสัตวศาสตร์
100204099512562-11-2931000.006012242085นางสาวกรรณิกา อ่องไพฑูรย์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100205105152562-11-2930.006012242096นางสาวบัณฑิตา ทัศสุรินทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100209109332562-11-2930.006012426043นายนพนัฐ คำสุวรรณรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100210111562562-11-2930.006012412067นายกฤดนัย พรหมเมศนิติศาสตร์
100211111572562-11-2930.006012412068นายกฤษณะ ตรีสาตร์นิติศาสตร์
100212111582562-11-2930.006012412072นายนครินทร์ น่วมนุ้ยนิติศาสตร์
100213111592562-11-2930.006012412073นายบัณฑิต ดีสุขนิติศาสตร์
100216111632562-11-2930.006012412078นายสุรวุฒิ อินกองงามนิติศาสตร์
100227105122562-11-2930.006112426088นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100234111362562-11-2930.006112411022นายพชร ฟักเจริญดนตรีสากล
100240110552562-11-2930.006112411032นายอภินันท์ บุคำดนตรีสากล
100242105802562-11-2930.006112602010นางสาวน้ำฝน แสงทองการจัดการ
100244111662562-11-2931000.006115248035นายสิทธิศักดิ์ ประหวั่นเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100251111552562-11-2931000.006212268003นายชฎาภรณ์ กองมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
100253111472562-11-2931000.006212239005นางสาวชลธิชา เชิดประโคนวิศวกรรมโลจิสติกส์
100254111482562-11-2931000.006212239009นางสาวปัญญาพร ธรรมมากูลวิศวกรรมโลจิสติกส์
100258107832562-11-29207300.005812407132นายอภิรักษ์ นาคเอมการพัฒนาชุมชน
100264111782562-11-2966000.005812224021นายนราวิชญ์ ศรีบุญวงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100271115442562-11-2936000.005912229003นางสาวภาวินี เหล็กเพชรเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100272115432562-11-2931000.005912229010นายพุธกาล แย้มชุ่มเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100274115412562-11-2930.005912603086นายวศินภัทร ดิษฐเนตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100276098592562-11-2930.006012242034นางสาวอรทัย แซ่เถาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100279106602562-11-2930.006012242080นายชัยพร พรมชาวนาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100286098302562-11-2931000.006012208002นางสาวกาญจนา ศรีผาคหกรรมศาสตร์
100294114782562-11-2930.006012201018นายภิเษก มากงามการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100295114772562-11-2930.006012201020นายศุกร์ชัย ชัยภูมิการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100298114822562-11-2930.006012241028นายศรายุทธ มณฑาทองสัตวศาสตร์
100299114812562-11-2930.006012241029นายสุเทพ รุ่งเจริญสัตวศาสตร์
100302114592562-11-2930.006012227016นายธนกร วิไลพลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100304114642562-11-2930.006012227014นางสาวอลิสา บุญเลิศผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100309101232562-11-2930.006012239046นายศรายุทธ แสงรัตน์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100314114692562-11-2930.006012244019นายชานนท์ แก้วเกตศรีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100315114712562-11-2931000.006012244049นายทัตพงศ์ คาดสันเทียะออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100317113472562-11-2961000.006012428007นางสาวธวัลหทัย นวลคำสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100319111752562-11-2961000.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100323090742562-11-2930.006012426010นางสาวณิชกานต์ สืบสุยะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100325113002562-11-2930.006012606058นางสาวนภัสวรรณ์ ธูปหอมการตลาด
100326106832562-11-2930.006012606061นางสาวเบญจมาศ ชุ่มชื่นการตลาด
100329109162562-11-2931000.006012614070นายธีรเดช คำภูเมืองนิเทศศาสตร์
100330108822562-11-2930.006012612025นายถิรายุ สนั่นนามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100340114382562-11-2931000.006112405062นายกิตติคุณ เสืออุดมรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100344105692562-11-2931000.006112614018นายกันตพงษ์ พรหมสนธิ์นิเทศศาสตร์
100348107502562-11-2930.006112229005นางสาววิลาวัลย์ มีใจเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100349107432562-11-2930.006112229008นางสาวอิสรา คุณสมบัติเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100351106582562-11-2930.006112229003นางสาวปาริชาติ พรมจันทร์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100354107492562-11-2930.006112201012นางสาวเอมมิกา สามารถการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100360108722562-11-2931000.006115247023นายพุฒิเมธ เทพชัยน่านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100362108732562-11-2931000.006115247020นายนครินทร์ ดีอินทร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100368114302562-11-2930.006212412052นางสาวเบญจมาภรณ์ กันตงนิติศาสตร์
100369113782562-11-29167300.006212412016นางสาวพรรณกาญจน์ มันใจนิติศาสตร์
100370114352562-11-2930.006212412016นางสาวพรรณกาญจน์ มันใจนิติศาสตร์
100371113772562-11-29146300.006212412003นางสาวจิตรวรรณ ด่านพัฒนานุรักษ์นิติศาสตร์
100372114192562-11-2931000.006212412003นางสาวจิตรวรรณ ด่านพัฒนานุรักษ์นิติศาสตร์
100376112082562-11-2931000.006212265010นายพีรดล นันตวงษ์สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100387115262562-12-0265300.005713113036นายสมิทธ์ ขาวเอี่ยมภาษาอังกฤษ
