ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100001111462562-07-1831000.005912412054นางสาวประกายดาว วิเชียรแสนนิติศาสตร์
100002111522562-07-1831000.005912412052นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิดนิติศาสตร์
100003120342562-07-1831000.005912412003นางสาวกัลยกร ศรีทองนิติศาสตร์
100004117272562-07-1831000.005912403059นางสาวมาริสา วันแก้วรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100005117252562-07-1831000.005912403062นางสาวสรัญรัตน์ เศษสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100006117262562-07-1831000.005912403052นางสาวธารารัตน์ โชคบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100007117532562-07-1830.005912404095นางสาววิภารัตน์ สร้อยแสงรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100008122662562-07-1830.005912408074นางสาวปวีณา นาคมีการเมืองการปกครอง
100009122652562-07-1830.005912408084นางสาวรัตติกาล ธูปพุทราการเมืองการปกครอง
100010122602562-07-1830.005912408052นายวัทน์สิริ เป้วัดการเมืองการปกครอง
100011122622562-07-1830.005912409045นางสาวจุฑามาศ จันทน์เทศการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100012117242562-07-1861000.005912230002นางสาวปิยะมน อ้นโมฟิสิกส์
100013108942562-07-1830.005912213009นางสาวบุญมา เชื้อบุญมีชีววิทยา
100014119062562-07-1861000.005912213031นางสาวกนกวรรณ พุกอิ่มชีววิทยา
100015114492562-07-1861000.005912213053นางสาวอังขณา ปานเกิดผลชีววิทยา
100016119082562-07-1892000.005912213054นางสาวอัญชิสา ประทุมเขตชีววิทยา
100018121742562-07-1830.005912612094นายธนะเทพ สุวรรณเนตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100019120132562-07-1830.005912612091นายณัฐพล การะเกดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100020115152562-07-1830.005912602116นายนภดล สังข์เมืองการจัดการ
100021115162562-07-1830.005912602002นางสาวกัญญ์ณัชชา วงษ์นุชการจัดการ
100022117612562-07-1861000.005912620012นายอาทิตย์ สิงห์สง่าการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100027121172562-07-1830.005912247021นายเปรมวิช เนียมเปรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100028110492562-07-182010000.005912239024นายนราวิชญ์ บำรุงดีวิศวกรรมโลจิสติกส์
100029116452562-07-1830.005912247043นายกรกฤต สุวรรณทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100030122612562-07-1831000.005912247050นายธนาคม ศรีสุขวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100031111082562-07-1831000.005912419049นางสาวอรุณวรรณ ลัดลงเมืองภาษาอังกฤษ
100033113442562-07-1831000.005912417023นางสาวภควรรณ อัตตพรตภาษาญี่ปุ่น
100034114332562-07-1831000.005912227002นางสาวเกศราภรณ์ คำรุ่นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100035114262562-07-1830.005912227002นางสาวเกศราภรณ์ คำรุ่นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100038121812562-07-1830.005912211007นางสาวธันย์ชนก ไชยโยเคมี
100039121802562-07-1830.005912211015นางสาวศิริลักษณ์ อินสิทธิ์เคมี
100040121602562-07-1830.005912211019นายอดิศร จันทคูณเคมี
100041121622562-07-1830.005912211016นางสาวสายชล พลเก่งเคมี
100042121762562-07-1830.005912211014นางสาวศิริรัตน์ มีพานเคมี
100043121782562-07-1831000.005912211017นางสาวสายฝน คำขาวเคมี
100044109402562-07-1830.005912211017นางสาวสายฝน คำขาวเคมี
100045121922562-07-1830.005912208034นายกษิดิศ แข็งสาริกิจคหกรรมศาสตร์
100046121912562-07-1830.005912208003นางสาวกรกนก จิระนุวงษ์คหกรรมศาสตร์
100047121902562-07-1830.005912208001นางสาวกนกวรรณ ดาบางคหกรรมศาสตร์
100048121892562-07-1830.005912208015นางสาวธัญญารัตน์ ปักดำคหกรรมศาสตร์
100049121882562-07-1830.005912208018นางสาวปิยาภรณ์ นวาวัตน์คหกรรมศาสตร์
100050121872562-07-1830.005912208013นางสาวณัฐภรณ์ คชนิลคหกรรมศาสตร์
100051121862562-07-1830.005912208041นายศุทธวีร์ หมื่นจินะคหกรรมศาสตร์
100052121842562-07-1830.005912208025นางสาววิจิตรา เอี่ยมสายคหกรรมศาสตร์
100053121822562-07-1830.005912208026นางสาววิภาวดี สนสายคหกรรมศาสตร์
100055117032562-07-1830.005912211009นางสาวนภาพร อินทุประภาเคมี
100057121932562-07-1831000.005912247051นายธวัชชัย เพ็ชรนิลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100058108232562-07-1830.005912247051นายธวัชชัย เพ็ชรนิลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100059114132562-07-18121000.005912247024นายศิรภัสสร ปันเจียงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100060109732562-07-18121000.005912247001นางสาวกชพร โชติพรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100061109742562-07-18121000.005912247018นายนฤเบศน์ มีสวัสดิ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100062109762562-07-1830.005912247054นายนนธวัช เทียมนากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100063109902562-07-1830.005912247059นายปวริต นิยมวงษ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100064110122562-07-1830.005912247070นายอนุภัทร เอี่ยมคุ้ยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100065114112562-07-1840.005912239068นายจักรกฤษ ฉาดฉานวิศวกรรมโลจิสติกส์
100066118302562-07-18138000.005915253003นายกฤตนัย ฉุยกำเหนิดเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100067113842562-07-1830.005912409074นายธนาวรรณ ดวงสุดาการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100068113852562-07-1830.005912409076นายเมธาสิทธิ์ ทองแจ่มการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100069113412562-07-1831000.005912404131นายศิวัธน์ วงศ์ยุทธนนท์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100070113452562-07-1831000.005912404115นายไชยวัฒน์ ปลิ่นกลองรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100071113782562-07-1861000.005912404118นายถิรพุทธิ์ แย้มขจรรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100072113632562-07-1831000.005912404127นายวิชชากร รุ่งเรืองรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100073113732562-07-1831000.005912404125นายวรสันต์ กล่ำฉวีรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100074113582562-07-1831000.005912404129นายวิศรุต แก้ววันรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100076113572562-07-1830.005912227003นางสาวจุฑารัตน์ โฉมงามผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100077113602562-07-1830.005912227015นางสาวอรณิช กวินวาณิชผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100078113192562-07-1861000.005912227006นางสาวบุญทิชา ปราณีตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100079110782562-07-1830.005912227018นางสาวอัมพิกา โลหะเวชผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100080110802562-07-1830.005912227010นางสาววลัยพรรณ สาทิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100082117542562-07-1830.005912417039นายจักรพงศ์ บงการณ์ภาษาญี่ปุ่น
100085108852562-07-1830.005912211018นางสาวโสภิตา อำนาจเคมี
100086108782562-07-1830.005912211013นางสาววรรณิดา ขวัญนอนเคมี
100087108582562-07-1830.005912212015นางสาวสุฑามาศ จันทร์แจ่มจุลชีววิทยา
100088108562562-07-1830.005912212008นางสาวณัฐริกา ขันเงินจุลชีววิทยา
100089108542562-07-1830.005912212012นางสาวไพรินทร์ หละวันจุลชีววิทยา
100090108622562-07-1830.005912212016นางสาวอทิตยา มะนูจุลชีววิทยา
100091113742562-07-1830.005912212013นางสาวรัตติยา สร้อยใยงามจุลชีววิทยา
100092117372562-07-1831000.005912207020นายฉัตริน ปานศิลาคณิตศาสตร์
100093115502562-07-1830.005912231024นายวุฒิชัย ขอนทองวิทยาการคอมพิวเตอร์
100094117102562-07-1830.005912231025นายไวยวุฒิ บัวศรีวิทยาการคอมพิวเตอร์
100097107672562-07-1830.005912612023นางสาวหทัยรัตน์ จันทะคีลีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100098118372562-07-1861000.005912620013นางสาวจรัสศรี ครุฑวิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100099112422562-07-1831000.005912620014นางสาวเมธากุล เชื้อเพ็ชรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100100109332562-07-1831000.005912602016นางสาวนิภาพร จันทร์สอนการจัดการ
100101109122562-07-1831000.005912602027นางสาวยลดา สุขเรืองการจัดการ
100102109082562-07-1831000.005912602037นางสาวสุพรรษา แก้วสุวรรณการจัดการ
100103109092562-07-1831000.005912602040นางสาวหทัยพันธน์ ลำดวนการจัดการ
100104109102562-07-1831000.005912602041นางสาวอรอณงค์ ศรีบุญเรืองการจัดการ
100106113292562-07-1831000.005912602079นางสาวภาวิดา อ่อนสิงห์การจัดการ
100107113322562-07-1831000.005912602086นางสาวพิชชาภา ทศเทียนการจัดการ
100108113352562-07-1831000.005912602091นางสาววราภรณ์ อินทรีย์การจัดการ
100109113872562-07-1831000.005912602092นางสาววาสนา ริมสาครการจัดการ
100110113702562-07-1831000.005912602093นางสาววิไลวรรณ กันมาการจัดการ
100112113712562-07-1831000.005912602101นางสาวสุพัตรา ชอบสนิทการจัดการ
100113113812562-07-1831000.005912602105นางสาวสุภาพร แย้มขำการจัดการ
100115108322562-07-1831000.005912602144นางสาวพัชญ์สิตา ปิติหิรัญวัตติ์การจัดการ
100116109802562-07-1891000.005912602189นายออมสิน อ่ำทองการจัดการ
100119108062562-07-181710000.005912239037นางสาวจิราภรณ์ ดีใจงามวิศวกรรมโลจิสติกส์
100120107922562-07-181710000.005912239052นางสาววรชา โนนสิงห์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100121107682562-07-181710000.005912239053นางสาวอังคณา โพธิ์เพ็งวิศวกรรมโลจิสติกส์
100122107792562-07-181710000.005912239049นางสาวมณฑิรา จองจันทร์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100123108502562-07-1830.005912239009นางสาวประภัสสร สิงห์เรืองวิศวกรรมโลจิสติกส์
100124108402562-07-1831000.005912602015นางสาวนัฐชยา เพิ่มพลการจัดการ
100126108372562-07-1831000.005912602005นางสาวจิตรา โทจำปาการจัดการ
100127108922562-07-1831000.005912602006นางสาวจิรภัทร จำลองการจัดการ
100128108442562-07-1831000.005912602013นางสาวทัดดาว แก้วพัดการจัดการ
100129116412562-07-1831000.005912607034นางสาวทิพรดา ทิวารัตน์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100130116422562-07-1831000.005912607048นางสาวสวนีย์ สังคงการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100132108432562-07-1831000.005912606046นายพิริยะ ประสาทชัยการตลาด
100136109882562-07-1830.005913120046นางสาวปรารถนา พุ่มชะบาสังคมศึกษา
100137109912562-07-1830.005913120060นายปิยะวัฒน์ จาตุรัตน์สังคมศึกษา
100140105702562-07-1830.005912405136นายสิริภาพ แป้นปานรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100141120552562-07-1821000.006012426034นางสาวอังคณา วุฒิรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100142120532562-07-1820.006012426073นางสาวพิชญา มุกดาอ่อนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100143120512562-07-1820.006012426001นางสาวกนกวรรณ พันทัพรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100145112912562-07-1830.006012213015นางสาวศิริลักษณ์ ปานทุ่งชีววิทยา
