ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100004087432562-01-0966000.005712210023นายภานุสรณ์ ศรีบุรินทร์คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100005109722562-01-0961000.005712210023นายภานุสรณ์ ศรีบุรินทร์คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100036107022562-01-0955300.005812412137นายสงวนศักดิ์ นิลพงษ์นิติศาสตร์
100037097322562-01-09192000.005912239037นางสาวจิราภรณ์ ดีใจงามวิศวกรรมโลจิสติกส์
100042106572562-01-0931000.005912602196นางสาววาริณี วันอินทร์การจัดการ
100052104972562-01-0930.005912404052นายณรงค์ฤทธิ์ อินหันต์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100071081852562-01-0930.006012602049นายธนาวิรณ์ ราชแผนการจัดการ
100076109672562-01-0930.005912403046นายพุทธานุภาพ นะชาลีติณรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100090115932562-01-1165300.00534104029 นายหัสนัยน์ เหม็นแปลกดนตรีศึกษา
100098108612562-01-1136000.005712215010นายปรีชา คชมาศเซรามิกส์
100099108592562-01-1136000.005712215017นายอภิมันยุ์ ช่างม่วงเซรามิกส์
100101115512562-01-11126300.005712407034นายกฤติธี ทองทวีการพัฒนาชุมชน
100102114582562-01-1135300.005812602086นางสาวนันทิชา ดวงมาลาการจัดการ
100115120692562-01-1121000.005813109010นางสาวสุดารัตน์ เจริญพรดนตรีศึกษา
100123102762562-01-111610000.005812239023นายจิตเกษม ทองเหง้าวิศวกรรมโลจิสติกส์
100124115102562-01-1160.005812239023นายจิตเกษม ทองเหง้าวิศวกรรมโลจิสติกส์
100125121552562-01-1130.005812210008นายจิรเดช ทองเมืองคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100135113182562-01-1196300.005812416050นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภูภาษาจีน
100138097682562-01-1130.005913113041นางสาวธัญหทัย หิมะพรมภาษาอังกฤษ
100139121122562-01-1130.005913111010นายทนงศักดิ์ เทพรักษาพลศึกษา
100145106132562-01-1130.005912247048นายตนุภัทร จีนด้วงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100172118672562-01-1130.005912201017นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100173118682562-01-1130.005912201018นายประจวบ คำจูมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100185118102562-01-1131000.005912615089นางสาวศิริพร ไพโรจน์การบัญชี
100187110362562-01-1131000.005912614051นางสาวกนกวรรณ เชื้ออ่ำนิเทศศาสตร์
100188120902562-01-1131000.005912614054นางสาวเกวลี สินแจ่มนิเทศศาสตร์
100192112032562-01-1130.005912614120นางสาวศิรินญา โกแสนตอนิเทศศาสตร์
100198110182562-01-1131000.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
100200109982562-01-1130.005912602063นายอรรถพล แก้ววิเชียรการจัดการ
100203115632562-01-1130.005912606056นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้วการตลาด
100205105642562-01-1131000.005912603051นางสาวธราทิพย์ ชมกลิ่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100206120032562-01-1130.005912603053นางสาวธันยพร รักแก้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100211118772562-01-1130.005912603075นายณัฐพล ภู่ใหม่การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100212116292562-01-1130.005912603079นายทรงยศ หลำเพ็งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100213116272562-01-1130.005912603081นายธวัฒน์ มิรามัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100214116282562-01-1130.005912603083นายเนวิน แก้วครองการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100215105502562-01-1131000.005912603086นายวศินภัทร ดิษฐเนตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100216105622562-01-1130.005912603086นายวศินภัทร ดิษฐเนตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100218120622562-01-1130.005912603089นายไวทยา คัดคอยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100219116252562-01-1130.005912603093นายอภิสิทธิ์ มั่งเงินการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100220120662562-01-1130.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100225120242562-01-1130.006012420035นางสาววรรณพร ดีมั่นภาษาอังกฤษธุรกิจ
100231120342562-01-1130.006012420062นายอรรถกร ทองอร่ามภาษาอังกฤษธุรกิจ
100232121702562-01-1130.006015249002นายกิตติยุต อินทนนท์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100238121242562-01-1130.006015249015นายนพดล ตลับเงินเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100239121662562-01-1130.006015249016นายนรากร วงศ์ษาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100254117722562-01-1130.006012407104นายณภัทร สารีเครือการพัฒนาชุมชน
100259117682562-01-11217300.006012412008นางสาวณัฐนิชา ณ ระนองนิติศาสตร์
