ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100011122622562-07-1830.005912409045นางสาวจุฑามาศ จันทร์เทศการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100018121742562-07-1830.005912612094นายธนะเทพ สุวรรณเนตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100030122612562-07-1831000.005912247050นายธนาคม ศรีสุขวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100034114332562-07-1831000.005912227002นางสาวเกศราภรณ์ คำรุ่นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100035114262562-07-1830.005912227002นางสาวเกศราภรณ์ คำรุ่นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100046121912562-07-1830.005912208003นางสาวกรกนก จิระนุวงษ์คหกรรมศาสตร์
100048121892562-07-1830.005912208015นางสาวธัญญารัตน์ ปักดำคหกรรมศาสตร์
100052121842562-07-1830.005912208025นางสาววิจิตรา เอี่ยมสายคหกรรมศาสตร์
100057121932562-07-1831000.005912247051นายธวัชชัย เพ็ชรนิลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100058108232562-07-1830.005912247051นายธวัชชัย เพ็ชรนิลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100066118302562-07-18138000.005915253003นายกฤตนัย ฉุยกำเหนิดเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100073113732562-07-1831000.005912404125นายวรสันต์ กล่ำฉวีรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100076113572562-07-1830.005912227003นางสาวจุฑารัตน์ โฉมงามผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100098118372562-07-1861000.005912620013นางสาวจรัสศรี ครุฑวิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100110113702562-07-1831000.005912602093นางสาววิไลวรรณ กันมาการจัดการ
100115108322562-07-1831000.005912602144นางสาวพัชญ์สิตา ปิติหิรัญวัตติ์การจัดการ
100147122682562-07-1831000.006012238004นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100148118902562-07-1830.006012238004นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100156120852562-07-1831000.006012606030นางสาวสุภาภรณ์ สันฐานการตลาด
100159120822562-07-1831000.006012606004นางสาวจุฑาทิพย์ วานแก้วการตลาด
100167109162562-07-1830.006112614016นางสาวอนัตตา กาญจนประเทศนิเทศศาสตร์
100168109172562-07-1830.006112614015นางสาวโสรญา จันทร์ทรงนิเทศศาสตร์
100172113772562-07-18116300.005712417040นายปิยวัฒน์ จานตาดีภาษาญี่ปุ่น
100178113462562-07-1837000.005612244053นายธีรภัทร รอดทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100181109252562-07-18187300.005812409032นายชวภณ มีเพียรการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100183109542562-07-1865300.005812409031นายชนวิทย์ สนสีสัตย์การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100185110812562-07-1835300.005812407203นายสุทธิดล เกษศิลปการพัฒนาชุมชน
100186116232562-07-1830.005812407203นายสุทธิดล เกษศิลปการพัฒนาชุมชน
100188119442562-07-18217300.005812607035นางสาวเจนจิรา ช้างคุ้มการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100191113762562-07-18197300.005812606107นายจักษ์กฤษณ์ วรรณภิรมย์การตลาด
100193116262562-07-1835300.005812607057นายดนุวัชร ทับทองดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100196116862562-07-1830.006012606012นางสาวธัญจิรา ทองเวียงการตลาด
100199119282562-07-1830.006012606023นางสาววรรณภักสร วิทยารุ่งโรจน์การตลาด
100212116652562-07-1830.006012213035นางสาววรรณิษา โวหารชีววิทยา
100217119402562-07-18218000.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100223117312562-07-1831000.006012239041นายจักราช กันนะราชวิศวกรรมโลจิสติกส์
100224119112562-07-1831000.006012239044นายฤทธิพร ศรีใจวิศวกรรมโลจิสติกส์
100234117492562-07-1830.006012420056นายประสบโชค ทองพานเหล็กภาษาอังกฤษธุรกิจ
100245116352562-07-1830.006012241008นางสาวธิติพร เกษีสัตวศาสตร์
100261116342562-07-1830.006012241026นายพิพัฒน์ แอรองสัตวศาสตร์
100281107462562-07-1831000.006012224010นายชาคริต จันทะวาศเทคโนโลยีสารสนเทศ
100282107382562-07-1831000.006012224002นางสาวณัฐธยาน์ เฟื่องห้อยเทคโนโลยีสารสนเทศ
100297111982562-07-18187300.006112606048นายภูวดล สัมพันธ์แพรการตลาด
100311112492562-07-18187300.006112606049นายมานิต อยู่กรุงการตลาด
100313112292562-07-1830.006112606070นางสาวสุภาวิดา จันทะมาการตลาด
100320112942562-07-1830.006112606041นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์การตลาด
100321112482562-07-18187300.006112606044นายธนกร นิ่มสุวรรณ์การตลาด
100322112902562-07-1830.006112606044นายธนกร นิ่มสุวรรณ์การตลาด
100329119072562-07-1836000.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100331109422562-07-18131000.005912247044นายกฤษดนัย สาระเกตุวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100339123162562-07-18137000.005812201002นางสาวกุลธิดา จันทร์วังการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100347118182562-07-1860.005912606056นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้วการตลาด