100146114142562-07-1831000.006012238009นางสาวมาลินี เบ้าชารีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100147122682562-07-1831000.006012238004นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100148118902562-07-1830.006012238004นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100151107562562-07-1831000.006012420007นางสาวจันศิกา นาคอ่องภาษาอังกฤษธุรกิจ
100156120852562-07-1831000.006012606030นางสาวสุภาภรณ์ สันฐานการตลาด
100157120832562-07-1831000.006012606007นางสาวฑุลิกา กิจวรรณการตลาด
100158120712562-07-1830.006012606024นางสาววราภรณ์ ประจำวงษ์การตลาด
100159120822562-07-1831000.006012606004นางสาวจุฑาทิพย์ วานแก้วการตลาด
100160120862562-07-1831000.006012606031นางสาวเสาวลักษณ์ คงสาการตลาด
100161117132562-07-1830.006012211010นายธนายุทธ กล่ำเงินเคมี
100162117042562-07-1830.006012211011นายวชิรวิทย์ แก้วทองดีเคมี
100164121492562-07-1830.006012244023นายธีรศักดิ์ ขุนค้ำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100166116312562-07-18187300.006112405030นายนนทภูมิ มะโนนึกรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100167109162562-07-1830.006112614016นางสาวอนัตตา กาญจนประเทศนิเทศศาสตร์
100168109172562-07-1830.006112614015นางสาวโสรญา จันทร์ทรงนิเทศศาสตร์
100169120622562-07-1830.006112606053นายอัษฎา จันทโชติการตลาด
100170120982562-07-1830.006115615029นางสาวรัฐกร จิตรจรัสการบัญชีบัณฑิต
100172113772562-07-18116300.005712417040นายปิยวัฒน์ จานตาดีภาษาญี่ปุ่น
100173119832562-07-1826000.005812231044นายชินวัตร สีอ่อนวิทยาการคอมพิวเตอร์
100174118152562-07-1826000.005812231047นายปริญญา ดาก้อนวิทยาการคอมพิวเตอร์
100175118172562-07-1826000.005812231060นายอิทธิพร พรมนาคาวิทยาการคอมพิวเตอร์
100176118822562-07-18116300.005612404057นายสืบพิทักษ์ ปานหมอกรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100177119572562-07-1861000.005612404057นายสืบพิทักษ์ ปานหมอกรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100178113462562-07-1837000.005612244053นายธีรภัทร รอดทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100181109252562-07-18187300.005812409032นายชวภณ มีเพียรการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100182109072562-07-1835300.005812409033นายชัชพงศ์ ตลับทองการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100183109542562-07-1865300.005812409031นายชนวิทย์ สนสีสัตย์การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100185110812562-07-1835300.005812407203นายสุทธิดล เกษศิลปการพัฒนาชุมชน
100186116232562-07-1830.005812407203นายสุทธิดล เกษศิลปการพัฒนาชุมชน
100187119452562-07-18217300.005812607010นางสาวธันธิชา วันเย็นการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100188119442562-07-18217300.005812607035นางสาวเจนจิรา ช้างคุ้มการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100189107522562-07-18159000.005812239023นายจิตเกษม ทองเหง้าวิศวกรรมโลจิสติกส์
100190116122562-07-1831000.005812239023นายจิตเกษม ทองเหง้าวิศวกรรมโลจิสติกส์
100191113762562-07-18197300.005812606107นายจักษ์กฤษณ์ วรรณภิรมย์การตลาด
100192116272562-07-1835300.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100193116262562-07-1835300.005812607057นายดนุวัชร ทับทองดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100196116862562-07-1830.006012606012นางสาวธัญจิรา ทองเวียงการตลาด
100197116882562-07-1830.006012606036นายณัฐชานนท์ กองสีสังข์การตลาด
100198116852562-07-1830.006012606014นางสาวนภาพร ก้อนพลการตลาด
100199119282562-07-1830.006012606023นางสาววรรณภักสร วิทยารุ่งโรจน์การตลาด
100200118212562-07-1830.006012606048นางสาวขวัญตา ลำขวัญการตลาด
100201119852562-07-18187300.006012602012นางสาวปนิตา สุทธิหล่อการจัดการ
100202108742562-07-1861000.006012602182นางสาวนริศรา ลางคุลเสนการจัดการ
100203110702562-07-1830.006012602180นางสาวแววอุษา สุขเกษมการจัดการ
100204110652562-07-1830.006012602181นางสาวภัทรภรณ์ คงวอนการจัดการ
100205116772562-07-1830.006012213013นางสาววิจิตตรา ศรีแก้วชีววิทยา
100206116752562-07-1810.006012213014นางสาวศิริลักษณ์ ไชยพาลีชีววิทยา
100207116872562-07-1830.006012213017นางสาวสุกัญญา จันทร์สุคนธ์ชีววิทยา
100208116702562-07-1830.006012213018นางสาวสุทธิกานต์ เนตรเเสงสีชีววิทยา
100209116712562-07-1830.006012213021นางสาวอรยา โมเรืองชีววิทยา
100210116472562-07-1830.006012213029นางสาวน้ำฝน หลิมผึ้งชีววิทยา
100211116532562-07-1810.006012213034นางสาววรรณวิภา พรมแพรชีววิทยา
100212116652562-07-1830.006012213035นางสาววรรณิษา โวหารชีววิทยา
100213116922562-07-1830.006012213039นางสาวอนงค์นาฏ จิตจำนงค์ชีววิทยา
100214116552562-07-1830.006012213042นางสาวอมรรัตน์ จีนบางช้างชีววิทยา
100215116502562-07-1830.006012213045นายณัฐพงค์ เกตุเม้าชีววิทยา
100216110482562-07-1830.006012256002นางสาวอรพรรณ สอนลบคณิตศาสตร์ วิชาเอกสถิติประยุกต์
100217119402562-07-18218000.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100218117162562-07-1830.006012220007นางสาวหนึ่งฤทัย นิยมชัยเทคโนโลยีชีวภาพ
100219117212562-07-1831000.006012239017นายจักรพงษ์ ทองดาดาษวิศวกรรมโลจิสติกส์
100220081732562-07-1830.006012244019นายชานนท์ แก้วเกตศรีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100221117222562-07-1831000.006012239020นายธนวัฒน์ คงเกียรติพันธุ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100222117442562-07-1831000.006012239040นายกิตติธัช อุตบัววงศ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100223117312562-07-1831000.006012239041นายจักราช กันนะราชวิศวกรรมโลจิสติกส์
100224119112562-07-1831000.006012239044นายฤทธิพร ศรีใจวิศวกรรมโลจิสติกส์
100227082212562-07-1830.006012244064นายเอกภพ สังข์ยังออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100228108532562-07-1861000.006012426110นางสาวศิริพร รอดเจริญรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100229108642562-07-1861000.006012426109นางสาวศิริพรรณ รอดเจริญรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100230113892562-07-1830.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100231113752562-07-1830.006012428032นางสาวมานิตา ทองหล่องสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100232113672562-07-1830.006012428029นายอภิสิทธิ์ แย้มเมล์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100233114072562-07-1830.006012428033นายสมภูมิ รักปรางค์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100234117492562-07-1830.006012420056นายประสบโชค ทองพานเหล็กภาษาอังกฤษธุรกิจ
100235117142562-07-1830.006012420058นายวัชรพงศ์ บุญธรรมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100236107642562-07-1830.006012420063นางสาวโศภิดา ปัญญาสาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100237107652562-07-1830.006012420002นางสาวเกวลิน แสนนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100238107632562-07-1830.006012420040นางสาวศศินา ศรีจูมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100239116082562-07-1830.006012241001นางสาวกฤตติภา ฤทธิศักดิ์สัตวศาสตร์
100240115712562-07-1830.006012241002นางสาวกฤติมา สุวรรณรัตน์สัตวศาสตร์
100241116572562-07-1830.006012241003นางสาวกิ่งกาญจน์ ราชอ่อนศรีสัตวศาสตร์
100242116442562-07-1830.006012241004นางสาวจิราภรณ์ เต็บเตียงสัตวศาสตร์
100243116012562-07-1830.006012241005นางสาวณัฐธิดา ช้างทองสัตวศาสตร์
100244116462562-07-1830.006012241006นางสาวณัฐมล ปิ่นแก้วสัตวศาสตร์
100245116352562-07-1830.006012241008นางสาวธิติพร เกษีสัตวศาสตร์
100246116492562-07-1830.006012241009นางสาวนวนันท์ นวลป้องสัตวศาสตร์
100247116372562-07-1830.006012241011นางสาวนุศรา หลวงจิโนสัตวศาสตร์
100248116562562-07-1830.006012241012นางสาวปรียานุช เจริญเกตุสัตวศาสตร์
100249116032562-07-1830.006012241013นางสาวปลิตา ทิพมณฑาสัตวศาสตร์
100250116432562-07-1830.006012241014นางสาวภัทราวรรณ คำชมสัตวศาสตร์
100251116382562-07-1830.006012241015นางสาวมณีรัตน์ ชัยดาสัตวศาสตร์
100252116482562-07-1830.006012241016นางสาววิจิตรา จำลองเพลงสัตวศาสตร์
100253116512562-07-1830.006012241017นางสาวสายตะวัน นุ้ยเล็กสัตวศาสตร์
100254116542562-07-1830.006012241018นางสาวสุกัญศา รูปสอาดสัตวศาสตร์
100255116052562-07-1830.006012241019นางสาวสุชาดา ทองทิมสัตวศาสตร์
100256116402562-07-1830.006012241020นางสาวสุณัชชา โฉมแดงสัตวศาสตร์
100257116002562-07-1830.006012241021นางสาวสุทธิรัตน์ รูปคำสัตวศาสตร์
100258116322562-07-1830.006012241022นางสาวสุธาสินี ปานเกิดสัตวศาสตร์
100259116072562-07-1830.006012241023นางสาวสุมิตรา พลากรสัตวศาสตร์
100260116582562-07-1830.006012241025นายณัฐพล สร้อยมาลีสัตวศาสตร์
100261116342562-07-1830.006012241026นายพิพัฒน์ แอรองสัตวศาสตร์
100262115952562-07-1830.006012241027นายวรวิช นาเคนสัตวศาสตร์
100263115972562-07-1830.006012241028นายศรายุทธ มณฑาทองสัตวศาสตร์
100264115992562-07-1830.006012241029นายสุเทพ รุ่งเจริญสัตวศาสตร์
100265115822562-07-1830.006012241030นางสาววรินทร รัตนกรรภิรมย์สัตวศาสตร์
100266110102562-07-1830.006012201003นางสาวน้ำทิพย์ สุดวังยางการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100267110132562-07-1830.006012201004นางสาวน้ำเพชร ชื่นบุญชูการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100268110172562-07-1830.006012229001นางสาวกุลจิรา จำนงค์ภักดิ์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100269110202562-07-1830.006012229003นางสาวณิชกมล ไกรกิจราษฎร์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100270110232562-07-1830.006012229004นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมคำจันทร์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100271110272562-07-1830.006012229005นางสาวรัชนีภรณ์ ใจดีเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100272110292562-07-1830.006012229006นางสาวศศิธร ฟักโตเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100273113962562-07-1830.005912602079นางสาวภาวิดา อ่อนสิงห์การจัดการ
100274119422562-07-1830.005912236009นางสาวภัครวดี ปัททุมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
100275110312562-07-1830.006012229007นางสาวศิริรัตน์ วงษาเคนเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100276107482562-07-18132000.006012238010นางสาวศุภธิดา วงค์คำวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100277110152562-07-1830.006012206003นางสาวรุจิรดา แซ่หลอเกษตรอินทรีย์
100278110142562-07-1830.006012206001นางสาวณัฐมล เนียมจันทร์เกษตรอินทรีย์
100281107462562-07-1831000.006012224010นายชาคริต จันทะวาศเทคโนโลยีสารสนเทศ
100282107382562-07-1831000.006012224002นางสาวณัฐธยาน์ เฟื่องห้อยเทคโนโลยีสารสนเทศ
100283106732562-07-1830.006012405029นายชยพล ใจงามรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100284110732562-07-1831000.006012426062นางสาวเต็มกมล ราษฎร์ประดิษฐรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100285110712562-07-1831000.006012426077นางสาวลักษณารีย์ นามวงค์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100286107402562-07-1831000.006012603038นางสาวชลธิชา ตั้งไว้การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100287107412562-07-1831000.006012603042นางสาวพิจิตรา นรากรณ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100288107392562-07-1831000.006012603047นางสาวสินันทา เหล็กสิงห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100289107892562-07-1830.006012239001นางสาวกรรณิการ์ พิลาวิศวกรรมโลจิสติกส์