100260118402562-01-11217300.006012412040นายอดิประพล อัสถินิติศาสตร์
100263102222562-01-11187300.006012602158นายชนินทร์ เขียวปั้นการจัดการ
100274101932562-01-1130.006012606019นางสาวพิมพ์นิภา อ่านชำนาญการตลาด
100278119312562-01-1130.006012606058นางสาวนภัสวรรณ์ ธูปหอมการตลาด
100280119522562-01-1130.006012606061นางสาวเบญจมาศ ชุ่มชื่นการตลาด
100281119402562-01-1130.006012606066นางสาวมณีรัตน์ แสงทรัพย์การตลาด
100282119532562-01-1130.006012606069นางสาวรุ่งนภาภรณ์ บุญเสือการตลาด
100286119072562-01-1130.006012606085นายอนาวิล ฉิมมาการตลาด
100287101872562-01-1130.006012606087นางสาวกานต์ธีรา ปานแจ้งการตลาด
100289103802562-01-1161000.006112426026นางสาวสุนิษา หยวกอ่องรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100294081362562-01-1191000.006112418079นางสาวเนธิตา อินนาคภาษาไทย
100296114642562-01-11146300.006112412044นายเสรีภาพ บำรุงพืชนิติศาสตร์
100297122792562-01-1255300.00554601061 นายอนุรักษ์ อัดโดดดรรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100299118762562-01-1265300.005712412040นายสมเกียรติ ภู่พัดนิติศาสตร์
100300118342562-01-1255300.005712412096นางสาวภานุชนารถ ดอนอ่ำพวกนิติศาสตร์
100301118352562-01-1255300.005712412108นางสาวอัญชลี แก้วงามนิติศาสตร์
100303095782562-01-12188000.005812231003นางสาวปัทมพร สมรูปวิทยาการคอมพิวเตอร์
100304122872562-01-1211000.005812201002นางสาวกุลธิดา จันทร์วังการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100306122852562-01-1211000.005812201020นายพิทักษ์ เข็มครุธการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100307122902562-01-1211000.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100317118092562-01-1255300.005812412130นายมนัสวี มารอดนิติศาสตร์
100318122472562-01-1265300.005812412140นายหัสชนัย พระลับรักษานิติศาสตร์
100327118732562-01-1230.006012418056นายศักดิ์พล พรมเนตรภาษาไทย
100337122282562-01-1261000.006012615008นางสาวกชพรรณ จันเริงการบัญชีบัณฑิต
100338122272562-01-1261000.006012615009นางสาวฐานิต แป้นเมืองการบัญชีบัณฑิต
100341122542562-01-1230.006012615029นางสาววรรณพร วางอุดมการบัญชีบัณฑิต
100361122522562-01-1561000.005912247050นายธนาคม ศรีสุขวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100362122552562-01-1561000.005912247051นายธวัชชัย เพ็ชรนิลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100363122482562-01-1571000.005912247053นายนครินทร์ พิมพ์สายทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100364122992562-01-1531000.005912420031นางสาววรรณพร เมฆดินแดงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100383099152562-01-1531000.005912234019นางสาวอมรประภา อุระอิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100409124172562-01-1531000.006013118005นางสาวชมพูนุท ภู่ประเสริฐวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100411124132562-01-1531000.006115247020นายนครินทร์ ดีอินทร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100412124122562-01-1531000.006112247033นายอนุรักษ์ ขวัญวงษ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100413124112562-01-1531000.006112247022นายนาวิน จุ้ยเรืองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100415124092562-01-1531000.006112239067นายนครินทร์ ทับทิมวิศวกรรมโลจิสติกส์
100422124012562-01-1531000.006112239006นางสาวธิติยา ปานาวิศวกรรมโลจิสติกส์
100424123992562-01-1530.005812234014นางสาวปณัฐดา มิ่งเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100428116302562-01-1536000.005712227013นางสาวอรณี แรงขิงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100430105742562-01-1535300.005712602010นางสาวชฎาภรณ์ บัวชุมการจัดการ
100431118792562-01-15126300.005712602129นายสุรสิทธิ์ ศรีเมืองการจัดการ
100432124652562-01-1530.005712407034นายกฤติธี ทองทวีการพัฒนาชุมชน
100445095732562-01-15127000.005812231001นางสาวจิตรานุช เขียนรุ่งโรจน์วิทยาการคอมพิวเตอร์
100446095762562-01-1597000.005812231033นางสาวจิตรโสภิณ ทัศนสุวรรณวิทยาการคอมพิวเตอร์
100447124892562-01-1530.005812415017นางสาวปราณปริยา บางหลวงบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100452092462562-01-1576300.005812603112นายฐิติพันธ์ เถาสมบูรณ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100456123272562-01-1531000.005912614114นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์นิเทศศาสตร์
100457123252562-01-1530.005912614113นางสาวมธุรดา ใจผ่องนิเทศศาสตร์
100464089712562-01-1530.005912247008นายกิฏติภูมิ เภรีวงษ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100465094432562-01-1530.005912247028นายไวทยา ทองเพ็ชรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100479105762562-01-15187300.006112602080นางสาวเกวลิน พันมากการจัดการ