100388109622562-12-0296300.005812409032นายชวภณ มีเพียรการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100390091082562-12-0236000.005912201017นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100391102732562-12-0291000.005912201018นายประจวบ คำจูมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100396116372562-12-0261000.005912620013นางสาวจรัสศรี ครุฑวิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100400116302562-12-0230.005913113036นางสาวจินต์จุฑา กิจันทร์ภาษาอังกฤษ
100412103822562-12-0261000.006012404032นายธีรภัทร ลาภบำรุงรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100430112982562-12-0230.006012612036นายวุฒิชัย อินยมณีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100431102902562-12-0296300.005912603079นายทรงยศ หลำเพ็งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100432115972562-12-0230.005912603079นายทรงยศ หลำเพ็งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100460116202562-12-0335300.005912603075นายณัฐพล ภู่ใหม่การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100463117362562-12-0331000.005913113054นางสาวสุภาพร ยินดีชนะภาษาอังกฤษ
100468117912562-12-0331000.006012418059นางสาวธัญรดา จันทรมณีภาษาไทย
100469117902562-12-0331000.006012418001นางสาวกวินนา มั่งมูลมีภาษาไทย
100473092902562-12-0330.006012602161นายธงชัย คงประยูรการจัดการ
100475115732562-12-0331000.006012602145นางสาววนิดา โพธิ์ชื่นการจัดการ
100476092912562-12-0330.006012602163นายปานเทพ ปั้นทองการจัดการ
100477106872562-12-0331000.006012612006นางสาวบุษกร เส็งวัฒน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100479106902562-12-0331000.006012612013นางสาวสาธิยา สุขอินทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100480106922562-12-0331000.006012612055นางสาวสิริกร สายหยุดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100488104152562-12-0330.006112201018นายธนโชติ พิมพ์พุฒิการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100489104142562-12-0330.006112201022นายสิทธิชาติ เผ่ากลิ่นการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100496092122562-12-0330.006212404028นางสาวอาทิตยา ทองศรีรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100497119062562-12-0321000.005812239038นายวัชระพงษ์ พระวงศ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100500119022562-12-0335300.005912607044นางสาวลลิตา หน่อท้าวการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100501119002562-12-03152000.005912607029นางสาวกรรณิกา มาสะอาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100502118992562-12-0330.005912603086นายวศินภัทร ดิษฐเนตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100503118982562-12-0320.006212412003นางสาวจิตรวรรณ ด่านพัฒนานุรักษ์นิติศาสตร์
100504118972562-12-0320.006212412022นางสาววนัชพร ยิ้มสบายนิติศาสตร์
100505118962562-12-0320.006212412052นางสาวเบญจมาภรณ์ กันตงนิติศาสตร์
100506118952562-12-0320.006212412002นางสาวกาญจนา ยอดสละนิติศาสตร์
100507118942562-12-0320.006212412016นางสาวพรรณกาญจน์ มันใจนิติศาสตร์
100512118902562-12-0320.006112412012นางสาวธนิดา รัตนอัครแสงนิติศาสตร์
100514118872562-12-0331000.006113112059นายรุ่งสุริยา ชาชุมพรภาษาไทย
100525088022562-12-0461000.005912254110นางสาวปัทมา สิงห์ราชสาธารณสุขศาสตร์
100529117132562-12-0435300.005912603089นายไวทยา คัดคอยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100532119592562-12-0430.005912412003นางสาวกัลยกร ศรีทองนิติศาสตร์
100533119582562-12-0430.005912412004นางสาวคนึงนิจ ชรัสเสถียรนิติศาสตร์
100534119622562-12-0450.005912412011นางสาวประภัสสร เทพนาคินนิติศาสตร์
100535119552562-12-0430.005912412014นางสาวภาวิณี เขียวงามนิติศาสตร์
100536095552562-12-04136300.005912412017นางสาววราภรณ์ จันทร์สีนิติศาสตร์
100537119522562-12-0430.005912412018นางสาวศศิวิมล พิลึกนิติศาสตร์
100538119672562-12-0450.005912412024นางสาวโสรยา สายทองนิติศาสตร์
100539093442562-12-04116300.005912412026นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์นิติศาสตร์
100540119692562-12-0420.005912412026นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์นิติศาสตร์
100543119682562-12-0421000.005912412042นายยอดขวัญ วิลาพังนิติศาสตร์
100546102192562-12-04156300.005912412070นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บนิติศาสตร์
100557119182562-12-0431000.006012606085นายอนาวิล ฉิมมาการตลาด
100564115872562-12-0491000.006012426051นายสิรภัทร ธงสันเทียะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100567119852562-12-0430.006012412075นายภุชงค์ แก้วหายเคราะห์นิติศาสตร์
100571119472562-12-0430.006012241004นางสาวจิราภรณ์ เต็บเตียงสัตวศาสตร์
100573119442562-12-0430.006012241014นางสาวภัทราวรรณ คำชมสัตวศาสตร์
100574119482562-12-0430.006012241016นางสาววิจิตรา จำลองเพลงสัตวศาสตร์
100580113452562-12-0430.006112419078นายวันเผด็จ ทองชมพูนุชภาษาอังกฤษ
100584089392562-12-0430.006112419075นายณัฐพงษ์ ลาอาภัยภาษาอังกฤษ
100588110502562-12-0430.006112620027นายภานุพงษ์ อ่ำพรมการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100591102922562-12-0496300.005912412058นางสาวมาริสา ปั้นสุขนิติศาสตร์
100592117632562-12-0431000.006112405016นางสาววดีรัตนา จันทร์ประสิทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100593095362562-12-04121000.006212230011นายพรรณณา วังคีรีฟิสิกส์
100596120342562-12-0435300.005812607010นางสาวธันธิชา วันเย็นการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100597120252562-12-04136300.005812411011นายจีราวัฒน์ สุนาดนตรีสากล
100598120242562-12-0435300.005812411039นายอัมรินทร์ เรืองแหววดนตรีสากล