100290107852562-07-1830.006012239005นางสาวชลิดา คำพุดวิศวกรรมโลจิสติกส์
100291107802562-07-1830.006012239007นางสาวณัฐริกา มีพวงวิศวกรรมโลจิสติกส์
100292107902562-07-1830.006012239016นางสาวอริสา ศรีทาศักดิ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100293107842562-07-1830.006012239008นางสาวนันทิชา กุลบุตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
100294107872562-07-1830.006012239029นางสาวชัญญา คงแสงวิศวกรรมโลจิสติกส์
100295108012562-07-1830.006012239035นางสาวนันทรัตน์ สิงห์วีวิศวกรรมโลจิสติกส์
100297111982562-07-18187300.006112606048นายภูวดล สัมพันธ์แพรการตลาด
100298119052562-07-1830.006112606072นางสาวนฤภัทร อินทรชิตการตลาด
100299114672562-07-1830.006112606061นางสาวปิยะรัตน์ นุ้ยป้อมการตลาด
100300116762562-07-18217300.006112606039นายกรวิชญ์ เรืองโชติการตลาด
100301109202562-07-18187300.006115615014นางสาวณัฐรุจา สุขเนียมการบัญชีบัณฑิต
100304111582562-07-1830.006115615115นายธนวัฒน์ ทองเจริญการบัญชีบัณฑิต
100305111652562-07-1830.006115250021นายพิษณุพงศ์ เนียมม่วงเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100306115932562-07-1830.006113103003นางสาวการต์ธีรา นุดาการศึกษาปฐมวัย
100307116042562-07-1830.006113103007นางสาวธนพร สิงห์พรหมการศึกษาปฐมวัย
100308115922562-07-1830.006113103016นางสาวภัทราภรณ์ อินหันการศึกษาปฐมวัย
100309110542562-07-18121000.006112426088นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100310110502562-07-18121000.006112426089นายขวัญชัย เผือกนาครัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100311112492562-07-18187300.006112606049นายมานิต อยู่กรุงการตลาด
100312112042562-07-1830.006112606059นางสาวเบ็ญจวรรณ วงวิสารการตลาด
100313112292562-07-1830.006112606070นางสาวสุภาวิดา จันทะมาการตลาด
100314112002562-07-1830.006112606052นายอธิวัฒน์ กงนรินทร์การตลาด
100315112072562-07-1830.006112606045นายธนากร ฟักเกตุการตลาด
100316112092562-07-1830.006112606051นายสวรรค์เทพ ลี้สกุลการตลาด
100317112032562-07-1830.006112606047นายภาณุวัฒน์ เลี่ยนเล็กการตลาด
100318111992562-07-1830.006112606046นายนิธิภัทร์ กองเพ็งการตลาด
100320112942562-07-1830.006112606041นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์การตลาด
100321112482562-07-18187300.006112606044นายธนกร นิ่มสุวรรณ์การตลาด
100322112902562-07-1830.006112606044นายธนกร นิ่มสุวรรณ์การตลาด
100324109972562-07-18217300.006112412055นางสาวพชรพร บุญมีนิติศาสตร์
100325114102562-07-1861000.006012603058นางสาวฐณิชชา เย็นสุขการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100326114052562-07-1861000.006012603059นางสาวปนิตา ชตางามการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100327110192562-07-1830.005912231023นายวชิรวิทย์ ฟักทองวิทยาการคอมพิวเตอร์
100329119072562-07-1836000.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100331109422562-07-18131000.005912247044นายกฤษดนัย สาระเกตุวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100332120812562-07-1861000.006012405018นางสาวสุวนันท์ สุขชังรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100336110722562-07-1830.006012602183นางสาวพรไพลิน คำแก้วการจัดการ
100338123172562-07-1865300.005612614066นางสาวมนัสชนก เทียนป้อมนิเทศศาสตร์
100339123162562-07-18137000.005812201002นางสาวกุลธิดา จันทร์วังการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100340122962562-07-1830.006112404088นางสาวนฤภร ครุฑเกิดรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100341122952562-07-1830.006112404087นางสาวแพรไหม ยุงทองรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100342122892562-07-1830.006112404091นางสาวปณิตา มุ่งฝอยกลางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100343122882562-07-1830.006112404089นายธนกฤต ตังประดิษฐกุลรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100344122862562-07-1830.006112404090นางสาวพิชญา อ่ำเนินกุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100345117662562-07-1830.005912419067นางสาวเพ็ญนภา อุราราษฎร์ภาษาอังกฤษ
100346122672562-07-1850.006012427041นางสาวเบญจพร เอี่ยมกำแพงรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100347118182562-07-1860.005912606056นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้วการตลาด
100348121102562-07-1835300.005812412108นางสาวปิยวดี บุตรบุญนิติศาสตร์
100349108262562-07-1830.006112404080นายพสิษฐ์ คงต้นกูลรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100350109292562-07-1830.005912602027นางสาวยลดา สุขเรืองการจัดการ
100351113332562-07-1831000.005912602123นายศิริชัย ชุ่มเอ็มการจัดการ
100352113392562-07-1831000.005912602120นายรัฐธรรมนูญ ภักดีโตการจัดการ
100354122452562-07-1831000.006012614067นายชลดรงค์ สังข์อยู่นิเทศศาสตร์
100356122032562-07-1830.006112405034นายปัญญาวัต แย้มศิริรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100357122002562-07-1830.006112405039นายภุมรินทร์ ด้วงมารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100358119792562-07-1830.005912412073นายชุมพร พละกิตติกุลนิติศาสตร์
100359121032562-07-1865300.005812612037นายบรรพต เนตรแสงศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100360119322562-07-1830.005912615065นางสาวณิรชา ภู่ด่างการบัญชี
100361119602562-07-1865300.005812411001นางสาวไปรยา ไวเมธีดนตรีสากล
100362121122562-07-1882000.005912412064นางสาวศิรามณี หย่อนดีนิติศาสตร์
100363122522562-07-1860.005912412050นางสาวณัฐชา ธิดานิติศาสตร์
100365122302562-07-1861000.005912412059นางสาวมิณธิรา พริกนาคนิติศาสตร์
100366122442562-07-1831000.005913112046นางสาวปรียาภรณ์ พันธ์สุวรรณ์ภาษาไทย
100367122422562-07-1831000.005913112055นางสาวสิริกันยา นรินทร์ภาษาไทย
100368122432562-07-1831000.005913112056นางสาวสุกัญญา โสพรมภาษาไทย
100369108222562-07-1830.006112404085นายวีรยุทธ ภู่เพ็งรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100371122252562-07-1830.006112405006นางสาวนฤพร ขำทุ่งรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100372122242562-07-1830.006112405009นางสาวนิรภัย ทรงวุฒิรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100373122232562-07-1830.006112405007นางสาวนันทพร ปิ่นดวงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100375121612562-07-1830.006112405032นายนันทพงค์ แดนสิงห์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100376112402562-07-18187300.006012602158นายชนินทร์ เขียวปั้นการจัดการ
100377115472562-07-1946000.005712234033นายอานนท์ เหลาประเสริฐวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100378124892562-07-1935300.005812614035นายณัฐพล นาคทองนิเทศศาสตร์
100379122492562-07-1996300.005812612043นายรวีโรจน์ เขียวบ้านยางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100380119612562-07-1936000.005812206006นางสาวนาถสุดา นวดนางเกษตรอินทรีย์
100381119692562-07-1936000.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100382119682562-07-1936000.005812201020นายพิทักษ์ เข็มครุธการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100383119662562-07-1936000.005812201027นายประวุฒิ จันทร์เชื้อการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100384119642562-07-1936000.005812206005นางสาววรรณิศา จิราภรณ์เกษตรอินทรีย์
100385124062562-07-1926000.005812231045นายณัฐพล จิ๋วปัญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์
100386118252562-07-1926000.005812231058นายสิรภพ เจ็กมาวิทยาการคอมพิวเตอร์
100388124332562-07-1930.005812409047นายลัญจกร ใจก้อนแก้วการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100389124172562-07-1956000.005812234017นางสาวพัชรา กองอ่อนศรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100391125012562-07-1965300.005812614137นายธนวัฒน์ บัวเเย้มนิเทศศาสตร์
100392125022562-07-1935300.005812614114นางสาวฐานมาศ เมตตพันธุ์นิเทศศาสตร์
100393124922562-07-1930.005912405071นางสาวกาญจน์สิตา แซ่จังรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100394124932562-07-1930.005912405121นายธรรมรัตน์ อ่ำบางรายรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100395124942562-07-1930.005912405112นายกฤษฎา ศรีพยัคฆ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100396124962562-07-1930.005912405117นายเจนวิทย์ สุกกล้ารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100397124882562-07-1931000.005912607026นายศักดิ์ชัย สังข์ทองการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100398124812562-07-1930.005912409043นางสาวจิดาภา แก้วกลิ่นการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100400114692562-07-1931000.005912404132นายสหรัฐ ทองมีมารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100401114702562-07-1931000.005912404134นายเอกพล นิยมรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100402114682562-07-1931000.005912404072นางสาวเจนจิรา พรมมารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100403114292562-07-1930.005912416011นางสาวธมลวรรณ สังข์สุวรรณภาษาจีน
100404115252562-07-1931000.005912207030นายศุภฤกษ์ ฟักเอมคณิตศาสตร์
100405115292562-07-1931000.005912207029นายวงศธร เพ็ชรพงษ์คณิตศาสตร์
100406121422562-07-1930.005912244031นายหิรัญญวุฒิ หอกุลออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100407114122562-07-1930.005912244031นายหิรัญญวุฒิ หอกุลออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100410121992562-07-19217300.005912607036นางสาวปัณฑิตา ทิมขลิบการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100412121502562-07-1930.005912244070นายอนุพนธ์ อยู่พันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100413114182562-07-1930.005912244070นายอนุพนธ์ อยู่พันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100414120742562-07-1991000.005912244027นายวัชรพงษ์ รักธรรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100415120222562-07-19121000.005912244030นายศุภมิตร อยู่เกตุออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100416115242562-07-1930.005912404058นายภัทรพล เกิดหลำรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100417117892562-07-1931000.005912602022นางสาวพนิดา สุภะคะการจัดการ
100418117832562-07-1931000.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
100419119192562-07-1930.005912201017นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100420119202562-07-1930.005912201018นายประจวบ คำจูมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100421121282562-07-1965300.005915615038นางสาวศิริโสภา จันทร์ศรีการบัญชี
100422115202562-07-1930.005912614106นางสาวณัฐนรี แป้นน้อยนิเทศศาสตร์
100423115112562-07-1930.005912614015นางสาวรัตนา อินทวงศ์นิเทศศาสตร์