100481123332562-01-15111000.006112412078นายวรัญชิต คำบุนิติศาสตร์
100482123312562-01-15152000.006112412085นายอานุภาพ อินทร์เกลี่ยนิติศาสตร์
100483118912562-01-1521000.006013109038นางสาววนิชา ชูกลิ่นดนตรีศึกษา
100503113292562-01-1531000.006015615115นางสาวแพรวนภา คงคาลัยการบัญชีบัณฑิต
100504113332562-01-1531000.006015615121นางสาววริศรา คำภู่การบัญชีบัณฑิต
100510109502562-01-1531000.005912403009นางสาวปัทมา แซ่จงรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100511109522562-01-1531000.005912403010นางสาวผกามาศ มากมีรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100513109572562-01-1531000.005912403028นายครองศักดิ์ อุลปาทรรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100514109592562-01-1531000.005912403029นายจิรายุทธ บาลเพียรรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100519110802562-01-1561000.006015612041นายวันชัย เมฆพยัพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100526125522562-01-1520.005813118008นางสาวธัญชนก ภูมิผลวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100557124672562-01-19128000.005612244062นายสุริจักษ์ ขุนหีตออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100558126642562-01-1926000.005612230003นางสาวยุพวรรณ เขียวจันทร์ฟิสิกส์
100559119192562-01-1955300.005612419054นายศรัณย์ สุขสำราญภาษาอังกฤษ
100563114202562-01-1935300.005712412088นางสาวเจนจิรา พรหมรักษานิติศาสตร์
100571110942562-01-1935300.005712404109นายธนโชติ ศรพรหมรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100573126652562-01-1965300.005712614115นางสาวสุกัลญา พันอุดมนิเทศศาสตร์
100574127482562-01-1991000.005712419044นางสาวอิสราภรณ์ วัชรเดชาวานิชภาษาอังกฤษ
100575127422562-01-19121000.005712419049นายธีระ หงษ์ทองภาษาอังกฤษ
100576114262562-01-1935300.005712419049นายธีระ หงษ์ทองภาษาอังกฤษ
100577127492562-01-1935300.005712419063นางสาวฤชา สินประเสริฐภาษาอังกฤษ
100578127462562-01-1965300.005712419100นายชัยวุฒิ สุขเกิดภาษาอังกฤษ
100580127232562-01-1965300.005712416016นางสาวปภาวดี สุขจิตรภาษาจีน
100603120222562-01-1930.005812412092นายสมรักษ์ โนแก้วนิติศาสตร์
100605107652562-01-1930.005812412094นายสุรศักดิ์ นิธินันทพรนิติศาสตร์
100606124432562-01-1921000.005812412137นายสงวนศักดิ์ นิลพงษ์นิติศาสตร์
100611125052562-01-19156300.005812617021นางสาวสุธาทิพย์ เหมือนเนียมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100612126622562-01-1961000.005812617021นางสาวสุธาทิพย์ เหมือนเนียมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100614127242562-01-19121000.005812416011นางสาวจีระนันท์ ไชยนอกภาษาจีน
100615127202562-01-1991000.005812416018นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริภาษาจีน
100618127222562-01-19121000.005812416050นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภูภาษาจีน
100622122962562-01-1961000.005813109015นายจตุพล ม่วงทองดนตรีศึกษา
100626092232562-01-1930.005912407030นายจารุเดช เล็กชมการพัฒนาชุมชน
100627125082562-01-1931000.005912407155นายนิมิต ขุนพิลึกการพัฒนาชุมชน
100632078112562-01-191810000.005912247044นายกฤษดนัย สาระเกตุวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100635127042562-01-1935300.005915603018นางสาวสุดารัตน์ อ่อนเกตุการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100642125162562-01-1930.005912602058นายวัชรินทร์ นาทิพย์การจัดการ
100650126162562-01-1930.005912602190นายชาญชิงชัย ยาดีการจัดการ
100654108912562-01-1931000.006012614056นางสาวศลิลทิพย์ คำคละนิเทศศาสตร์
100657113682562-01-1930.006012614063นายเกียรติภูมิ แซ่อึงนิเทศศาสตร์
100659113712562-01-1930.006012614070นายธีรเดช คำภูเมืองนิเทศศาสตร์
100669121492562-01-1930.006015253004นางสาวณัฐรดี สิทธิเขตการเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100677116802562-01-1930.006012407099นายกิตติศักดิ์ วิภาจักษณกุลการพัฒนาชุมชน
100679116832562-01-1930.006012407107นายทินกร นากงามการพัฒนาชุมชน
100680117772562-01-1930.006012407109นายธีรภัทร อินทร์กลอยการพัฒนาชุมชน
100682116812562-01-1930.006012407115นายวรพล โล่ห์แจ่มการพัฒนาชุมชน
100685126092562-01-1991000.006012405073นางสาวพรกนก ด้วงฝิ่นรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100689127332562-01-19126300.005612208016นางสาวภัทราวดี สุขชนะคหกรรมศาสตร์
100690094622562-01-19156300.005712417008นางสาวธารารัตน์ จันทร์รักษ์ภาษาญี่ปุ่น
100691097552562-01-19156300.005712417028นางสาวสุภัคขจี พู่ตระกูลภาษาญี่ปุ่น
100692126082562-01-1965300.005712417046นายสุพจน์ จันทร์ประเทืองภาษาญี่ปุ่น