100599120332562-12-0435300.005812607044นางสาวรัตนา เตาะหนองนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100600120312562-12-0435300.005812607054นายกิตติพันธ์ แก้วสีนาถการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100601120292562-12-0435300.005812607057นายดนุวัชร ทับทองดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100602120322562-12-0435300.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100603119402562-12-0465300.005912602052นายธรากร ไชยวิเศษการจัดการ
100604120522562-12-0431000.005912602052นายธรากร ไชยวิเศษการจัดการ
100605095652562-12-0491000.005913118032นางสาวนิตยา สาทศรีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100622101612562-12-0430.006012615096นางสาวอภิสรา ไชยชาติการบัญชีบัณฑิต
100628120432562-12-04187300.006012602158นายชนินทร์ เขียวปั้นการจัดการ
100629116022562-12-0430.006012603010นางสาวณัฐมน อินหาดกรวดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100632120142562-12-0461000.006012224020นายวัสสการ อุลนรุตเทคโนโลยีสารสนเทศ
100633120032562-12-0461000.006012224027นายอรรถพล ตรงต่อกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
100640120232562-12-0430.006012244031นายวิทวัส ด้วงสุวรรณออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100642113112562-12-0430.006012239044นายฤทธิพร ศรีใจวิศวกรรมโลจิสติกส์
100644120222562-12-0430.006012244057นายวรัญญู สาสนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100647095942562-12-0461000.006012405073นางสาวพรกนก ด้วงฝิ่นรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100649114262562-12-0430.006012418041นางสาวสุวารี รุ่งเรืองภาษาไทย
100653098722562-12-0431000.006112614015นางสาวโสรญา จันทร์ทรงนิเทศศาสตร์
100654109602562-12-0491000.006112602017นางสาววราภรณ์ สิงขรณ์การจัดการ
100655111872562-12-0430.006112614059นายภูมิรพี เริงธรรมนิเทศศาสตร์
100659098402562-12-04207300.006115615116นายมนตรี กาศธัญกรณ์การบัญชีบัณฑิต
100660115242562-12-0465300.006112412074นายเจษฎา สุขแจ้งนิติศาสตร์
100670121432562-12-0765300.005812416046นางสาวสุพรรษา บัวแก้วภาษาจีน
100671121442562-12-0796300.005812416050นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภูภาษาจีน
100673116602562-12-0765300.005812419092นางสาววันทิชา เชื้อกุณะภาษาอังกฤษ
100675121292562-12-0798000.005812244069นางสาวสุนิษา ผลชูออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100676094882562-12-0736000.005812207031นางสาวณัฐมล น้อยม่วงตาลคณิตศาสตร์
100678113852562-12-07147000.005812207037นางสาวรัตติยากร สังสนาคณิตศาสตร์
100681120962562-12-0761000.005912603075นายณัฐพล ภู่ใหม่การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100682120992562-12-0730.005912603079นายทรงยศ หลำเพ็งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100683120972562-12-0761000.005912603089นายไวทยา คัดคอยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100684121062562-12-0730.005912602195นายภาณุวิชญ์ ปิงวงษ์การจัดการ
100685109662562-12-0765300.005912607029นางสาวกรรณิกา มาสะอาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100686121472562-12-0750.005912412058นางสาวมาริสา ปั้นสุขนิติศาสตร์
100687121492562-12-0720.005912412068นางสาวอาภัสรา นาคหวังนิติศาสตร์
100688121462562-12-0741000.005912412070นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บนิติศาสตร์
100691120932562-12-0730.005912417040นายปฐพล อ่อนศรีภาษาญี่ปุ่น
100692121422562-12-0791000.005912416045นายปัญญา แซ่หยางภาษาจีน
100694121452562-12-0730.005912416020นางสาวพัชราภา สิงหะภาษาจีน
100695120722562-12-0720.005913111017นายพิพัฒน์ แสงเเก้วพลศึกษา
100696120712562-12-0720.005913111028นายอิสราห์ โสวรรณดิษฐ์พลศึกษา
100698121332562-12-0731000.006012614006นางสาวณัฐวิภา เทียนคำนิเทศศาสตร์
100699121342562-12-0730.006012614024นายจิรพงศ์ จุลจันทร์นิเทศศาสตร์
100701121312562-12-0731000.006012614031นายณัฐวัฒน์ เปี่ยมศรีเพชรนิเทศศาสตร์
100702121372562-12-0730.006012614033นายธนากร อำรุงนิเทศศาสตร์
100704120602562-12-0731000.006012614037นายพิธิภัทร เมืองเหลือนิเทศศาสตร์
100705121362562-12-0730.006012614043นายอชิตพล ปรีกมลนิเทศศาสตร์
100710120162562-12-0730.006012404062นางสาวสุวรรณวรี เพชรไทยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100724091112562-12-0730.006112426084นางสาวศุภลักษณ์ คำสอนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100725100852562-12-0760.006112426026นางสาวสุนิษา หยวกอ่องรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100738103802562-12-07187300.006212602066นางสาวอลิชา เสี่ยงโชคการจัดการ
100739098002562-12-07156300.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
100740121382562-12-0741000.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
100741120582562-12-0736000.005812231029นายสายชล โกจินอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
100742118522562-12-07137000.005812207030นางสาวฐิติมา บุญล้ำเลิศคณิตศาสตร์
100743121662562-12-0730.005812607010นางสาวธันธิชา วันเย็นการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100744116502562-12-07127000.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100745118242562-12-0730.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100749101642562-12-07187300.006112602080นางสาวเกวลิน พันมากการจัดการ
100754120862562-12-0730.006012215004นายณัฐพล กรรเจียกเซรามิกส์
100755120872562-12-0730.006012215007นายโสภนัฐ คำยันต์เซรามิกส์
100756095162562-12-0731000.006012614024นายจิรพงศ์ จุลจันทร์นิเทศศาสตร์
100757108292562-12-0731000.006012614033นายธนากร อำรุงนิเทศศาสตร์
100758109072562-12-0731000.006012614043นายอชิตพล ปรีกมลนิเทศศาสตร์
100759116732562-12-0735300.006015615033นางสาวศิริลักษณ์ ถิ่นซื่อตรงการบัญชีบัณฑิต
100763103272562-12-0730.006012208053นางสาวพิมพ์วิไล ไชยพรคหกรรมศาสตร์