100425123732562-07-1931000.005912612070นางสาวปวีณา ศรีบุบผาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100426112762562-07-19167300.005915603012นางสาวพัชรินทร์ อรัญญิกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100427122052562-07-1961000.005912405089นางสาวณัฐกฤตา โตทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100429113612562-07-1961000.005912407155นายนิมิต ขุนพิลึกการพัฒนาชุมชน
100432109632562-07-1930.005912231028นายสุทธิพงศ์ สารวรรณวิทยาการคอมพิวเตอร์
100433118082562-07-1930.005912606010นางสาวชลฤดี โกญจนาทการตลาด
100434111952562-07-1931000.005912602012นางสาวณัฐยา แก้วเนยการจัดการ
100435123752562-07-1930.005912244034นายอรรถพล สิงห์น้อยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100436123762562-07-1930.005912244011นางสาวศุภนิดา บุญคงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100437123772562-07-1930.005912244050นางสาวอนิฐิตา ยิ้มปิ่นออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100438111622562-07-1930.005912224043นายณัฐพล วงษ์แสงตาเทคโนโลยีสารสนเทศ
100439111772562-07-1930.005912224047นายจีรพัส คำมินเศกเทคโนโลยีสารสนเทศ
100440124842562-07-1930.005912420046นายนพัตธร ขลุ่ยนาคภาษาอังกฤษธุรกิจ
100441115322562-07-1930.005912417034นางสาวสุพิชชา สิตานนท์ภาษาญี่ปุ่น
100442124802562-07-1930.006012407036นายภาณุพงศ์ ชาวใต้การพัฒนาชุมชน
100443114032562-07-1931000.006012238002นางสาวชลดา ปิ่นทองวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100444121752562-07-1931000.006012224043นายเทพพิทักษ์ อิ้ดแสงเทคโนโลยีสารสนเทศ
100445121722562-07-1931000.006012224052นายวิริทธิ์พล เหล็กสิงห์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100446116892562-07-1930.006012614052นางสาวพัทชรันญา สอนคำนิเทศศาสตร์
100447116902562-07-1930.006012614059นางสาวอมรรัตน์ ไพรโรจน์นิเทศศาสตร์
100448108272562-07-1930.006012614086นางสาวอมรรัตน์ บุญลาภนิเทศศาสตร์
100449108252562-07-1930.006012614058นางสาวสุภาพร เกษรนิเทศศาสตร์
100450122702562-07-1930.006012206003นางสาวรุจิรดา แซ่หลอเกษตรอินทรีย์
100451122692562-07-1930.006012206002นางสาวมนต์นภา แซ่สงเกษตรอินทรีย์
100453118842562-07-1930.006012215007นายโสภนัฐ คำยันต์เซรามิกส์
100455115632562-07-1930.006012215004นายณัฐพล กรรเจียกเซรามิกส์
100456118832562-07-1930.006012215002นายชาญกิจ ศิริเซรามิกส์
100457118502562-07-1930.006012426025นางสาวลลนา การะทักรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100458117502562-07-1930.006012614070นายธีรเดช คำภูเมืองนิเทศศาสตร์
100459124022562-07-1930.006012426096นายพัสวี หมวดสันเทียะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100461124762562-07-1931000.006012405059นายก้องภพ มะโนรารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100462124782562-07-1931000.006012405072นายอนุรักษ์ สุขคงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100463113022562-07-1930.006012238014นายดนุพล การะเกตุวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100464124822562-07-1930.006115248007นายคำภีร์ เรืองโตเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100465124832562-07-1930.006115248020นายธนวัฒน์ อินเลี้ยงเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100466124852562-07-1930.006115248013นายณัฐปคัลภ์ สุวรรณโฉมเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100467124862562-07-1930.006115248003นายกฤษฎา จาอินต๊ะเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100468124872562-07-1930.006115248028นายฤทธิเกียรติ ศรีวราพงศ์เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100469124602562-07-1930.006115248025นายภูริชญา หมื่นคำยองเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100470124612562-07-1930.006115248017นายต้นตระการ กาญกันหาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100471124622562-07-1930.006115248038นายสุริยากร ขลุ่ยเสนาะเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100472124632562-07-1930.006115248018นายธนพนธ์ ศรีกิตติธาดาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100473124642562-07-1930.006115248027นายรัฐพล ยิ้มเพ็ชรเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100474124652562-07-1930.006115248031นายวีรศักดิ์ สกุลวาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100475124662562-07-1930.006115248022นายภากร สุวรรณเกิดเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100476124672562-07-1930.006115248033นายสหรัฐ มนัสสาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100477124692562-07-1930.006115248004นายกษิดิ์เดช อัครวงษ์เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100478124702562-07-1930.006115248014นายณัฐพงษ์ ปู่รักษ์เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100479121242562-07-1930.006112405026นายทรงสิทธิ์ สายสินธุ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100480121772562-07-1930.006112405041นายวงศธร จริยารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100481108242562-07-1930.006112405043นายศราวุฒิ คุ่ยเฉี๊ยะรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100482109372562-07-1930.006112405087นางสาวจินตนา เหลืองหิรัญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100483109392562-07-1930.006112405088นางสาวนริศรา วงค์สวัสดิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100484111852562-07-1930.006115250023นายภาณุพงษ์ ชูอินทร์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100485113652562-07-1930.006115250031นายอัศฎาวุฒิ สมศรีเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100486113822562-07-1930.006115250007นายชัยรัตน์ รอดสินเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100487113622562-07-1930.006115250013นายธนพล แต่งทรงเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100488113642562-07-1930.006115250028นายศุภฤกษ์ ประทุมทองเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100489111662562-07-1930.006115250009นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสติเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100490115492562-07-19187300.006112602080นางสาวเกวลิน พันมากการจัดการ
100492124732562-07-19106300.006112412078นายวรัญชิต คำบุนิติศาสตร์
100493121852562-07-19156300.006112412085นายอานุภาพ อินทร์เกลี่ยนิติศาสตร์
100494118352562-07-1930.006115248037นายสุรวิทย์ จันคงเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100495125112562-07-1931000.005912404023นางสาวพิมพ์วิภา อินทนาชัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100496125122562-07-1931000.005912404024นางสาวพิยดา สายทองรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100497125132562-07-1931000.005912404074นางสาวชลธิชา สมอนาครัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100498125142562-07-1931000.005912404073นางสาวเจริญวรรณ อยู่เย็นรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100499125152562-07-1931000.005912404067นายหิรัญ เชาวภัคพลรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100500125162562-07-1931000.005912404081นางสาวนิรัฐชา แก้วเบ้ารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100501125172562-07-1931000.005912404048นายจิรทีปต์ มานักฆ้องรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100503125192562-07-1930.005912612021นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์นอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100504125202562-07-1930.005912612036นายธนภัทร โชติรักษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100505125212562-07-1930.005912612039นายธีระ โคมบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100506122552562-07-1930.005912612039นายธีระ โคมบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100508125232562-07-1931000.005912612101นายพรรษา ผลเพิ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100510125252562-07-1930.005912612054นายสุทธิเดช โคกน้อยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100511125262562-07-1931000.006012426108นายอุมัร ยิ้มนวลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100512125282562-07-1930.005912247038นางสาวมนิศรา เป้จิ๋ววิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100513115512562-07-2135300.005612417035นายชัยณรงค์ นันตะวงษ์ภาษาญี่ปุ่น
100514126172562-07-21126300.005612208016นางสาวภัทราวดี สุขชนะคหกรรมศาสตร์
100516123532562-07-2135300.005712419087นางสาวรัฐนันท์ ศรีคล้ายภาษาอังกฤษ
100517115332562-07-21187300.005712419044นางสาวอิสราภรณ์ วัชรเดชาวานิชภาษาอังกฤษ
100518126452562-07-2196300.005712420040นางสาวอารียา นรการภาษาอังกฤษธุรกิจ
100520111382562-07-2186300.005712417028นางสาวสุภัคขจี พู่ตระกูลภาษาญี่ปุ่น
100521127032562-07-2135300.005712415008นางสาวชฎารัตน์ พัวตะนะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100523126032562-07-2196300.005712245046นายศัจกร กลิ่นจันทร์อาหารและโภชนาการ
100524122172562-07-2136000.005712207022นายโชคชัย เปรมปรีดิ์วจนะคณิตศาสตร์
100526114342562-07-2136000.005712207025นายวรพล ขวัญพรมคณิตศาสตร์
100527125662562-07-2130.005712207023นายทวีโชค ภักดีโตคณิตศาสตร์
100528125642562-07-2130.005712207024นายวรพรต กลิ่นแย้มคณิตศาสตร์
100529125632562-07-2130.005712207025นายวรพล ขวัญพรมคณิตศาสตร์
100530125612562-07-2130.005712207026นายวรวิช เจียรรัตนสวัสดิ์คณิตศาสตร์
100531125682562-07-2130.005712207022นายโชคชัย เปรมปรีดิ์วจนะคณิตศาสตร์
100532125102562-07-2135300.005712602045นายเงินตรา ด้วงมูลการจัดการ
100533087082562-07-2135300.005712614010นางสาวธนพรรณ ทิมเถื่อนนิเทศศาสตร์
100534122362562-07-21187300.005813109031นายกฤติธนัช แจ้งธรรมมาดนตรีศึกษา
100535109002562-07-2136000.005812207001นางสาวกฤษดาพร กรอกรวมคณิตศาสตร์
100536114012562-07-2131000.005812207001นางสาวกฤษดาพร กรอกรวมคณิตศาสตร์
100537111072562-07-2130.005812207001นางสาวกฤษดาพร กรอกรวมคณิตศาสตร์
100538126322562-07-21157000.005812207009นางสาวมณีวรรณ กองโกยคณิตศาสตร์
100541110982562-07-2187000.005812207030นางสาวฐิติมา บุญล้ำเลิศคณิตศาสตร์
100542125732562-07-2130.005812207030นางสาวฐิติมา บุญล้ำเลิศคณิตศาสตร์
100543112692562-07-2197000.005812207031นางสาวณัฐมล น้อยม่วงตาลคณิตศาสตร์
100544125762562-07-2130.005812207031นางสาวณัฐมล น้อยม่วงตาลคณิตศาสตร์
100545115222562-07-2197000.005812207033นางสาวนภาพร คำปึงคณิตศาสตร์
100548111122562-07-2136000.005812207035นางสาวบวรรัตน์ บรรจงคณิตศาสตร์
100549114202562-07-2131000.005812207035นางสาวบวรรัตน์ บรรจงคณิตศาสตร์
100550114092562-07-2130.005812207035นางสาวบวรรัตน์ บรรจงคณิตศาสตร์
100551116792562-07-2177000.005812207037นางสาวรัตติยากร สังสนาคณิตศาสตร์
100552125782562-07-2130.005812207037นางสาวรัตติยากร สังสนาคณิตศาสตร์
100553112842562-07-2166000.005812207051นายวิทวัส สิงหเดชคณิตศาสตร์
100554125772562-07-2131000.005812207051นายวิทวัส สิงหเดชคณิตศาสตร์
100555122142562-07-2135300.005812612095นายภูมรินทร์ ภูแขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100556126372562-07-2196300.005812615098นายธนภัทร รักการค้าการบัญชี