100693127632562-01-1936000.005712215012นายวงศธร ผงคำมีเซรามิกส์
100695126862562-01-1930.006112412010นางสาวดวงตา นุวัตดีนิติศาสตร์
100696127322562-01-1965300.005712245046นายศัจกร กลิ่นจันทร์อาหารและโภชนาการ
100697115972562-01-19187300.005812417033นางสาวสุฑาทิพย์ จันสนภาษาญี่ปุ่น
100698114942562-01-19187300.005812417036นางสาวหทัยชนก ทรดลภาษาญี่ปุ่น
100699111132562-01-1935300.005812417020นางสาวพัชราภรณ์ ขุนสูงเนินภาษาญี่ปุ่น
100702113642562-01-19146300.005812412027นายจตุพักตร์ ราศรีนิติศาสตร์
100703119682562-01-1931000.005812412027นายจตุพักตร์ ราศรีนิติศาสตร์
100705107102562-01-1930.005912215008นายปาณชัย สุขมามอญเซรามิกส์
100706120232562-01-1930.005912215009นายพงศกร ชัยมงคลเซรามิกส์
100707120252562-01-1930.005912215014นายโอภาส ทองสุขเซรามิกส์
100708120282562-01-1930.005912215007นายบวรรัฐ พานประศรีเซรามิกส์
100714113752562-01-1930.006012614043นายอชิตพล ปรีกมลนิเทศศาสตร์
100715113792562-01-1930.006012614033นายธนากร อำรุงนิเทศศาสตร์
100716124942562-01-1930.006012614024นายจิรพงศ์ จุลจันทร์นิเทศศาสตร์
100721117982562-01-1930.006012407084นางสาวทัตพิชา ม่วงมันการพัฒนาชุมชน
100728125312562-01-1931000.005912403032นายชัยวัฒน์ อินเมฆรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100729125032562-01-1931000.005912403078นายณัฐวุฒิ ไผ่ตรงรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100731124532562-01-1935300.005812614053นายอัครพล กาญจนประเทศนิเทศศาสตร์
100734100442562-01-2035300.005612417035นายชัยณรงค์ นันตะวงษ์ภาษาญี่ปุ่น
100735126892562-01-2030.005612417035นายชัยณรงค์ นันตะวงษ์ภาษาญี่ปุ่น
100736127922562-01-2066000.005612224020นายกิตติธัช สุขโชคพานิชเทคโนโลยีสารสนเทศ
100738128092562-01-2065300.005613103016นางสาวเบญญาภา เกตุตรงการศึกษาปฐมวัย
100740120452562-01-20127000.005712207025นายวรพล ขวัญพรมคณิตศาสตร์
100741128052562-01-2096300.005712420040นางสาวอารียา นรการภาษาอังกฤษธุรกิจ
100742126002562-01-2035300.005712419044นางสาวอิสราภรณ์ วัชรเดชาวานิชภาษาอังกฤษ
100745126842562-01-2030.005712407090นายกชกร กลับกูลการพัฒนาชุมชน
100746127012562-01-2065300.005712614080นายปกรณ์ กระนัยนาทนิเทศศาสตร์
100747128162562-01-2068000.005712239037นายอภิวัฒน์ กันทรวิศวกรรมโลจิสติกส์
100749118372562-01-2096300.006112412034นายชัยชนะ ออมพลศิรินิติศาสตร์
100750111142562-01-2061000.006112602017นางสาววราภรณ์ สิงขรณ์การจัดการ
100753127532562-01-2051000.005812207009นางสาวมณีวรรณ กองโกยคณิตศาสตร์
100756127102562-01-2031000.005812207035นางสาวบวรรัตน์ บรรจงคณิตศาสตร์
100757127902562-01-20172000.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100758089562562-01-2030.005812231052นายภูธเนศ บุญถวิลวิทยาการคอมพิวเตอร์
100759097202562-01-20121000.005812231018นายนันทวัฒน์ แสนสบายวิทยาการคอมพิวเตอร์
100760126852562-01-20127000.005812231041นายคมสัน แก้ววิจิตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
100763127262562-01-2030.005812210004นางสาวสุภาพร เดชแฟงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100766122942562-01-2035300.005812419117นายภูมิธนพัต ศิวเวทพิกุลโชติภาษาอังกฤษ
100768128282562-01-2030.005812607057นายดนุวัชร ทับทองดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100778083642562-01-2061000.005812206001นายชวัลวิทย์ อาจหาญเกษตรอินทรีย์
100779127562562-01-2031000.005812207044นายกฤษฎา กอบการดีคณิตศาสตร์
100785080932562-01-2030.005812201020นายพิทักษ์ เข็มครุธการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100786083692562-01-2030.005812201020นายพิทักษ์ เข็มครุธการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100795102302562-01-2031000.005912230004นายณัฐพล โสแก้วฟิสิกส์
100796109902562-01-2030.005912230004นายณัฐพล โสแก้วฟิสิกส์
100797117002562-01-2031000.005912230007นายเสริมศักดิ์ สุวรรณธัยฟิสิกส์
100798087382562-01-2038000.005915247005นางสาวอุทุมพร ไพรสนธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100799107262562-01-2030.005912215003นายชนกนันท์ นันทนพิบูลเซรามิกส์
100802128302562-01-2030.005912404035นางสาววรรณวิฉัตร เทศกุลรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100803128292562-01-2030.005912404047นายเขมทัต สุขล้ำเลิศรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100804128072562-01-2031000.005912409010นางสาวนิตยา แฝงจันดาการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100805127942562-01-2030.005912407049นายอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์การพัฒนาชุมชน
100806125792562-01-2030.005912407057นางสาวชุติมา นกทองการพัฒนาชุมชน
100808097712562-01-2030.005912407123นางสาวสมฤทัย ขาวพรมการพัฒนาชุมชน