100765093642562-12-0730.006012405030นายณรงค์ฤทธิ์ เหมือนชุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100766111022562-12-0730.006012405068นายปิยังกูร บุญญาวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100767112702562-12-0730.006012405071นายวีรพล ประทุมดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100783121812562-12-0730.005812207031นางสาวณัฐมล น้อยม่วงตาลคณิตศาสตร์
100784121842562-12-0731000.005812207037นางสาวรัตติยากร สังสนาคณิตศาสตร์
100785117742562-12-0765300.005812417033นางสาวสุฑาทิพย์ จันสนภาษาญี่ปุ่น
100788101452562-12-0730.006012241026นายพิพัฒน์ แอรองสัตวศาสตร์
100789111452562-12-0730.006012215001นางสาววิริยา จันทะแพงเซรามิกส์
100790120882562-12-0730.006012215002นายชาญกิจ ศิริเซรามิกส์
100791113122562-12-0730.006012239048นายอภิวิชญ์ ชูทองวิศวกรรมโลจิสติกส์
100794120482562-12-0755300.006112412085นายอานุภาพ อินทร์เกลี่ยนิติศาสตร์
100802115362562-12-0787000.005712207023นายทวีโชค ภักดีโตคณิตศาสตร์
100803122302562-12-0730.005712207023นายทวีโชค ภักดีโตคณิตศาสตร์
100804118222562-12-0765300.005712412040นายสมเกียรติ ภู่พัดนิติศาสตร์
100806122232562-12-0765300.005812419060นายอภิรักษ์ ไทยพยัพภาษาอังกฤษ
100808122332562-12-0725300.005812412070นางสาวสิริกาญจน์ กลิ่นเกตุนิติศาสตร์
100813117322562-12-0796300.005812412092นายสมรักษ์ โนแก้วนิติศาสตร์
100814122322562-12-0720.005812412092นายสมรักษ์ โนแก้วนิติศาสตร์
100815122282562-12-0721000.005812412121นายกฤษฎา แพป่อมนิติศาสตร์
100817122272562-12-0736000.005812210009นายจิรายุ วงค์โทคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100818096262562-12-0799000.005812239038นายวัชระพงษ์ พระวงศ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100819118822562-12-0730.005812239038นายวัชระพงษ์ พระวงศ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100820114902562-12-0730.005812239038นายวัชระพงษ์ พระวงศ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100821122392562-12-0730.005812239038นายวัชระพงษ์ พระวงศ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100822122362562-12-0731000.005812607010นางสาวธันธิชา วันเย็นการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100823122402562-12-0730.005812607010นางสาวธันธิชา วันเย็นการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100824122352562-12-0730.005812607044นางสาวรัตนา เตาะหนองนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100825122372562-12-0730.005812607057นายดนุวัชร ทับทองดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100826122382562-12-0730.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100827086472562-12-0736000.005812207035นางสาวบวรรัตน์ บรรจงคณิตศาสตร์
100828121592562-12-0711000.005912230004นายณัฐพล โสแก้วฟิสิกส์
100829121642562-12-0731000.005912238005นายกฤษดา ทองดอนกลิ้งวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100832122412562-12-0721000.005913109003นางสาวสุกฤตา เทพเทวาพิทักษ์ดนตรีศึกษา
100833105472562-12-07156300.005912412050นางสาวณัฐชา ธิดานิติศาสตร์
100834122172562-12-0721000.005912412050นางสาวณัฐชา ธิดานิติศาสตร์
100837122062562-12-0765300.005912412060นางสาวรัญชนา นนทมาลย์นิติศาสตร์
100838122182562-12-07102000.005912412060นางสาวรัญชนา นนทมาลย์นิติศาสตร์
100849122292562-12-0730.005912412117นายชยุตม์ สุวรรณศิลป์นิติศาสตร์
100853122242562-12-0750.005912412128นายปิยโชติ อุดธานิติศาสตร์
100857109042562-12-0731000.006012614087นายณัฐกมล เหล็กเมฆนิเทศศาสตร์
100859122152562-12-0730.006012201017นายภควัต โตเอี่ยมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100860114082562-12-0730.006012405072นายอนุรักษ์ สุขคงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100864121942562-12-0730.006112428035นายสุทิน สุขเมืองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100866121852562-12-0730.006115247008นายคชธร ภู่พันธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100867101082562-12-07228000.006212242013นางสาวพิมนภัทร์ เที่ยนสถิตย์กลสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100868122092562-12-0796300.005812411002นางสาวภัสศรา ลิ้มรสดนตรีสากล
100871122462562-12-0720.006212412085นางสาวดวงตา นุวัตดีนิติศาสตร์
100873098822562-12-1336000.005812201024นายศิวกร คงเจริญการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100876087892562-12-1336000.005812201020นายพิทักษ์ เข็มครุธการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100877087792562-12-1336000.005812201027นายประวุฒิ จันทร์เชื้อการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100878087882562-12-1336000.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100879098762562-12-1330.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100880121822562-12-1335300.005813109031นายกฤติธนัช แจ้งธรรมมาดนตรีศึกษา
100881123532562-12-13132000.005813109031นายกฤติธนัช แจ้งธรรมมาดนตรีศึกษา
100883119812562-11-2796300.005812409090นายธรณ์ธันย์ สุวรรณเทพการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100884123432562-12-1391000.005812409090นายธรณ์ธันย์ สุวรรณเทพการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100885123462562-12-1336000.005812231001นางสาวจิตรานุช เขียนรุ่งโรจน์วิทยาการคอมพิวเตอร์
100890098022562-12-1335300.005912416038นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผาภาษาจีน
100891123552562-12-13121000.005912416038นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผาภาษาจีน
100892117022562-12-13122000.005912419069นางสาวสุภาวดี เพชรโปรีภาษาอังกฤษ
100893088122562-12-13122000.005912254125นางสาวศิริรัตน์ แจ่มศรีสาธารณสุขศาสตร์