100557115542562-07-2135300.005812614079นางสาวอารีญา ทับทิมทองนิเทศศาสตร์
100558119972562-07-2160.005912603089นายไวทยา คัดคอยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100559119982562-07-2160.005912603036นายธเนศ สีสดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100560119952562-07-2160.005912603062นางสาวพิมพ์ชนก ภักคินีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100561120002562-07-2160.005912603075นายณัฐพล ภู่ใหม่การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100562126632562-07-2131000.005912602078นางสาวจุริญลดา หอมจันทร์การจัดการ
100563126682562-07-2130.005912602021นางสาวปิยภรณ์ สุขสำราญการจัดการ
100564111142562-07-21156300.005812405068นายณัฐวุฒิ พูลเกษรรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100565117122562-07-212210000.005812239038นายวัชระพงษ์ พระวงศ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100566107422562-07-2189000.005812239044นายอำนาจ ทะนารีวิศวกรรมโลจิสติกส์
100568125032562-07-2130.005912215014นายโอภาส ทองสุขเซรามิกส์
100569114772562-07-2110.005912215010นายภูวดล พงษ์ปรีชาเซรามิกส์
100570125042562-07-2130.005912215010นายภูวดล พงษ์ปรีชาเซรามิกส์
100571125052562-07-2130.005912215004นายชวัลกร วัฒนชัยเซรามิกส์
100572125062562-07-2130.005912215003นายชนกนันท์ นันทนพิบูลเซรามิกส์
100573114812562-07-2110.005912215003นายชนกนันท์ นันทนพิบูลเซรามิกส์
100576120122562-07-2130.005812408045นายรชต ม่วงเฟื่องการเมืองการปกครอง
100577123572562-07-2130.005812408045นายรชต ม่วงเฟื่องการเมืองการปกครอง
100579126132562-07-2165300.005812408103นายวุฒินันท์ อุมพิมายการเมืองการปกครอง
100580119742562-07-21187300.005812407018นางสาวกานต์รวี แดงใจการพัฒนาชุมชน
100581119762562-07-2165300.005812407034นางสาวสุภาวดี นามอรรถโอภาสการพัฒนาชุมชน
100582123462562-07-2165300.005812407063นายสันติชัย บำเพ็ญการพัฒนาชุมชน
100583120102562-07-2196300.005812407167นางสาวสุภาพร อ้นคงการพัฒนาชุมชน
100584123942562-07-2136000.005812206001นายชวัลวิทย์ อาจหาญเกษตรอินทรีย์
100585123432562-07-2116000.005812241006นางสาวนิศา ข่าวดีสัตวศาสตร์
100586123952562-07-2136000.005812201024นายศิวกร คงเจริญการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100587123962562-07-2130.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100588124502562-07-21207300.005812417033นางสาวสุฑาทิพย์ จันสนภาษาญี่ปุ่น
100589123832562-07-21146300.005812417036นางสาวหทัยชนก ทรดลภาษาญี่ปุ่น
100590124432562-07-2165300.005812419060นายอภิรักษ์ ไทยพยัพภาษาอังกฤษ
100591111262562-07-2196300.005812419091นางสาววรัมพร บรรทัดทองภาษาอังกฤษ
100592126742562-07-2135300.005812411005นายกันดิศ ชื่นราตรีดนตรีสากล
100594125402562-07-2196300.005812411011นายจีราวัฒน์ สุนาดนตรีสากล
100595119522562-07-2135300.005812411029นายวิศรุต ยอดเพชรดนตรีสากล
100598120202562-07-2130.005913113054นางสาวสุภาพร ยินดีชนะภาษาอังกฤษ
100600118572562-07-21101000.005912230004นายณัฐพล โสแก้วฟิสิกส์
100601113562562-07-2141000.005912236003นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัตติยะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
100603126232562-07-2171000.005912236026นายจักรกฤษณ์ ปิ่นสกุลวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
100604120152562-07-2130.005912224026นายสุรเดช นาใจคงเทคโนโลยีสารสนเทศ
100605116802562-07-2130.005912224036นายก้องไพศาล ยะสุกิมเทคโนโลยีสารสนเทศ
100606116782562-07-2130.005912224050นายศุภกร ภูติณณานนท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100607112532562-07-2130.005912224051นายสหรัฐ ทับทองเทคโนโลยีสารสนเทศ
100608127012562-07-2130.005912405010นางสาวจิตินันท์ อินจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100609121312562-07-21203000.005912412135นายจิรพงษ์ จูมะโรงนิติศาสตร์
100610122742562-07-2130.005912404063นายสมาพล โพธิ์ชัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100611122762562-07-2130.005912404026นางสาวภัทราวรรณ ใจนุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100612122752562-07-2131000.005912403034นายทนงศักดิ์ บุญประสพรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100613123292562-07-2161000.005912403092นางสาวจุฑารัตน์ อ่อนขจรรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100614117292562-07-2131000.005912407010นางสาวธนิตา อ่อนคงการพัฒนาชุมชน
100615123152562-07-2131000.005912407060นางสาวณัฐพร กรอบทองการพัฒนาชุมชน
100616127052562-07-2131000.005912407147นายวสันต์ ยรรยงการพัฒนาชุมชน
100617123892562-07-2131000.005912407154นางสาวสุนิษา นนทชัยการพัฒนาชุมชน
100618126242562-07-2131000.005912407156นายวัชรากร ทองรอดการพัฒนาชุมชน
100620119562562-07-2135300.005812411002นางสาวภัสศรา ลิ้มรสดนตรีสากล
100621123322562-07-2186300.005912411011นายดนัย พูลทองดนตรีสากล
100622114482562-07-2136000.005812215005นางสาวนันทิยา สุเต็มเซรามิกส์
100623115832562-07-2110.005812215005นางสาวนันทิยา สุเต็มเซรามิกส์
100624114712562-07-2110.005912215007นายบวรรัฐ พานประศรีเซรามิกส์
100625125072562-07-2130.005912215007นายบวรรัฐ พานประศรีเซรามิกส์
100627110952562-07-2130.005912238002นางสาวจุฑาลักษณ์ คำกลิ่นวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100628117452562-07-2130.005912603042นายโยธิน แสนคำการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100629119992562-07-2160.005912603079นายทรงยศ หลำเพ็งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100630118752562-07-2130.005912614120นางสาวศิรินญา โกแสนตอนิเทศศาสตร์
100631121262562-07-2160.005912614150นายธนบูลย์ เอี่ยมละออนิเทศศาสตร์
100633118332562-07-2131000.005912602023นางสาวพรรวษา คล้ายท่าโรงการจัดการ
100634119132562-07-2130.005912602023นางสาวพรรวษา คล้ายท่าโรงการจัดการ
100635126512562-07-2130.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
100636123692562-07-2130.005912602049นายณัฐกานต์ มาจันทร์การจัดการ
100638109722562-07-2131000.005912606092นายณัฏฐ์ ลี้สมบัติการตลาด
100639110742562-07-2130.005912606092นายณัฏฐ์ ลี้สมบัติการตลาด
100640108192562-07-2130.005912606095นายปริญญา พุ่มพวงการตลาด
100641109592562-07-2130.005912606097นายพรสวรรค์ สวัสดิ์เมืองการตลาด
100643124012562-07-21127000.005812207024นายพิทักษ์ เขียวแก้วคณิตศาสตร์
100644125722562-07-2130.005812207024นายพิทักษ์ เขียวแก้วคณิตศาสตร์
100645121322562-07-2130.006012238018นายรุ่งโรจน์ สายคำจันทร์วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100646123482562-07-2137000.006015249001ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรประภา เพ็ชรอำไพเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100647118812562-07-2130.006012215001นางสาววิริยา จันทะแพงเซรามิกส์
100648117512562-07-2131000.006012239048นายอภิวิชญ์ ชูทองวิศวกรรมโลจิสติกส์
100649126942562-07-2130.006012257024นายวิชาวุธ จันเตื่อยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100651120292562-07-2130.006012404054นางสาววนันญา จุลพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100652113082562-07-21112000.006012404066นายณัฐพล แตงทองรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100653120282562-07-2130.006012404075นางสาวสุพัตรา อิ่มพรรุจีรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100655119012562-07-2131000.006012405020นางสาวเหมือนชนก ด้วงฝิ่นรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100656124042562-07-2131000.006012405073นางสาวพรกนก ด้วงฝิ่นรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100658109552562-07-2160.006012417031นางสาวกัลยาณี สำรีภาษาญี่ปุ่น
100661123082562-07-21121000.006012417034นางสาวธมนวรรณ ถาวรกูลภาษาญี่ปุ่น
100662126102562-07-2130.006012419010นางสาวชุติมา ประจวบสุขภาษาอังกฤษ
100663125372562-07-2130.006012419025นางสาวพรรณิภา ผาสุขภาษาอังกฤษ
100664107572562-07-2130.006012419055นายนภัส ชื่นผลภาษาอังกฤษ
100665125572562-07-2130.006012419016นางสาวธัญญาภรณ์ ขัติสอนภาษาอังกฤษ
100666125552562-07-2130.006012419043นางสาวโสรยา ทองคตภาษาอังกฤษ
100667125542562-07-2131000.006012419055นายนภัส ชื่นผลภาษาอังกฤษ
100668125532562-07-2130.006012419060นายวิเชษฐ์ บัวตูมภาษาอังกฤษ
100669125522562-07-2130.006012419017นางสาวธันยกานต์ สุวรรณปัญโญภาษาอังกฤษ
100670125512562-07-2130.006012419037นางสาวสมฤทัย บกแก้วภาษาอังกฤษ
100671125502562-07-2130.006012419021นางสาวนิรุชา อ่ำขวัญภาษาอังกฤษ
100672125492562-07-2130.006012419052นายไซ แซ่ย่างภาษาอังกฤษ
100673125482562-07-2130.006012419064นายอัษฎาวุฒ แสงศรีภาษาอังกฤษ
100674125472562-07-2130.006012419007นางสาวเฉลิมชนม์ นพคุณภาษาอังกฤษ
100675125462562-07-2130.006012419046นางสาวอรรพี คงพันธ์ภาษาอังกฤษ
100676125442562-07-2130.006012419049นางสาวอัจฉราวรรณ คำสายภาษาอังกฤษ
100677125432562-07-2130.006012419047นางสาวอรวรรณ บับพาบุญภาษาอังกฤษ
100678110252562-07-2130.006012617007นางสาวพรสวรรค์ ทับใจดีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100679110302562-07-2130.006012617010นางสาวมณฑาทิพย์ บำรุงสินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100680110162562-07-2130.006012617016นางสาวอุไรวรรณ แถบวิลัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100682125002562-07-2135300.006015603030นายมารุต ไก่แก้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100683125932562-07-2165300.006015603031นายวัชรพงศ์ ทองพลับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100684120052562-07-2130.006012603050นางสาวอมรรัตน์ ขำขจรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100685112382562-07-2130.006012602021นางสาวพนิชพิชชา สุขสวาทการจัดการ
100686112412562-07-2130.006012602036นางสาวอภิสมัย อู่ไทยการจัดการ
100687126122562-07-21217300.006012602062นางสาวกฤตติยา พานเงินการจัดการ
100688126582562-07-2130.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100689116392562-07-2130.006012602145นางสาววนิดา โพธิ์ชื่นการจัดการ
100690123612562-07-2130.006012602142นางสาวเมย์ ศรสุวรรณการจัดการ
100691116362562-07-2130.006012602149นางสาวศุภิสรา คงคอนการจัดการ
100692122532562-07-2130.006012602166นายภูมินทร์ พุกเนียมการจัดการ
100693126382562-07-2130.006012602174นายธีรศักดิ์ อยู่หลายการจัดการ
100694126572562-07-2130.006012602175นายภิสิทธิ์ นากแก้วการจัดการ
100697125652562-07-2131000.006013111032นางสาวจิราพา พรมมูลพลศึกษา
100698126312562-07-2130.006013106036นางสาวนเรศ ติ๊บตองคณิตศาสตร์
100707125742562-07-2131000.006013111062นายอมรเทพ สงสัยพลศึกษา
100708125852562-07-2130.006013106047นางสาวสุธิดา แสงภูผาคณิตศาสตร์
100709125842562-07-2130.006013106042นางสาวพักตร์จิรา ทิวงษ์คณิตศาสตร์
100710125832562-07-2130.006013106026นายวรุดม บุตรสารคณิตศาสตร์
100711125822562-07-2130.006013106004นางสาวชยาภรณ์ ไชยวงศ์คณิตศาสตร์
100712125802562-07-2130.006013106003นางสาวจิราภรณ์ นวรัตนารมย์คณิตศาสตร์
100713125862562-07-2130.006013106048นางสาวสุพัตรา ขจรกุลโชคคณิตศาสตร์