100817126122562-01-2020.005912411004นายครรชิต ทั่งจันทร์ดนตรีสากล
100823127742562-01-2030.005912607001นางสาวกมลวรรณ งามทวีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100825117972562-01-2030.005912607031นางสาวจาริณี ขันกสิกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100826112102562-01-2031000.005912614015นางสาวรัตนา อินทวงศ์นิเทศศาสตร์
100827112212562-01-2031000.005912614106นางสาวณัฐนรี แป้นน้อยนิเทศศาสตร์
100829126102562-01-2031000.005912602078นางสาวจุริญลดา หอมจันทร์การจัดการ
100833118022562-01-2030.006012407113นายพีรภาส เจือจานการพัฒนาชุมชน
100834125012562-01-2030.006012420056นายประสบโชค ทองพานเหล็กภาษาอังกฤษธุรกิจ
100836114712562-01-2091000.006012238019นายศรายุทธ มีบุญวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100838116172562-01-2010.006012247005นางสาวรัตนาภรณ์ พันธุ์เอี่ยววิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100840119382562-01-2030.006012239044นายฤทธิพร ศรีใจวิศวกรรมโลจิสติกส์
100846125182562-01-2031000.006012614006นางสาวณัฐวิภา เทียนคำนิเทศศาสตร์
100848124982562-01-2031000.006012614076นายมหรรณพ เขียวประเสริฐนิเทศศาสตร์
100849127872562-01-2091000.006015612042นายสิทธิพงษ์ บุญเกิดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100851115842562-01-2030.006012602021นางสาวพนิชพิชชา สุขสวาทการจัดการ
100852094782562-01-20156300.006012602062นางสาวกฤตติยา พานเงินการจัดการ
100853094842562-01-2031000.006012602062นางสาวกฤตติยา พานเงินการจัดการ
100854115852562-01-2030.006012602174นายธีรศักดิ์ อยู่หลายการจัดการ
100857128022562-01-2271000.006112242013นางสาวนัฐพร -สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100862128662562-01-2265300.005612614066นางสาวมนัสชนก เทียนป้อมนิเทศศาสตร์
100863107112562-01-2296300.005712404052นายธนโชติ ต่อยนึ่งรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100865128512562-01-2286300.00544101040 นางสาวบุญญาดา ศรีเรืองโห้ภาษาไทย
100869126582562-01-2231000.006015615130นางสาวสุนิตรา พาสุวันการบัญชีบัณฑิต
100871127362562-01-2231000.006015615102นางสาวกัลยาณี แหนมเชยการบัญชีบัณฑิต
100872128412562-01-2231000.006015615100นางสาวกวินธิดา เสมมาการบัญชีบัณฑิต
100873128402562-01-2231000.006015615061นางสาวทาริกา มีคล้ายการบัญชีบัณฑิต
100877128122562-01-2231000.006015615096นายภิรัชชาฎา เจนจบการบัญชีบัณฑิต
100878128102562-01-2231000.006015603028นายณัฐพล ดอนไพรพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100879128082562-01-2231000.006015603031นายวัชรพงศ์ ทองพลับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100883119362562-01-2282000.005813120009นางสาวทิพวรรณ คนคล่องสังคมศึกษา
100886127382562-01-2631000.005912403022นางสาวสุจิตรา สอสะอาดรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100887126932562-01-2631000.005912403046นายพุทธานุภาพ นะชาลีติณรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100889126922562-01-2631000.005912403035นายธเนศ ใจไทยรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100891128682562-01-2631000.006015249016นายนรากร วงศ์ษาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100895128722562-01-2631000.006015249063นายอภิสิทธิ์ เสือชาวนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100896127402562-01-2631000.006015249028นายสิทธิชัย จำนงภักดิ์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100901128212562-01-2631000.005812210010นายธนพล มีไชโยคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100902128222562-01-2631000.005812210009นายจิรายุ วงค์โทคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100905128132562-01-2671000.006012247009นายกษิดิ์เดช สุกากิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100906128112562-01-2631000.006012239028นางสาวชลธิชา สาเหลาวิศวกรรมโลจิสติกส์
100907128452562-01-2631000.005912244075นางสาวภคพร โพธิ์ศรีทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100908128442562-01-2631000.005912244074นายชุติพนธ์ ปิยชื่นวจีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100910118062562-01-2661000.005912620013นางสาวจรัสศรี ครุฑวิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100912119042562-01-2630.006012606077นายณัฐพงค์ ปิตาระคะการตลาด
100914112832562-01-2630.005912607023นายธนภัทร ธนานุวัฒนะกุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100915112822562-01-2630.005912607008นางสาวปณิตา ธนานุวัฒนะกุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100918124562562-01-2631000.005812207037นางสาวรัตติยากร สังสนาคณิตศาสตร์