100894088072562-12-1361000.005912254105นางสาวทิวาวรรณ ป้องเศร้าสาธารณสุขศาสตร์
100898123492562-12-1330.005912603059นางสาวปิยะดา แย้มนุชการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100900123472562-12-1330.005912603036นายธเนศ สีสดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100907123292562-12-1335300.005712412088นางสาวเจนจิรา พรหมรักษานิติศาสตร์
100910123262562-12-1320.006012412079นายอภิวัฒน์ วิจิตรเนตรนิติศาสตร์
100912123242562-12-1320.006012412068นายกฤษณะ ตรีสาตร์นิติศาสตร์
100915123212562-12-1331000.005712412040นายสมเกียรติ ภู่พัดนิติศาสตร์
100916123202562-12-1320.006012412039นายสิทธา เพียรรุ่งเรืองนิติศาสตร์
100931123452562-12-1361000.006013118001นางสาวกันตนา โพธิทนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100942110782562-12-1331000.006112244004นางสาวเพ็ญรัศมี บุญเพ็ญออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100943123612562-12-1331000.006112614026นายปฐวิกรณ์ คำวัดไทรนิเทศศาสตร์
100944090222562-12-1371000.006212412086นางสาวอรทัย นุชจุ้ยนิติศาสตร์
100954123662562-12-1330.005912602197นางสาวปริญญาภรณ์ นาวาสุวรรณการจัดการ
100958114512562-12-1331000.006012606077นายณัฐพงค์ ปิตาระคะการตลาด
100964113462562-12-1331000.006112614021นายชัชธร รัตนประภานิเทศศาสตร์
100965123982562-12-1661000.006012242072นางสาวสุชัญญา พลบุตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100966123912562-12-1665300.00534102050 นายธฤทชัย ภู่คำมีภาษาอังกฤษ
100967123892562-12-1631000.006012426058นางสาวจิราภรณ์ สิงห์โตรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100968123882562-12-1631000.006012426079นางสาววาสนา ขวัญแจ้งรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100969123872562-12-1631000.006012426092นายนนทวัฒน์ งามโสภารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100971123852562-12-1631000.006012426025นางสาวลลนา การะทักรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100972123842562-12-1630.005912603033นายชุติพงษ์ แสงอินทร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100973123832562-12-1630.005912603083นายเนวิน แก้วครองการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100975124272562-12-1931000.006112614027นายภีรภัทร สารช้างอ่อนนิเทศศาสตร์
100981124202562-12-1960.006012417031นางสาวกัลยาณี สำรีภาษาญี่ปุ่น
100984105502562-12-1931000.006012615098นางสาวชลนิภา แซ่โค้วการบัญชีบัณฑิต
100986094952562-12-1961000.005912213053นางสาวอังขณา ปานเกิดผลชีววิทยา
100987120092562-12-1930.005912213053นางสาวอังขณา ปานเกิดผลชีววิทยา
100989102082562-12-1996300.005712417046นายสุพจน์ จันทร์ประเทืองภาษาญี่ปุ่น
100991114072562-12-1930.006012405059นายก้องภพ มะโนรารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100994097972562-12-23187300.006112606049นายมานิต อยู่กรุงการตลาด
100995097762562-12-23187300.006112606048นายภูวดล สัมพันธ์แพรการตลาด
100996124532562-12-2455300.005812417036นางสาวหทัยชนก ทรดลภาษาญี่ปุ่น
101001105352563-01-0331000.006012238004นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
101002107222563-01-0321000.005912411014นายธนภูมิ ขำเส็งดนตรีสากล
101003121232563-01-0331000.005912603037นายนราธิป กลันทปุระการจัดการทรัพยากรมนุษย์
101005124672563-01-0330.005812412112นางสาวศิรภัสสร ยอดเกี้ยวนิติศาสตร์
101009121692563-01-1361000.006012602174นายธีรศักดิ์ อยู่หลายการจัดการ
101010121702563-01-1361000.006012602058นายสิรภัทร มิ่งประเสริฐการจัดการ
101016088462563-01-2331000.005912254148นางสาวชลิดา สังวรณ์สาธารณสุขศาสตร์
101026125452563-02-0730.006112429044นายอัษฎายุธ มากกุลการท่องเที่ยวและบริการ
101029100062563-02-1330.006012426056นายอภิศิษฐ์ สำราญรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
101030125472563-02-1365300.005713103027นางสาวเมธาวดี กลิ่นทุ่งการศึกษาปฐมวัย
300001019242563-01-14128000.005832404017นายธีระภัทร์ บุญยงค์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300002015562563-01-1466400.005832408034จ่าสิบตรีอรรคพล จันทร์บ่อโพธิ์การเมืองการปกครอง
300003018492563-01-1498000.005832606032นางสาวอรชา ทองดีการตลาด
300004018692563-01-1430.005932602022นายปรัตถกร กุลแก้วการจัดการ
300005019412563-01-1430.005932602038นางสาวปวีณา มิ่งสมรการจัดการ
300006019422563-01-1430.005932602051นายธนกร อ่อนเพชรการจัดการ
300007019432563-01-1430.005932602055นายวันชัย นาคเจือทองการจัดการ
300008019352563-01-1430.005932602057นายอดิศักดิ์ โพธิ์เงินการจัดการ
300009019362563-01-1430.005932602060นางสาววริศรา แก้วเขียวการจัดการ
300010019392563-01-1431800.005932602065สิบโทกฤษฎา ประทับช้างการจัดการ
300011019382563-01-1430.005932602066นางสาวบัวแก้ว วันทนเงาการจัดการ
300012019402563-01-1430.005932602068นางสาวอรพรรณ คลังเอี่ยมการจัดการ
300013019372563-01-1430.006035602050นางสาวฝนทิพย์ หงษ์ทองการจัดการ
300014013972563-01-14128000.006035602053นางสาวอนุตรา เพชรอ่อนการจัดการ
300015018562563-01-1436200.006035615021นางสาวนันทวรรณ สิงห์แก้วสืบการบัญชีบัณฑิต
300016018552563-01-1436200.006035615022นางสาวปิยะนุช สลับศรีการบัญชีบัณฑิต
300017015652563-01-14128000.006035615049นายทศพร พ่วงกระแสร์การบัญชีบัณฑิต
300018016702563-01-1451600.006032426001นางสาวจันทิมา ชมชิดรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300019016872563-01-1451600.006032426008นางสาววรรณภา หาญโคกกรวดรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300020016612563-01-1451600.006032426041นายภัคนิจ ปานแย้มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300021019442563-01-1462800.006032412005นางสาวเพียงตะวัน จันทร์อินทร์นิติศาสตร์
300022019482563-01-1432800.006032412012สิบเอกกฤติเดช ธัชพันธุ์นิติศาสตร์