100714124052562-07-2130.006013118026นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์ชุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100715120472562-07-2130.006112208058นางสาวฉัตรกมล กะออมแก้วคหกรรมศาสตร์
100716120482562-07-2130.006112208059นางสาวอนุสรา ไกรสีกาจคหกรรมศาสตร์
100717125562562-07-2160.006112602017นางสาววราภรณ์ สิงขรณ์การจัดการ
100718125942562-07-2161000.006112606074นางสาวรัชนก น่วมนุ้ยการตลาด
100719108102562-07-2130.006115622050นางสาวปิยะสินี ตันพานิชการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100720108122562-07-2130.006115622074นายวสุนธรา ไกรกิจราษฎร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100721114282562-07-2191000.006112426026นางสาวสุนิษา หยวกอ่องรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100722126272562-07-21207300.006112412044นายเสรีภาพ บำรุงพืชนิติศาสตร์
100723126072562-07-2130.006112428029นายธนพล โมหะกิจสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100724126462562-07-2130.006112428008นางสาวธิดารัตน์ จันแสนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100725126492562-07-2130.006112428037นายอนาวิน อินต๊ะสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100726110862562-07-21121000.006112426001นางสาวกนกพร พุดลารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100727126972562-07-2131000.006113111039นายจตุพงษ์ นาคเครือมีพลศึกษา
100733125992562-07-2160.006113111058นางสาวนันธารัตน์ ภักดีพลศึกษา
100734121482562-07-2130.006115248005นายก้องเกียรติ แสงคำเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100735126932562-07-2130.006115248008นายจักรวุธ รุ่งเรืองเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100736126912562-07-2130.006115248009นายจิรพันธุ์ มิ่งไธสงเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100737126922562-07-2130.006115248021นายภคิน สนศิริเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100738126902562-07-2130.006115248030นายวรท ฉิมนาคเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100739126892562-07-2130.006115248040นายอพิเชษฐ์ ทองดอนง้าวเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100740119752562-07-2130.006112247018นายทิวัตถ์ สีทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100742126002562-07-2131000.006115249018นายพันธุ์ภักดี ทองแท้เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100744126022562-07-2131000.006115249027นายศุภวิชญ์ มะโนทนเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100745112332562-07-2130.006115250001นางสาวนัดทิพร ทับทองเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100746115752562-07-2130.006115250002นางสาวฝากฝัน อินทะยาทเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100747112242562-07-2130.006115250003นางสาวสิริพร เชียงคำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100748112222562-07-2130.006115250004นางสาวอัครนาฎ แย้มเมล์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100749112232562-07-2130.006115250005นางสาวอัฐภิญญา แก้วแดงเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100750118922562-07-2130.006115250006นายจักรพงษ์ สินหมี่เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100751111712562-07-2130.006115250008นายฐานัส อำพันพงษ์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100752112122562-07-2130.006115250010นายณัฐพงษ์ เงินมงคลเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100753112592562-07-2130.006115250011นายณัฐวุฒิ ช้างทองเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100754111722562-07-2130.006115250014นายธวัชชัย เทพสุธรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100755111792562-07-2130.006115250015นายนำโชค บำรุงเชื้อเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100756115762562-07-2130.006115250017นายประวุติ แก้วมั่นเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100757115772562-07-2130.006115250018นายผดุงเดช จำนงนารถเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100758112252562-07-2130.006115250020นายพันอินทร์ พุ่มแก้วเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100759111692562-07-2130.006115250022นายภัสชกรณ์ บุญธรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100760112682562-07-2130.006115250024นายภูวัน พันธ์มณีเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100761111762562-07-2130.006115250025นายวัชรพงษ์ พรมสงเคราะห์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100762111702562-07-2130.006115250027นายวิชัย น้อยนึ่งเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100763111892562-07-2130.006115250029นายอัครชัย สิทธิไกรพงษ์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100764112052562-07-2130.006115250030นายอัฏธาวุฒิ คนึงเหตุเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100765125292562-07-2131000.006115248007นายคำภีร์ เรืองโตเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100766120042562-07-2130.006012603057นายยุทธภูมิ ชาญสมาธิ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100767126062562-07-2131000.006115249034นายอธิป กุมมารเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100768126332562-07-2230.006012420001นางสาวกัลยารัตน์ ฉิมเพ็ชรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100769126342562-07-2230.006012420004นางสาวเขมมิการ์ สมอาจภาษาอังกฤษธุรกิจ
100770126352562-07-2230.006012420006นางสาวคัทลียา เวลาสิงห์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100771126362562-07-2230.006012420007นางสาวจันศิกา นาคอ่องภาษาอังกฤษธุรกิจ
100772126402562-07-2230.006012420008นางสาวจินต์จุฑา พุ่มแพรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100773126412562-07-2230.006012420011นางสาวจุฑาลักษณ์ แก้วมาลัยภาษาอังกฤษธุรกิจ
100774127062562-07-2230.006012420014นางสาวฐิดารัตน์ บุญคำภาษาอังกฤษธุรกิจ
100775127072562-07-2230.006012420015นางสาวธนพร สุขอำพรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100776127082562-07-2230.006012420016นางสาวธวัลรัตน์ รัตนใหม่ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100777127092562-07-2230.006012420017นางสาวธัญลักษ์ อ่อนใจภาษาอังกฤษธุรกิจ
100778127102562-07-2230.006012420020นางสาวนวพร เอี่ยมคงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100779127112562-07-2230.006012420021นางสาวนิตยา อ่อนละมูลภาษาอังกฤษธุรกิจ
100780127122562-07-2230.006012420023นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญขันธ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100781127132562-07-2230.006012420022นางสาวนุสบา ราชทรัพย์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100782127142562-07-2230.006012420025นางสาวปทุมาภรณ์ ภู่เชยภาษาอังกฤษธุรกิจ
100783127152562-07-2230.006012420027นางสาวประภาพรรณ ด้วงรอดภาษาอังกฤษธุรกิจ
100784127162562-07-2230.006012420030นางสาวพิมพ์วิภา ผลโพธิ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100785127172562-07-2230.006012420031นางสาวมิตรา บุญช่วยสุขภาษาอังกฤษธุรกิจ
100786127182562-07-2230.006012420033นางสาวรุ่งฤดี ถากาศภาษาอังกฤษธุรกิจ
100787127192562-07-2230.006012420034นางสาวลลิตา สุขมากภาษาอังกฤษธุรกิจ
100788127202562-07-2230.006012420035นางสาวพรรณิภาณ์ ดีมั่นภาษาอังกฤษธุรกิจ
100789127212562-07-2230.006012420036นางสาววาสนา บุญภู่ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100790127222562-07-2230.006012420039นางสาววิไลวรรณ กองจวงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100791127232562-07-2230.006012420043นางสาวสุภนิดา เทพรักษ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100792127242562-07-2230.006012420046นางสาวอภิญญา ชมภูแสนภาษาอังกฤษธุรกิจ
100793127252562-07-2230.006012420048นายกุญช์คเณศ ลิ้มน้ำคำภาษาอังกฤษธุรกิจ
100794127262562-07-2230.006012420049นายจิระพงศ์ พัดแดงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100795127272562-07-2230.006012420050นายชินโชติ แจ่มกระจ่างภาษาอังกฤษธุรกิจ
100796127282562-07-2230.006012420051นายธนกฤต สุต๋าภาษาอังกฤษธุรกิจ
100797127292562-07-2230.006012420052นายธนาดล เร่งเจริญภาษาอังกฤษธุรกิจ
100798127302562-07-2230.006012420054นายปฏิภาณ อ่ำเจริญภาษาอังกฤษธุรกิจ
100799127312562-07-2230.006012420057นายปองสิชฌ์ ประจิตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100800127322562-07-2230.006012420059นายวัชริศ สุขฤทธิ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100801127332562-07-2230.006012420060นายวีรวุฒิ เข็มลาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100802127342562-07-2230.006012420061นายศุภัทรพงศ์ ศิริรัตน์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100805127682562-07-2265300.005712416016นางสาวปภาวดี สุขจิตรภาษาจีน
100807127562562-07-2230.005712419064นางสาวชนาลินธร ขำชุ่มภาษาอังกฤษ
100808107582562-07-22116300.005813120009นางสาวทิพวรรณ คนคล่องสังคมศึกษา
100809127592562-07-2230.005813120009นางสาวทิพวรรณ คนคล่องสังคมศึกษา
100811127582562-07-2230.005812419108นายจิรานนท์ ทัดแก้วภาษาอังกฤษ
100812112542562-07-22116300.005812419121นายพชรพล รอดแก้วภาษาอังกฤษ
100813127602562-07-2231000.005812419121นายพชรพล รอดแก้วภาษาอังกฤษ
100814114442562-07-2230.005812419121นายพชรพล รอดแก้วภาษาอังกฤษ
100815122092562-07-2296300.005812416014นางสาวฐิตาพร กล่อมแก้วภาษาจีน
100816127702562-07-2260.005812416014นางสาวฐิตาพร กล่อมแก้วภาษาจีน
100817122022562-07-2265300.005812416018นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริภาษาจีน
100818127662562-07-22122000.005812416018นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริภาษาจีน
100819127612562-07-22126300.005812416046นางสาวสุพรรษา บัวแก้วภาษาจีน
100820122192562-07-2265300.005812416050นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภูภาษาจีน
100821127672562-07-22122000.005812416050นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภูภาษาจีน
100823127372562-07-2266000.005812234013นางสาวบุษยา กรรมกรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100826127482562-07-2231000.005812607010นางสาวธันธิชา วันเย็นการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100827127452562-07-2230.005812607044นางสาวรัตนา เตาะหนองนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100828127732562-07-2235300.005812614053นายอัครพล กาญจนประเทศนิเทศศาสตร์
100829127462562-07-2230.005812607054นายกิตติพันธ์ แก้วสีนาถการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100830127492562-07-2230.005812607057นายดนุวัชร ทับทองดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100831127472562-07-2230.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100833115102562-07-2230.005913113002นางสาวขนิษฐา บุญคำภาษาอังกฤษ
100835127402562-07-2230.005912244002นางสาวณัฐมน สอาดออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100836127392562-07-2230.005912244066นายสิทธิโชค จิตรบรรจงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100837127512562-07-2230.005912405113นายกิตติศักดิ์ บุญล้ำรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100838127542562-07-2231000.005912407019นางสาวพรสวรรค์ ภูษาธรการพัฒนาชุมชน