100920129112562-01-2630.005912607044นางสาวลลิตา หน่อท้าวการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100922129572562-01-3135300.005713103027นางสาวเมธาวดี กลิ่นทุ่งการศึกษาปฐมวัย
100927129562562-01-3130.005812207037นางสาวรัตติยากร สังสนาคณิตศาสตร์
100932080712562-01-3131000.005812201020นายพิทักษ์ เข็มครุธการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100933129442562-01-3131000.005912602094นางสาวศศิธร หนูทองการจัดการ
100935116582562-01-31122000.005812419092นางสาววันทิชา เชื้อกุณะภาษาอังกฤษ
100936116592562-01-31122000.005812419095นางสาวสโรชา แสนธิภาษาอังกฤษ
100938129772562-02-0135300.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100939107202562-02-01157000.005712207023นายทวีโชค ภักดีโตคณิตศาสตร์
100960131572562-03-0861000.005712246011นายวุฒิศักดิ์ โพธิ์ศรีศิลปประดิษฐ์
100965125802562-03-1930.005912417010นางสาวณัฐกานต์ มงคลรบภาษาญี่ปุ่น
300031018152562-01-0992700.005812615098นายธนภัทร รักการค้าการบัญชี
300034018182562-01-0930.006035615021นางสาวนันทวรรณ จันทร์นาคการบัญชีบัณฑิต
300061016842562-01-0961600.006032419028นายภัทราวุธ ศิริสานต์ภาษาอังกฤษ
300068015852562-01-1161800.005812602086นางสาวนันทิชา ดวงมาลาการจัดการ
300083019402562-01-113900.005912603075นายณัฐพล ภู่ใหม่การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300084018952562-01-113900.005912603089นายไวทยา คัดคอยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300087018732562-01-1161800.006112412044นายเสรีภาพ บำรุงพืชนิติศาสตร์
300093017152562-01-123900.006012418019นางสาวเบญจวรรณ ศรีทานันท์ภาษาไทย
300097019712562-01-123900.006012412010นางสาวดุสิตา ขาวสุขนิติศาสตร์
300102019152562-01-123900.005912602196นางสาววาริณี วันอินทร์การจัดการ
300106019362562-01-123900.005912603033นายชุติพงษ์ แสงอินทร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300107018932562-01-123900.005912603036นายธเนศ สีสดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300108018942562-01-123900.005912603062นางสาวพิมพ์ชนก ภักคินีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300112012702562-01-1236400.005732405053นางสาวอาทิติยา สิงห์พริ้งรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300113019782562-01-1291600.005732405053นางสาวอาทิติยา สิงห์พริ้งรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300114019272562-01-1236200.005732602045นายอดิสร จินาวัตน์การจัดการ
300115015742562-01-12118000.005932418044นายไพบูลย์ โคกกระชายภาษาไทย
300118015442562-01-1291600.006132426005นางสาวรัชดาภรณ์ บัวคำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300124019982562-01-1236400.005712412041นายสุกฤษฏิ์ กฤชไพรินนิติศาสตร์
300128020482562-01-123900.005812612037นายบรรพต เนตรแสงศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300130020312562-01-123900.005812612095นายภูมรินทร์ ภูแขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300133016552562-01-123900.005812612114นายอิสรพงศ์ พุฒทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300134016032562-01-1236400.005812602078นางสาวธมนวรรณ เทียนอำไพการจัดการ
300141020382562-01-123900.005912224049นายศิรวุฒิ แสงรัศมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
300148017292562-01-123900.005912215010นายภูวดล พงษ์ปรีชาเซรามิกส์
300151019952562-01-123900.006012412027นางสาววิภาดา ด่อนแผ้วนิติศาสตร์
300160020022562-01-123900.006012412061นางสาวสุจิณณา ใจกว้างนิติศาสตร์
300165020232562-01-123900.006012412075นายภุชงค์ แก้วหายเคราะห์นิติศาสตร์
300173019962562-01-123900.006012412103นางสาวอัยลดา ยมนานิติศาสตร์
300174019942562-01-123900.005712412040นายสมเกียรติ ภู่พัดนิติศาสตร์
300175017362562-01-123900.005812231003นางสาวปัทมพร สมรูปวิทยาการคอมพิวเตอร์
300181019202562-01-1261800.005812412130นายมนัสวี มารอดนิติศาสตร์
300182022162562-01-153900.005712602010นางสาวชฎาภรณ์ บัวชุมการจัดการ
300183022182562-01-153900.005712602129นายสุรสิทธิ์ ศรีเมืองการจัดการ
300186017372562-01-153900.005812231001นางสาวจิตรานุช เขียนรุ่งโรจน์วิทยาการคอมพิวเตอร์
300187017382562-01-153900.005812231033นางสาวจิตรโสภิณ ทัศนสุวรรณวิทยาการคอมพิวเตอร์
300188016172562-01-1561800.005812603112นายฐิติพันธ์ เถาสมบูรณ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300189013392562-01-153900.005912614114นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์นิเทศศาสตร์
300196021222562-01-153900.006112412078นายวรัญชิต คำบุนิติศาสตร์
300197021202562-01-153900.006112412085นายอานุภาพ อินทร์เกลี่ยนิติศาสตร์
300199019242562-01-153900.005712412096นางสาวภานุชนารถ ดอนอ่ำพวกนิติศาสตร์
300200019252562-01-153900.005712412108นางสาวอัญชลี แก้วงามนิติศาสตร์