300023014762563-01-1430.006032412012สิบเอกกฤติเดช ธัชพันธุ์นิติศาสตร์
300026019462563-01-1432800.006032412038จ่าอากาศโทศิวกร เพชรทองนิติศาสตร์
300027018842563-01-1430.006032412038จ่าอากาศโทศิวกร เพชรทองนิติศาสตร์
300028019492563-01-1432800.006032412040นายสิทธิธรรม บัวเขียวนิติศาสตร์
300029017872563-01-1430.006032412040นายสิทธิธรรม บัวเขียวนิติศาสตร์
300030019452563-01-1432800.006032412046สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมีนิติศาสตร์
300031016642563-01-1430.006032412046สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมีนิติศาสตร์
300032019252563-01-1430.006032418002นางสาวชนธีร์ โชติมนต์ภาษาไทย
300033019202563-01-1430.006032418007นางสาวน้ำฝน แยงสาภาษาไทย
300034019162563-01-1430.006032418013นางสาวพรรณธนัน มั่นพรมภาษาไทย
300036016722563-01-1491600.006032418022นายอภิสิทธิ์ ผึ้งสุขภาษาไทย
300037019502563-01-1430.006135602048นางสาววรรณพร คำร่วงการจัดการ
300038013352563-01-1430.006132614001นางสาวจิตรตรา แสงสว่างนิเทศศาสตร์
300039013332563-01-1430.006132614003นางสาวทัณฑิกา ศรีอ่อนนิเทศศาสตร์
300040013362563-01-1430.006132614004นางสาวมัลลิกา ทาทองนิเทศศาสตร์
300041013292563-01-1430.006132614006นายกิติพงษ์ แก้วนิลนิเทศศาสตร์
300042013322563-01-1430.006132614008สิบเอกเดชาวัต แสนศรีชัยนิเทศศาสตร์
300043013392563-01-1430.006132614010นายนิติศาสตร์ บุญเรืองนิเทศศาสตร์
300045013342563-01-1430.006132614015นายเอกวิทย์ คำคงนิเทศศาสตร์
300047012892563-01-14128000.006232422041นางสาวมัตติกา ล่วงลือรัฐประศาสนศาสตร์
300050013702563-01-14118000.005832405026จ่าสิบเอกชยพล ธูปทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300054017912563-01-1488000.005832419038สิบเอกอาณัติฐพล ราชคำภาษาอังกฤษ
300058018542563-01-1431800.005932602015นางสาวอลิษา คำสมการจัดการ
300060015132563-01-1431800.005932602067นางสาวพรพิมล น้อยพันธ์การจัดการ
300061018852563-01-1430.005932602067นางสาวพรพิมล น้อยพันธ์การจัดการ
300062018102563-01-1430.005932602032นางสาวจรรยาภรณ์ โล่อุไรการจัดการ
300063014052563-01-1430.005932606001นางสาวชฎาพร แสนจุ้ยการตลาด
300064014022563-01-1430.005932606005นางสาวนภาภรณ์ เมืองมูลการตลาด
300065014062563-01-1430.005932606009นางสาวสิริมา สุขสว่างการตลาด
300066014042563-01-1430.005932606016นางสาวอมรา ปานทองการตลาด
300067014032563-01-1430.005932606024นายศุภชัย สุขโชติการตลาด
300068013852563-01-1438300.006035252007นายณัฐดนัย ทองดอนกุ่มเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
300069013872563-01-1438300.006035252022นายพีรวัตร บุราครเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
300070013042563-01-1436200.006035612024นายอภิชาติ นันทารัมภ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300071014862563-01-1436200.006035615005นางสาวกาญจนา บุรีหลงการบัญชีบัณฑิต
300074018572563-01-1430.006032426017นายจักรพันธ์ นวลมิ่งรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300075018052563-01-1430.006032426048นายอรรถพร เอนกพงษ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300077015532563-01-1430.006032426086พันจ่าอากาศเอกธวัชชัย กุลาชัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300078018532563-01-1430.006032426112จ่าอากาศโทรัฐพงศ์ วันสนุกรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300079018672563-01-1430.006135602044นางสาวปรียาภัทร เครือสารการจัดการ
300080018682563-01-1430.006135602047นางสาวเด่นนภา มากดีการจัดการ
300081017102563-01-1431600.006132405037นายกฤศ เอี่ยวลับรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300083016092563-01-14128000.006132426055สิบโทภัคพัฒน์ พงษ์ภู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300084016492563-01-14128000.006132426063นายสุรเชษฐ์ รักวันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300085014972563-01-14128000.006132426065นายอติพร ชะนะภัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300088013082563-01-1461600.006132418018นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์ภาษาไทย
300090014942563-01-1461600.006232422019นายณัฐพงศ์ คงเผื่อนรัฐประศาสนศาสตร์
300091015052563-01-1461600.006232426004นางสาวมัสลิน อนันต์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300092014812563-01-1461600.006232426011จ่าอากาศตรีณัฐพงศ์ สานฟองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300096014652563-01-1430.006232412025สิบตำรวจตรีธีรพันธ์ กำนันตนนิติศาสตร์
300097014672563-01-1430.006232412029สิบตำรวจตรีพงศธร บุญประจวบนิติศาสตร์
300098014632563-01-1430.006232412035นายฤทธิศักดิ์ ขอดเงินนิติศาสตร์
300099016202563-01-1461600.006232418005นางสาวนวพร ธุระภาษาไทย
300100016212563-01-1461600.006232418009นางสาวปองสุข จันดาหารภาษาไทย
300101016802563-01-1461600.006232418010นางสาวเพ็ญนภา นิลบุญเรืองภาษาไทย
300102016192563-01-1461600.006232418013นางสุภาภรณ์ ศรีปรางค์ภาษาไทย
300103015212563-01-1461600.006232418015นายปรัชชา ราชอ่องภาษาไทย
300109018172563-01-1466400.005832412068นายณรงค์ชัย ผสมผลนิติศาสตร์
300110018162563-01-1466400.005832412076นายพิษณุ เชยกิจนิติศาสตร์
300111018922563-01-1451600.005932412022นายฐิติพงศ์ พูลเลิศนิติศาสตร์
300112014102563-01-1430.005932412022นายฐิติพงศ์ พูลเลิศนิติศาสตร์
300113018942563-01-1488000.005932412100นางสาววชิราภรณ์ สุขแป้นนิติศาสตร์
300114013482563-01-1494400.005932412049นางสาวปรียพิมพ์ณรา ยอดเพ็งนิติศาสตร์
300115013472563-01-1494400.005932412088นายศุภฤกษ์ พัฒนะโชตไชยวงษานิติศาสตร์
300116017822563-01-1461600.006032412002นางสาวจุฑารัตน์ โคกทองนิติศาสตร์
300117013962563-01-1436400.00554307136 นายอุเทน ทองคำการพัฒนาชุมชน