100839127532562-07-2231000.005912407020นางสาวภัทรวรรณ คำหาการพัฒนาชุมชน
100840127522562-07-2231000.005912407129นายกิตินันต์ หนุนนาคการพัฒนาชุมชน
100841127552562-07-2261000.005912407142นายพีรเดช ทองมั่งการพัฒนาชุมชน
100842127442562-07-2261000.005912417001นางสาวกนกวรรณ พรเจริญภาษาญี่ปุ่น
100844110832562-07-2260.005912417026นางสาวรักษิณา ภูท้วมภาษาญี่ปุ่น
100845127432562-07-2230.005912417026นางสาวรักษิณา ภูท้วมภาษาญี่ปุ่น
100846127712562-07-2261000.005912417031นางสาวศิริลักษณ์ พรหมมาภาษาญี่ปุ่น
100847113112562-07-2230.005912417031นางสาวศิริลักษณ์ พรหมมาภาษาญี่ปุ่น
100851127422562-07-2230.005912419068นางสาวชัญญานุช อุดชาชนภาษาอังกฤษ
100852127572562-07-2231000.005912419069นางสาวสุภาวดี เพชรโปรีภาษาอังกฤษ
100853127692562-07-2230.005912416006นางสาวณัฐวิภา บุญเกิดภาษาจีน
100854127352562-07-2230.005912416008นางสาวดลชา นุชศาสตร์ภาษาจีน
100855127642562-07-2230.005912416014นางสาวนรินทร์ทิพย์ สุขใจชื่นภาษาจีน
100856127632562-07-2230.005912416030นางสาวโศรญา สิงห์สอาดภาษาจีน
100857127622562-07-2230.005912416038นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผาภาษาจีน
100858127752562-07-2261000.005812201024นายศิวกร คงเจริญการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100859127762562-07-22218000.005812242005นางสาวกิตติมา ศรีพุฒสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100861109612562-07-2235300.005812409091นายนฤรงค์ นวลตี๋การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100864126262562-07-2265300.005712417046นายสุพจน์ จันทร์ประเทืองภาษาญี่ปุ่น
100865127802562-07-2261000.005712417046นายสุพจน์ จันทร์ประเทืองภาษาญี่ปุ่น
100866127822562-07-2261000.005712239037นายอภิวัฒน์ กันทรวิศวกรรมโลจิสติกส์
100867112722562-07-22126300.005812407132นายอภิรักษ์ นาคเอมการพัฒนาชุมชน
100868124682562-07-22128000.005812244069นางสาวสุนิษา ผลชูออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100869127842562-07-2281000.005812244069นางสาวสุนิษา ผลชูออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100870127832562-07-2236000.005812210017นายศศิพงศ์ สังข์เมืองคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100872127882562-07-2230.005812407080นางสาวนภัสกร รังษิมาศการพัฒนาชุมชน
100874127962562-07-2230.005812407205นายเอกลักษณ์ พุ่มบ้านเซ่าการพัฒนาชุมชน
100875127952562-07-2230.005812417039นางสาวอภิษวนันท์ คำยอดภาษาญี่ปุ่น
100876122852562-07-2231000.005912407015นางสาวนิลยา นิวาเก้าการพัฒนาชุมชน
100877127872562-07-2231000.005912407015นางสาวนิลยา นิวาเก้าการพัฒนาชุมชน
100878126192562-07-2230.005912407015นางสาวนิลยา นิวาเก้าการพัฒนาชุมชน
100880127862562-07-2230.005912407157นายชัยรัช มณีทัศน์การพัฒนาชุมชน
100881127942562-07-2231000.005912403066นางสาวสุพัตรา ขุนพรมรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100882127932562-07-2231000.005912405099นางสาวศิริญาภรณ์ เมโรนิตรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100883127922562-07-2261000.005912405080นางสาวธัญพร คำทะวงค์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100884110762562-07-2231000.005912407030นายจารุเดช เล็กชมการพัฒนาชุมชน
100885127912562-07-2261000.005912407030นายจารุเดช เล็กชมการพัฒนาชุมชน
100886123062562-07-2230.005912407030นายจารุเดช เล็กชมการพัฒนาชุมชน
100887127902562-07-2230.005912403052นางสาวธารารัตน์ โชคบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100888127892562-07-2261000.005912405070นางสาวกัลยรัตน์ เมฆพยัพรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100889127982562-07-2230.005912244075นางสาวภคพร โพธิ์ศรีทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100890126472562-07-2230.005912244075นางสาวภคพร โพธิ์ศรีทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100891113072562-07-2231000.005912407049นายอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์การพัฒนาชุมชน
100892127972562-07-2230.005912407049นายอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์การพัฒนาชุมชน
100893126752562-07-2230.005912244074นายชุติพนธ์ ปิยชื่นวจีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100894127992562-07-2230.005912244074นายชุติพนธ์ ปิยชื่นวจีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100895128012562-07-2230.005912417040นายปฐพล อ่อนศรีภาษาญี่ปุ่น
100897122982562-07-2231000.006012614076นายมหรรณพ เขียวประเสริฐนิเทศศาสตร์
100898127792562-07-2220.006013111036นางสาวนฤมล ผลสันต์พลศึกษา
100899127782562-07-2220.006013111005นางสาวรวีวรรณ บุญช่วยพลศึกษา
100900126822562-07-2267000.006015249007นายชุติพงศ์ วิสิฐศรีพาณิชย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100901127812562-07-2231000.006015249007นายชุติพงศ์ วิสิฐศรีพาณิชย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100902126792562-07-2237000.006015249002นายกิตติยุต อินทนนท์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100903128002562-07-2230.006015249002นายกิตติยุต อินทนนท์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100904128022562-07-2220.006013111033นางสาวเจษฎาพร จันทร์อ่อนพลศึกษา
100905128032562-07-2220.006013111043นายไกรลาส เคนคำมิ่งพลศึกษา
100906128042562-07-2220.006013111034นางสาวชนากานต์ พิมพ์ประสานต์พลศึกษา
100907128052562-07-2220.006013111006นางสาวรังสิยา พุมมาพลศึกษา
100908128062562-07-2220.006013111017นายธนิก ใจยงพลศึกษา
100909128192562-07-2235300.005712412106นางสาวอธิติยา ทองอุไรนิติศาสตร์
100910128072562-07-2265300.005712412032นายณัฐวุฒิ จรัสศรีนิติศาสตร์
100911117462562-07-2265300.005712412040นายสมเกียรติ ภู่พัดนิติศาสตร์
100912128082562-07-22132000.005712412040นายสมเกียรติ ภู่พัดนิติศาสตร์
100913115342562-07-2235300.005712412041นายสุกฤษฏิ์ กฤชไพรินนิติศาสตร์
100914128092562-07-2291000.005712412041นายสุกฤษฏิ์ กฤชไพรินนิติศาสตร์
100915128102562-07-2235300.005712412052นางสาวธันยากร โทจำปานิติศาสตร์
100916128112562-07-2265300.005712412057นางสาวภัทราพร ทับศรีนิติศาสตร์
100917128122562-07-2255300.005712412096นางสาวภานุชนารถ ดอนอ่ำพวกนิติศาสตร์
100918125342562-07-2235300.005712412108นางสาวอัญชลี แก้วงามนิติศาสตร์
100919128132562-07-2281000.005712412108นางสาวอัญชลี แก้วงามนิติศาสตร์
100920128142562-07-2265300.005812412014นางสาวพรสุดา อุ่นจันทร์นิติศาสตร์
100921128152562-07-2265300.005812412021นางสาวสุธิตา โพธิ์เต็มนิติศาสตร์
100922128162562-07-2265300.005812412031นายเฉลิมชนม์ สิงห์น้ำเที่ยงนิติศาสตร์
100923128172562-07-2265300.005812412054นางสาวจิราพัชร พ่วงพีนิติศาสตร์
100924128182562-07-2225300.005812412061นางสาวบุปผาชาติ ภัทรนิติเดชานิติศาสตร์
100925128202562-07-2255300.005812412070นางสาวสิริกาญจน์ กลิ่นเกตุนิติศาสตร์
100926128212562-07-2255300.005812412078นายชิดชนน์ กรินทนาคะนิติศาสตร์
100927128222562-07-2286300.005812412082นายนฤเบศ มาลาศรีนิติศาสตร์
100928128232562-07-2255300.005812412092นายสมรักษ์ โนแก้วนิติศาสตร์
100929128242562-07-2235300.005812412101นางสาวชนาพร นุชปานนิติศาสตร์
100930128252562-07-2286300.005812412107นางสาวปรียา จันทร์ทองนิติศาสตร์
100931128262562-07-2230.005812412108นางสาวปิยวดี บุตรบุญนิติศาสตร์
100935114792562-07-2235300.005812412118นางสาวเสาวภา ทับทิมนิติศาสตร์
100936128292562-07-2230.005812412118นางสาวเสาวภา ทับทิมนิติศาสตร์
100937128302562-07-2255300.005812412124นายชนเเดน เจนรุ่งโรจน์นิติศาสตร์
100938128312562-07-2255300.005812412127นายณัฐกร มีแจ้นิติศาสตร์
100939120592562-07-2235300.005812412130นายมนัสวี มารอดนิติศาสตร์
100940128322562-07-2230.005812412130นายมนัสวี มารอดนิติศาสตร์
100941128332562-07-2265300.005812412131นายรัฐธรรมนูญ เฟื่องอิ่มนิติศาสตร์
100942128342562-07-2286300.005812412137นายสงวนศักดิ์ นิลพงษ์นิติศาสตร์
100943128352562-07-2265300.005812412139นายสุภาสิทธิ์ ขำวงฆ้องนิติศาสตร์
100944128362562-07-2235300.005812412140นายหัสชนัย พระลับรักษานิติศาสตร์
100945122182562-07-2251000.005912412077นายทศพร ดวงเดชนิติศาสตร์
100946128372562-07-2251000.005912412083นายวิโรจน์ มีกลิ่นนิติศาสตร์
100947128382562-07-2251000.005912412082นายวรากร ต๊ะวงษ์นิติศาสตร์
100948128392562-07-2251000.005912412085นายศุภโชค เศรษฐ์ธนธัชนิติศาสตร์
100951129092562-07-2331000.005912607036นางสาวปัณฑิตา ทิมขลิบการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100952129292562-07-2531000.005712415008นางสาวชฎารัตน์ พัวตะนะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100953129022562-07-2530.005712415008นางสาวชฎารัตน์ พัวตะนะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100954117962562-07-2530.006115248036นายสุขวิทย์ พึ่งสีใสเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100955124992562-07-2596300.005712614115นางสาวสุกัลญา พันอุดมนิเทศศาสตร์
100956114022562-07-2530.006012426034นางสาวอังคณา วุฒิรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100957129302562-07-2530.006012426034นางสาวอังคณา วุฒิรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100958129312562-07-2565300.00534102050 นายธฤทชัย ภู่คำมีภาษาอังกฤษ
100959129322562-07-2536000.005812210013นายไพฑูรย์ เสนยิ้มสาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100960129332562-07-2530.006012620013นายณัฐภัทร สุวรรณศรีการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100961129342562-07-2530.006012620015นายสุชัจจ์ บุญวิสุทธานนท์การจัดการธุรกิจค้าปลีก
100962128902562-07-2551000.005712412106นางสาวอธิติยา ทองอุไรนิติศาสตร์
100966128892562-07-2551000.005712412108นางสาวอัญชลี แก้วงามนิติศาสตร์
100967128912562-07-2530.005712417008นางสาวธารารัตน์ จันทร์รักษ์ภาษาญี่ปุ่น
100968128922562-07-2530.005712417028นางสาวสุภัคขจี พู่ตระกูลภาษาญี่ปุ่น
100970126302562-07-2565300.005812412041นายรัฐธรรมนูญ วงษานิติศาสตร์
100971128992562-07-25102000.005812412041นายรัฐธรรมนูญ วงษานิติศาสตร์
100972129002562-07-2565300.005812617021นางสาวสุธาทิพย์ เหมือนเนียมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100973129012562-07-2560.005812615098นายธนภัทร รักการค้าการบัญชี
100974129032562-07-2596300.005812415017นางสาวปราณปริยา บางหลวงบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100975129042562-07-2530.005812415017นางสาวปราณปริยา บางหลวงบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100976129062562-07-2510.005812411045นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญดนตรีสากล
100977129052562-07-2520.005812411011นายจีราวัฒน์ สุนาดนตรีสากล
100978124792562-07-2531000.005912607023นายธนภัทร ธนานุวัฒนะกุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100979129112562-07-2531000.005912407083นายกิตติ ทาโทนการพัฒนาชุมชน