300201016442562-01-153900.006015612035นายธณพรรณ อรรคสูรย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300205021992562-01-153900.005812420046นายนพรัตน์ ศิริพรมภาษาอังกฤษธุรกิจ
300209019512562-01-153900.005812405006นางสาวจิดาภา ร่มโพธิ์ชัยรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300213019232562-01-1561800.005812612065นางสาวนันธิชา สว่างศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300214021472562-01-1561800.005812612065นางสาวนันธิชา สว่างศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300227022312562-01-153900.005812603057นายปฏิพล กันต์แจ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300228022332562-01-1536400.005812603061นายรัชพล เลิศเกียรติวงศ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300229022302562-01-153900.005812603064นายสันติภาพ ใจแสงการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300234022262562-01-153900.005812603109นางสาวอรนภา ทิพโชติการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300242022352562-01-153900.005812603146นางสาวปิยนันท์ ใหญ่โตการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300243021452562-01-153900.005812603146นางสาวปิยนันท์ ใหญ่โตการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300246021272562-01-15128000.00543402013 นางสาวสรรเพชุดา พุ่มโพธิ์การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
300249021182562-01-1598000.005732408001นางสาวกุลธิดา ดิษดีการเมืองการปกครอง
300250015982562-01-1598000.005732408010นางสาวอริสา คงทันการเมืองการปกครอง
300252021192562-01-1598000.005732408054นายอภิรัตน์ ยิ้มท่าโพการเมืองการปกครอง
300254013932562-01-1598000.005732614027นางสาวเจนจิรา ช้างพินิจนิเทศศาสตร์
300260015842562-01-1566200.005835615051นางสาวนภารัตน์ สีแสดการบัญชี
300262022152562-01-1562800.005832405004นางสาวพรพิชชา วงค์ศรีใสรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300264021722562-01-15128000.005832405026สิบเอกธรรมนูญ ธูปทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300267022052562-01-1532800.005832405049นางบุณยานุช ปาป้องรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300270013112562-01-1530.005832408008นางสาวสุกัญญา ไชยงามการเมืองการปกครอง
300271021312562-01-1530.005832408012นายชาญณรงค์ ฤทธิ์สกุลการเมืองการปกครอง
300272021302562-01-1530.005832408023นายบุลากร จันทร์วังโปร่งการเมืองการปกครอง
300277022112562-01-1520.005832412055นางสาวรุ่งนภา น่วมอ้นนิติศาสตร์
300279022122562-01-1532800.005832419014นางสาวภาวิดา ไทยปิยะภาษาอังกฤษ
300283021672562-01-1530.005832603012นางสาวอรสิรี คงพุ่มชื่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300285014802562-01-1530.005832606032นางสาวอรชา ทองดีการตลาด
300291015722562-01-1531800.006035615021นางสาวนันทวรรณ จันทร์นาคการบัญชีบัณฑิต
300295013162562-01-1561600.006032426041นายภัคนิจ ปานแย้มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300296012042562-01-1531600.006032418004นางสาวทัศนีย์ เป็งยาวงค์ภาษาไทย
300297013252562-01-1531600.006032418005นางสาวนงลักษณ์ อยู่รัตน์ภาษาไทย
300301014202562-01-1531600.006032418016นางวิไลพร สิงห์ครามภาษาไทย
300310013062562-01-1561600.006132426043นายกฤศ เอี่ยวลับรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300312021952562-01-15910000.005935250004สิบโทกิตติพันธ์ สีดีเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300313022382562-01-1530.005935250004สิบโทกิตติพันธ์ สีดีเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300314021922562-01-151010000.005935250005นายจิรภัทธ วันแก้วเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300316022132562-01-151210000.005935250036นางสาวณัฐธิดา สับสงค์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300317022392562-01-1531500.005935250036นางสาวณัฐธิดา สับสงค์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300325016522562-01-1588000.005932418001นางสาวกนกวรรณ พิมลาภาษาไทย
300326014892562-01-1588000.005932418009นางสาวชลนิชา ชุมภูแสนภาษาไทย
300327015692562-01-1588000.005932418011นางสาวธีราพร ศรีทองภาษาไทย
300331015702562-01-1588000.005932418022นางสาวรัตนิรส สายทองแก้วภาษาไทย
300332015002562-01-1588000.005932418023นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตภาษาไทย
300335015672562-01-1588000.005932418043นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมภาษาไทย
300342019922562-01-15123600.005812606109นายทศพล ท้วมเพ็งการตลาด