300118018762563-01-14128000.005612403016นางสาวผณิวัลลิ์ จันทร์ตาวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300119014962563-01-1466400.005812614081นางสาวอาเลีย ซาเหย์ทนิเทศศาสตร์
300120018312563-01-1461800.005812408074นางสาวสุทธิดา ลิวัลย์การเมืองการปกครอง
300121017472563-01-143900.005812411011นายจีราวัฒน์ สุนาดนตรีสากล
300122017462563-01-143900.005812411012นายฉัตริน ปิ่นล้มดนตรีสากล
300124016502563-01-143900.005912420007นางสาวจุฬารักษ์ ขุนพลพันธ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
300130013822563-01-143900.005912612008นางสาวธิติสุดา ธรรมรังษีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300131016142563-01-143900.005912612036นายธนภัทร โชติรักษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300132013522563-01-143900.005912612037นายธิติวุฒิ ทองเล็กคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300133013512563-01-143900.005912612038นายธีรภัทร สิงหเดชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300134016572563-01-143900.005912612040นายนพรัตน์ ครุฑน้อยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300135013582563-01-143900.005912612039นายธีระ โคมบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300138013502563-01-143900.005912612049นายศุภวิชญ์ ครุฑน้อยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300139017282563-01-143900.005912620012นายอาทิตย์ สิงห์สง่าการจัดการธุรกิจค้าปลีก
300140016532563-01-143900.005912620013นางสาวจรัสศรี ครุฑวิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีก
300149017072563-01-143900.005912403028นายครองศักดิ์ อุลปาทรรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300150017132563-01-143900.005912403032นายชัยวัฒน์ อินเมฆรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300151017082563-01-143900.005912403034นายทนงศักดิ์ บุญประสพรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300155019042563-01-1461800.005912602021นางสาวปิยภรณ์ สุขสำราญการจัดการ
300156019182563-01-143900.005912602033นางสาวสิริรัตน์ รักเรืองการจัดการ
300157018992563-01-1461800.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
300159019532563-01-1436400.005812612114นายอิสรพงศ์ พุฒทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300160019542563-01-1436400.005812612091นายธเนศ โพธิ์ดาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300165019272563-01-143900.005812412078นายชิดชนน์ กรินทนาคะนิติศาสตร์
300166019232563-01-143900.005812412092นายสมรักษ์ โนแก้วนิติศาสตร์
300167014382563-01-143900.005912412001นางสาวกนกกานต์ บุญกอนิติศาสตร์
300168015832563-01-142600.005912412004นางสาวคนึงนิจ ชรัสเสถียรนิติศาสตร์
300169014722563-01-143900.005912412005นางสาวชลธิชา เมฆทับนิติศาสตร์
300170014142563-01-1461800.005912412009นางสาวนันทนา มั่นคงนิติศาสตร์
300171014642563-01-143900.005912412012นางสาวปานฝัน สอดเนื่องนิติศาสตร์
300172014682563-01-1461800.005912412013นางสาวพนิตพิชา จุลพันธ์นิติศาสตร์
300173016042563-01-1451500.005912412014นางสาวภาวิณี เขียวงามนิติศาสตร์
300175015762563-01-1482400.005912412018นางสาวศศิวิมล พิลึกนิติศาสตร์
300176015812563-01-142600.005912412019นางสาวศิรินภา เขียวงามนิติศาสตร์
300177015742563-01-1451500.005912412039นายพีรวัฒน์ คงรอดนิติศาสตร์
300178015222563-01-1461800.005912412040นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตรนิติศาสตร์
300179018042563-01-143900.005912412047นางสาวเกศรินทร์ วงศ์เครือนิติศาสตร์
300180019082563-01-143900.005912412047นางสาวเกศรินทร์ วงศ์เครือนิติศาสตร์
300181017572563-01-1461800.005912412050นางสาวณัฐชา ธิดานิติศาสตร์
300182015432563-01-1461800.005912412052นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิดนิติศาสตร์
300183015392563-01-143900.005912412054นางสาวประกายดาว วิเชียรแสนนิติศาสตร์
300184014222563-01-143900.005912412055นางสาวพัชรี แจ่มแก้วนิติศาสตร์
300188018112563-01-143900.005912412060นางสาวรัญชนา นนทมาลย์นิติศาสตร์
300189016772563-01-143900.005912412060นางสาวรัญชนา นนทมาลย์นิติศาสตร์
300190016762563-01-1461800.005912412064นางสาวศิรามณี หย่อนดีนิติศาสตร์
300191015912563-01-143900.005912412065นางสาวสิริลักษณ์ ธนเจริญพิชิตนิติศาสตร์
300192015322563-01-1451500.005912412082นายวรากร ต๊ะวงษ์นิติศาสตร์
300193014702563-01-1482400.005912412092นางสาวจิตรลดา หุ่นอินทร์นิติศาสตร์
300194013682563-01-1461800.005912412100นางสาวพรพิมล แสงศรีจันทร์นิติศาสตร์
300198017902563-01-1461800.005912412113นางสาวอภิชญา พิมวงษ์นิติศาสตร์
300201016682563-01-143900.005912412135นายจิรพงษ์ จูมะโรงนิติศาสตร์
300202017402563-01-143900.006012412087นางสาวนิภาพร กุยุคำนิติศาสตร์
300203016122563-01-143900.006012412094นางสาววันวิสาข์ คนใหญ่นิติศาสตร์
300204016132563-01-143900.006012412097นางสาวศันศนีย์ เทียนอยู่นิติศาสตร์
300206016242563-01-143900.006112412001นางสาวกันยกร จันทร์เจริญนิติศาสตร์
300207016322563-01-143900.006112412002นางสาวจันจิรา ปานเกิดนิติศาสตร์
300208016362563-01-143900.006112412004นางสาวฉัตรฤดี จาดศรีนิติศาสตร์
300209019032563-01-143900.006112412004นางสาวฉัตรฤดี จาดศรีนิติศาสตร์
300210019002563-01-143900.006112412009นางสาวณัฐวดี เขียวเครือนิติศาสตร์
300211016372563-01-143900.006112412009นางสาวณัฐวดี เขียวเครือนิติศาสตร์
300212016352563-01-143900.006112412013นางสาวธัญลักษณ์ พุฒจรนิติศาสตร์
300213016232563-01-143900.006112412014นางสาวนภาฝัน นาคำนิติศาสตร์
300214016952563-01-143900.006112412017นางสาวพรรัตน์ พารีตานิติศาสตร์
300215016282563-01-143900.006112412020นางสาวรสริน จันทร์แก้วนิติศาสตร์
300216016272563-01-143900.006112412021นางสาววันวิสาข์ วรามิตรนิติศาสตร์