100980114172562-07-2530.005912244029นายศรวัส เถื่อนคุ้มออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100981128872562-07-2531000.005912607001นางสาวกมลวรรณ งามทวีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100982128882562-07-2531000.005912607024นายธีรดนย์ จูห้องการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100983128972562-07-2531000.005912407093นายธีระภัทร เกตุวงค์การพัฒนาชุมชน
100984128982562-07-2531000.005912407096นายเมธา พยาวังการพัฒนาชุมชน
100987129352562-07-2531000.005912404101นางสาวสุดารัตน์ หงษ์คำรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100990126832562-07-2531000.006013111003นางสาวณัฐสุดา ตัญญาชัยพลศึกษา
100995126152562-07-2530.006012208045นางสาวจิรนันท์ กล้าหาญคหกรรมศาสตร์
100996126142562-07-2530.006012208046นางสาวชลธิชา สิทธิโชติคหกรรมศาสตร์
100997123662562-07-2530.006012426091นายธนาธิป มีทั่งรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100998107192562-07-2531000.006012420053นายธนารักษ์ รอดฤทธิ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
101000128812562-07-2530.006012234024นายสิทธิพล อิ่มม่วงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
101001128802562-07-2530.006012234017นางสาวสุภาพร นาดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
101002128792562-07-2530.006012234006นางสาวนฤมล มาน้อยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
101003128842562-07-2537000.006015249017นายพัฒนพงษ์ เพชรโตเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
101004128852562-07-2537000.006015249028นายสิทธิชัย จำนงภักดิ์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
101005110792562-07-2530.006112207008นางสาวทิพากร คำน่วมคณิตศาสตร์
101006110822562-07-2530.006112207022นายทวีโชค มากรักชาติคณิตศาสตร์
101009129362562-07-2530.005715612073นางสาวพาฝัน โสประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
101010122712562-07-2530.005912419061นายพัทธดนย์ เจนนาวินภาษาอังกฤษ
101011129562562-07-2831000.006112238011นายพีรพัฒน์ เครืออยู่วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
101012129552562-07-2831000.006112238010นายทักษิณ อินทร์แผลงวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
101013129542562-07-2831000.006112238009นายณัฐชนน เพ็งนิ่มวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
101014129532562-07-2831000.006012247047นายธนัญชัย จันทร์ส่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101015129522562-07-2830.006112247028นายศรัณย์ ไวยธัญญกิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101016129512562-07-2830.006112247027นายวัชรพงษ์ เนียมพาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101017129502562-07-2831000.006115247024นายวชิรวิชญ์ อิ่มเกิดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101018129492562-07-2830.006112247020นายนภัส มาทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101019129482562-07-2830.006112247019นายธีรภัทร ธูปกลิ่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101020129472562-07-2831000.006112247018นายทิวัตถ์ สีทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101021129462562-07-2831000.006115247017นายธนา จันทร์สายทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101022129452562-07-2830.006112247015นายณรงค์ บุญประเสริฐวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101023129432562-07-2831000.006115247008นายคชธร ภู่พันธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101024129422562-07-2831000.006115247004นางสาวอริศรา เล็กชมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101025129412562-07-2831000.006012426073นางสาวพิชญา มุกดาอ่อนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
101026114002562-07-2831000.006012426001นางสาวกนกวรรณ พันทัพรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
101027129402562-07-2830.006012426001นางสาวกนกวรรณ พันทัพรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
101028129392562-07-2830.006012426031นางสาวสวรส เศรษฐสุขรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
101029120262562-07-2856000.005812231018นายนันทวัฒน์ แสนสบายวิทยาการคอมพิวเตอร์
101030118362562-07-2830.006115248016นายณัฐวุฒิ จันทะสิทธิ์เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
101031121212562-07-2830.006115248006นายเกียรติศักดิ์ ทองเจริญเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
101032117922562-07-2830.006115248001นางสาวจริญญา โพธิ์งามเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
101033121182562-07-2830.006115248024นายภานุวงศ์ แก้วมงคลเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
101034121192562-07-2830.006115248002นายกรกต อาจสูงเนินเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
101035122162562-07-2850.005912412018นางสาวศศิวิมล พิลึกนิติศาสตร์
101036129642562-07-2830.005612614027นางสาวสุพรรษา มนุญญวงศ์นิเทศศาสตร์
101037129612562-07-2831000.006012426044นายนิติ กลิ่นเกตุรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
101039118102562-08-0230.006115248041นายอภิชาติ เหินสันเทียะเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
101040109222562-08-0265300.005812411025นายภัคฐวี น้อยนาคดนตรีสากล
101041130032562-08-0230.006112419037นายธนโชติคณินทร รอดกองธัญนพภาษาอังกฤษ
101042130022562-08-0230.006112419033นางสาวหทัยรัตน์ นิระชนภาษาอังกฤษ
101043130012562-08-0230.006112419031นางสาวสุดารัตน์ สุดไชยเรศภาษาอังกฤษ
101044130002562-08-0230.006112419030นางสาวสุกฤตา สิทธิวรากรภาษาอังกฤษ
101045129992562-08-0230.006112419024นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรพงษ์ภาษาอังกฤษ
101046129982562-08-0230.006112419017นางสาวนันท์นภัส พิชยะศุภนันท์ภาษาอังกฤษ
101047129972562-08-0230.006112419007นางสาวฉนัดดา โสแก้วภาษาอังกฤษ
101048129962562-08-0230.006112419006นางสาวเจนจิรา ทีพาภาษาอังกฤษ
101049129942562-08-0230.005912420049นายพีรพล วงศ์สารสินภาษาอังกฤษธุรกิจ
101050129932562-08-0230.005912420044นายณัฐพล ปัญญาคำภาษาอังกฤษธุรกิจ
101051129922562-08-0230.005912420041นายจิราวัฒน์ อยู่แย้มภาษาอังกฤษธุรกิจ
101052129912562-08-0230.005912420040นายคุณัชญ์ ลัทธิวาจาภาษาอังกฤษธุรกิจ
101053129902562-08-0230.005912420037นางสาวสุธิณี นวนบุญมาภาษาอังกฤษธุรกิจ
101054129892562-08-0230.005912420036นางสาวสุดารัตน์ นุตพงษ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
101055129882562-08-0230.005912420033นางสาวศิริลักษณ์ บุญลองภาษาอังกฤษธุรกิจ
101056129872562-08-0230.005912420027นางสาวมินตรา สิงห์กรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
101057129862562-08-0230.005912420024นางสาวพลอยพรรณ คูณแก้วภาษาอังกฤษธุรกิจ
101058129852562-08-0230.005912420023นางสาวพรรัตน์ ยมจันทร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
101059129842562-08-0230.005912420019นางสาวปนัดดา หุ่นศิลป์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
101060129832562-08-0230.005912420017นางสาวบุษปธารา ใจตึกภาษาอังกฤษธุรกิจ
101061129822562-08-0230.005912420014นางสาวนัฎธิดา โพธิ์ศรีภาษาอังกฤษธุรกิจ
101062129812562-08-0230.005912420013นางสาวธารธิดา สังฆมาตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
101063129802562-08-0230.005912420010นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีจอมแปลงภาษาอังกฤษธุรกิจ
101064129792562-08-0230.005912420008นางสาวเฉลิมขวัญ หม่องอ้นภาษาอังกฤษธุรกิจ
101065129782562-08-0230.005912420004นางสาวจันทร์ทิพย์ สนโตภาษาอังกฤษธุรกิจ
101066129772562-08-0230.005912420003นางสาวกิ๊ก ผางดีภาษาอังกฤษธุรกิจ
101067129952562-08-0220.006012411014นายพงศกร จีนเขียวดนตรีสากล
101068130042562-08-0231000.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
101069120902562-08-0230.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
101070109022562-08-0231000.005912602197นางสาวปริญญาภรณ์ นาวาสุวรรณการจัดการ
101071126712562-08-0230.005912602197นางสาวปริญญาภรณ์ นาวาสุวรรณการจัดการ
101072124492562-08-0230.006112614058นายนาคินทร์ บุญชื่นนิเทศศาสตร์
101074130172562-08-0251000.005913109035นางสาววันทนา เทียนสว่างดนตรีศึกษา
101075130182562-08-0230.006115248015นายณัฐพสิษฐ์ เปรมจิตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
101076130192562-08-0230.006115248026นายเมธี เพ็ชรประกอบเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
101078130202562-08-0230.005912411007นายเฉลิมขวัญ ชอนบุรีดนตรีสากล
101079130212562-08-0230.005912411014นายธนภูมิ ขำเส็งดนตรีสากล
101080126642562-08-0231000.006012426030นางสาวศิริลักษณ์ ผลเพิ่มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
101081126652562-08-0230.006012426030นางสาวศิริลักษณ์ ผลเพิ่มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
101082130312562-08-0631000.005912607008นางสาวปณิตา ธนานุวัฒนะกุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
101083130322562-08-0630.005612244053นายธีรภัทร รอดทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101084130332562-08-0686300.005812412121นายกฤษฎา แพป่อมนิติศาสตร์
101085130342562-08-06106300.005812412111นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษีนิติศาสตร์
101086130262562-08-0630.005912614141นายบุรินทร์ สอนเวียงนิเทศศาสตร์
101087130232562-08-0676300.005812412110นางสาวกานต์รวี ศรีศิริโชติณ์นิติศาสตร์
101088130242562-08-06106300.005812412112นางสาวศิรภัสสร ยอดเกี้ยวนิติศาสตร์
101089109212562-08-0636000.005812210009นายจิรายุ วงค์โทคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
101090130252562-08-06152000.005812210009นายจิรายุ วงค์โทคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
101091130392562-08-0930.005812407167นางสาวสุภาพร อ้นคงการพัฒนาชุมชน
101092130382562-08-0965300.005712419059นางสาวขวัญจิรา สาดีภาษาอังกฤษ
101094118112562-08-0930.006115248034นายสิทธิโชค คงเมืองเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
101095124412562-08-0931000.005912606045นายพิพัฒน์ มะณีโชการตลาด
101096130532562-08-1535300.005812612097นายรชฏ บัวคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
101097130522562-08-15121000.005912411030นายอานนท์ สระทองโสมดนตรีสากล
101098130422562-08-1530.006012419006นางสาวเจนจิรา กัญเชียงภาษาอังกฤษ
101099130432562-08-1530.006012419027นางสาวพิชญ์สินี อ้ายวงค์ภาษาอังกฤษ
101100130442562-08-1530.006012419029นางสาวภาวิณี กุลนอกภาษาอังกฤษ
101101130452562-08-1530.006012419032นางสาวยอแสง พินชะนะภาษาอังกฤษ
101102130462562-08-1530.006012419044นางสาวอธิกา โยพันดุงภาษาอังกฤษ
101103130472562-08-1530.006012419059นายวรัท จันทร์เจริญภาษาอังกฤษ
101104116332562-08-1531000.006012224017นายพัทธดนย์ พันสดเทคโนโลยีสารสนเทศ
101105130542562-08-1630.006012419008นางสาวชนิชา ผิวสะอาดภาษาอังกฤษ
101106130552562-08-1665300.00534104029 นายหัสนัยน์ เหม็นแปลกดนตรีศึกษา
101107115912562-08-1636000.005712207023นายทวีโชค ภักดีโตคณิตศาสตร์
101108123602562-08-1636000.005812231033นางสาวจิตรโสภิณ ทัศนสุวรรณวิทยาการคอมพิวเตอร์
101109123592562-08-1636000.005812231001นางสาวจิตรานุช เขียนรุ่งโรจน์วิทยาการคอมพิวเตอร์