300344019392562-01-153900.005912603093นายอภิสิทธิ์ มั่งเงินการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300345019382562-01-153900.005912603079นายทรงยศ หลำเพ็งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300366022832562-01-193900.005712419044นางสาวอิสราภรณ์ วัชรเดชาวานิชภาษาอังกฤษ
300374021702562-01-193900.006012426051นายสิรภัทร ธงสันเทียะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300376019062562-01-193900.005912412002นางสาวกัญญารัตน์ บุญมานิติศาสตร์
300379016542562-01-193900.005912412017นางสาววราภรณ์ จันทร์สีนิติศาสตร์
300380019142562-01-193900.005912412026นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์นิติศาสตร์
300386019032562-01-193900.005912412066นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทองนิติศาสตร์
300399021532562-01-193900.006012412114นายศรัณย์ ด้วงฉิมนิติศาสตร์
300402022722562-01-193900.005812612092นายนิติพนธ์ พูพุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300415022742562-01-1961600.005832412068นายณรงค์ชัย ผสมผลนิติศาสตร์
300418022572562-01-1930.005932419045นางสาวศุภวรรณ คมขำหนักภาษาอังกฤษ
300420022592562-01-1930.006032418004นางสาวทัศนีย์ เป็งยาวงค์ภาษาไทย
300421022602562-01-1930.006032418005นางสาวนงลักษณ์ อยู่รัตน์ภาษาไทย
300425022642562-01-1930.006032418016นางวิไลพร สิงห์ครามภาษาไทย
300427022682562-01-1930.006032419028นายภัทราวุธ ศิริสานต์ภาษาอังกฤษ
300428023042562-01-203900.005712419044นางสาวอิสราภรณ์ วัชรเดชาวานิชภาษาอังกฤษ
300430017552562-01-203900.005812231052นายภูธเนศ บุญถวิลวิทยาการคอมพิวเตอร์
300433023032562-01-203900.005712614115นางสาวสุกัลญา พันอุดมนิเทศศาสตร์
300439023672562-01-2266200.005632602042นายสุเมธ จินาวัตน์การจัดการ
300441023162562-01-2298000.005632408026นายทศวรรษ แสนจันทร์การเมืองการปกครอง
300443023192562-01-22114400.005712412041นายสุกฤษฏิ์ กฤชไพรินนิติศาสตร์
300444023212562-01-2292700.005712412088นางสาวเจนจิรา พรหมรักษานิติศาสตร์
300445023222562-01-223900.005712412093นางสาวปวีณา วันเพ็งนิติศาสตร์
300446023242562-01-2266400.005712412106นางสาวอธิติยา ทองอุไรนิติศาสตร์
300468023612562-01-2261800.005812412130นายมนัสวี มารอดนิติศาสตร์
300470023632562-01-223900.005812412140นายหัสชนัย พระลับรักษานิติศาสตร์
300471019912562-01-223900.006112405084นายสามารถ ส่วนบุญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300479023302562-01-2672100.005812412027นายจตุพักตร์ ราศรีนิติศาสตร์
300486016082562-01-263900.005912412023นางสาวสินีนาฎ ทองดีนิติศาสตร์
300487016072562-01-263900.005912412009นางสาวนันทนา มั่นคงนิติศาสตร์
300490023802562-01-2694500.005835615051นางสาวนภารัตน์ สีแสดการบัญชี
300492020362562-01-2636400.005732412074นางสาวจุฬาภรณ์ บรรเทากุลนิติศาสตร์
300493023832562-01-26114400.005732412074นางสาวจุฬาภรณ์ บรรเทากุลนิติศาสตร์
300499023892562-01-2692700.005812412124นายชนเเดน เจนรุ่งโรจน์นิติศาสตร์
300505023972562-01-27154500.005812412137นายสงวนศักดิ์ นิลพงษ์นิติศาสตร์
300508023992562-01-273900.005712614115นางสาวสุกัลญา พันอุดมนิเทศศาสตร์
300510024002562-01-2792700.005712412040นายสมเกียรติ ภู่พัดนิติศาสตร์
300513024232562-01-3132800.005932419045นางสาวศุภวรรณ คมขำหนักภาษาอังกฤษ
300524024362562-01-313900.005812612037นายบรรพต เนตรแสงศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300528024292562-01-313900.005812603057นายปฏิพล กันต์แจ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300539024252562-01-312600.005712412096นางสาวภานุชนารถ ดอนอ่ำพวกนิติศาสตร์
300540024072562-01-3132800.005832405039นายราชดำเนิน กุลชีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300547024432562-02-0632800.005932419002นางกรกนก จันทร์อินภาษาอังกฤษ
300548021632562-02-0698000.005632602091นางสาวชุติมา ตั้งสกุลการจัดการ
300551024532562-02-063900.005812602104นางสาวศิริประภา ชัยวงษาการจัดการ
300553024562562-02-0636400.005812602126นายภูเบศร์ เพ็ชรมากการจัดการ
300555024452562-02-063900.005812612065นางสาวนันธิชา สว่างศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300559024482562-02-063900.005812612096นายโยธิน สังข์ทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300561024512562-02-063900.005812612114นายอิสรพงศ์ พุฒทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300562018012562-02-073900.005812404055นายพงษ์ศักดิ์ มาเทียนรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300563024582562-02-073900.005712419100นายชัยวุฒิ สุขเกิดภาษาอังกฤษ
300564024652562-02-1136400.005915615020นางสาวนิโลบล มาแจ้งการบัญชี
300569024602562-02-11108000.005832412047นางสาวดวงหทัย ชื่นสมบัตินิติศาสตร์
300572024722562-02-182600.005712412108นางสาวอัญชลี แก้วงามนิติศาสตร์
300583020372562-04-1966400.005612602113นายชนวีร์ นวลงามการจัดการ