300218016332563-01-143900.006112412025นางสาวสิรินยา ทับทองนิติศาสตร์
300219016782563-01-143900.006112412027นางสาวอรวรรณ ยังเจริญนิติศาสตร์
300220018882563-01-143900.006112412032นายกิตติธัช เพชรอ่อนนิติศาสตร์
300222017982563-01-143900.006112412036นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
300224017012563-01-143900.006112412039นายเรืองฤทธิ์ สีนาดนิติศาสตร์
300225017932563-01-143900.006112412041นายศักดิ์สิทธิ์ คล้ายแก้วนิติศาสตร์
300226016832563-01-143900.006112412046นางสาวชื่นกมล มีสานิติศาสตร์
300227019132563-01-143900.006112412046นางสาวชื่นกมล มีสานิติศาสตร์
300228013542563-01-143900.006112412048นางสาวณัฐนรี กุลนานันท์นิติศาสตร์
300229017502563-01-143900.006112412049นางสาวณัฐมณ บุญรอดนิติศาสตร์
300230018972563-01-143900.006112412049นางสาวณัฐมณ บุญรอดนิติศาสตร์
300231016262563-01-143900.006112412055นางสาวพชรพร บุญมีนิติศาสตร์
300232019062563-01-143900.006112412055นางสาวพชรพร บุญมีนิติศาสตร์
300233014502563-01-143900.006112412062นางสาววันวิสา กันเหม็นนิติศาสตร์
300234014372563-01-143900.006112412064นางสาววีรนุช คุ้ยต่วนนิติศาสตร์
300235014462563-01-143900.006112412066นางสาวศาลิศรา ศูนย์กลางนิติศาสตร์
300236018982563-01-143900.006112412067นางสาวศิริวัฒนา กันภัยนิติศาสตร์
300237016382563-01-143900.006112412067นางสาวศิริวัฒนา กันภัยนิติศาสตร์
300238017312563-01-143900.006112412069นางสาวสุนันทา ลอยมณีนิติศาสตร์
300239017522563-01-143900.006112412070นางสาวสุพัตรา คาดสนิทนิติศาสตร์
300240017512563-01-143900.006112412084นายอนุสรณ์ เสือสีนาคนิติศาสตร์
300241012852563-01-1451500.006112412085นายอานุภาพ อินทร์เกลี่ยนิติศาสตร์
300242016792563-01-143900.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
300243018472563-01-1498000.006035602050นางสาวฝนทิพย์ หงษ์ทองการจัดการ
300244014352563-01-173900.006012615069นางสาวประนอม จันดีสารการบัญชีบัณฑิต
300245014342563-01-173900.006012615055นางสาวเข็มมิกา ยาวาการบัญชีบัณฑิต
300246016482563-01-173900.005912412042นายยอดขวัญ วิลาพังนิติศาสตร์
300248013692563-01-1761800.005912412108นางสาวสุฑารา สรรชัยเสริมพรนิติศาสตร์
300249019652563-01-1730.005832419038สิบเอกอาณัติฐพล ราชคำภาษาอังกฤษ
300251019622563-01-1730.005832419046นางสาวสุธินี บุญยงค์ภาษาอังกฤษ
300252019602563-01-1752800.005932412001นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำนิติศาสตร์
300253019642563-01-1730.005932419035นายจิรศักดิ์ ไกรเกรียงศรีภาษาอังกฤษ
300254017052563-01-1766200.006035615030นางสาวมาริสา ภู่รพการบัญชีบัณฑิต
300255019612563-01-1794500.006035615030นางสาวมาริสา ภู่รพการบัญชีบัณฑิต
300257019682563-01-173900.005912403034นายทนงศักดิ์ บุญประสพรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300258019692563-01-1730.006132405034นายณัฐพงษ์ อ่อนสีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300259020062563-01-233900.006212407011นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นแตงการพัฒนาชุมชน
300260020052563-01-2366400.005632419025นางสาวปรียนันท์ แสงวิลัยคูณภาษาอังกฤษ
300264020002563-01-2336200.006035612003นางสาวฐาปนี จันฉิมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300265019992563-01-2336400.005632419045นายฤทธิ์เดช ณัฐธนกรภาษาอังกฤษ
300266019982563-01-233900.005912412098นางสาวปัสสนา ดอนไพรกานิติศาสตร์
300267019972563-01-2398000.005912412045นายอิศวร นนทะโคตรนิติศาสตร์
300268014492563-01-2388000.006132405034นายณัฐพงษ์ อ่อนสีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300269014442563-01-233900.006112412057นางสาวพรสุดา สงแจ้งนิติศาสตร์
300270017712563-01-2351600.006032426006นางสาวรัชนก ประทีปทองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300272020182563-01-251510800.005812615098นายธนภัทร รักการค้าการบัญชี
300273020162563-01-2536400.005712419044นางสาวอิสราภรณ์ วัชรเดชาวานิชภาษาอังกฤษ
300274014252563-01-2561600.005932412001นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำนิติศาสตร์
300276020302563-01-313900.006012420060นายวีรวุฒิ เข็มลาภาษาอังกฤษธุรกิจ
300277020292563-01-313900.006012420058นายวัชรพงศ์ บุญธรรมภาษาอังกฤษธุรกิจ
300279012762563-01-31128000.006132602011นางนวรัตน์ ภู่เพียรการจัดการ
300280013532563-01-3188000.006032418004นางสาวทัศนีย์ เป็งยาวงค์ภาษาไทย
300281020312563-01-3130.006032418004นางสาวทัศนีย์ เป็งยาวงค์ภาษาไทย
300282013552563-01-3188000.006032418005นางสาวนงลักษณ์ อยู่รัตน์ภาษาไทย
300283020322563-01-3130.006032418005นางสาวนงลักษณ์ อยู่รัตน์ภาษาไทย
300284013572563-01-3188000.006032418009ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจี อินทรักษาภาษาไทย
300285020332563-01-3130.006032418009ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจี อินทรักษาภาษาไทย
300286013592563-01-3188000.006032418014ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ บุญเทียมภาษาไทย
300287020342563-01-3130.006032418014ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ บุญเทียมภาษาไทย
300288013612563-01-3188000.006032418015นางสาววันดี ผลธรรมภาษาไทย
300289020352563-01-3130.006032418015นางสาววันดี ผลธรรมภาษาไทย
300290013622563-01-3188000.006032418016นางวิไลพร สิงห์ครามภาษาไทย
300291020362563-01-3130.006032418016นางวิไลพร สิงห์ครามภาษาไทย
300292013632563-01-3188000.006032418017นางสาวสุดารัตน์ นพคุณภาษาไทย
300293020372563-01-3130.006032418017นางสาวสุดารัตน์ นพคุณภาษาไทย
300294013652563-01-3188000.006032418023นางสาวกัลยา ด้วงโป้ภาษาไทย
300295020382563-01-3130.006032418023นางสาวกัลยา ด้วงโป้ภาษาไทย
300298020452563-02-13128000.006132418013นายณัฐนนท์ เสือคล้ายภาษาไทย
300299014622563-02-1761800.005912412083นายวิโรจน์ มีกลิ่นนิติศาสตร์