100351113332562-07-1831000.005912602123นายศิริชัย ชุ่มเอ็มการจัดการ
100359121032562-07-1865300.005812612037นายบรรพต เนตรแสงศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100360119322562-07-1830.005912615065นางสาวณิรชา ภู่ด่างการบัญชี
100361119602562-07-1865300.005812411001นางสาวไปรยา ไวเมธีดนตรีสากล
100363122522562-07-1860.005912412050นางสาวณัฐชา ธิดานิติศาสตร์
100373122232562-07-1830.006112405007นางสาวนันทพร ปิ่นดวงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100376112402562-07-18187300.006012602158นายชนินทร์ เขียวปั้นการจัดการ
100381119692562-07-1936000.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100382119682562-07-1936000.005812201020นายพิทักษ์ เข็มครุธการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100383119662562-07-1936000.005812201027นายประวุฒิ จันทร์เชื้อการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100385124062562-07-1926000.005812231045นายณัฐพล จิ๋วปัญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์
100386118252562-07-1926000.005812231058นายสิรภพ เจ็กมาวิทยาการคอมพิวเตอร์
100389124172562-07-1956000.005812234017นางสาวพัชรา กองอ่อนศรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100392125022562-07-1935300.005812614114นางสาวฐานมาศ เมตตพันธุ์นิเทศศาสตร์
100397124882562-07-1931000.005912607026นายศักดิ์ชัย สังข์ทองการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100400114692562-07-1931000.005912404132นายสหรัฐ ทองมีมารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100401114702562-07-1931000.005912404134นายเอกพล นิยมรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100402114682562-07-1931000.005912404072นางสาวเจนจิรา พรมมารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100406121422562-07-1930.005912244031นายหิรัญญวุฒิ หอกุลออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100407114122562-07-1930.005912244031นายหิรัญญวุฒิ หอกุลออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100412121502562-07-1930.005912244070นายอนุพนธ์ อยู่พันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100413114182562-07-1930.005912244070นายอนุพนธ์ อยู่พันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100414120742562-07-1991000.005912244027นายวัชรพงษ์ รักธรรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100415120222562-07-19121000.005912244030นายศุภมิตร อยู่เกตุออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100418117832562-07-1931000.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
100419119192562-07-1930.005912201017นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100420119202562-07-1930.005912201018นายประจวบ คำจูมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100422115202562-07-1930.005912614106นางสาวณัฐนรี แป้นน้อยนิเทศศาสตร์
100429113612562-07-1961000.005912407155นายนิมิต ขุนพิลึกการพัฒนาชุมชน
100433118082562-07-1930.005912606010นางสาวชลฤดี โกญจนาทการตลาด
100442124802562-07-1930.006012407036นายภาณุพงศ์ ชาวใต้การพัฒนาชุมชน
100459124022562-07-1930.006012426096นายพัสวี หมวดสันเทียะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100461124762562-07-1931000.006012405059นายก้องภพ มะโนรารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100462124782562-07-1931000.006012405072นายอนุรักษ์ สุขคงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100464124822562-07-1930.006115248007นายคำภีร์ เรืองโตเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100482109372562-07-1930.006112405087นางสาวจินตนา เหลืองหิรัญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100483109392562-07-1930.006112405088นางสาวนริศรา วงค์สวัสดิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100486113822562-07-1930.006115250007นายชัยรัตน์ รอดสินเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100490115492562-07-19187300.006112602080นางสาวเกวลิน พันมากการจัดการ
100492124732562-07-19106300.006112412078นายวรัญชิต คำบุนิติศาสตร์
100495125112562-07-1931000.005912404023นางสาวพิมพ์วิภา อินทนาชัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100498125142562-07-1931000.005912404073นางสาวเจริญวรรณ อยู่เย็นรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100500125162562-07-1931000.005912404081นางสาวนิรัฐชา แก้วเบ้ารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100508125232562-07-1931000.005912612101นายพรรษา ผลเพิ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100513115512562-07-2135300.005612417035นายชัยณรงค์ นันตะวงษ์ภาษาญี่ปุ่น
100514126172562-07-21126300.005612208016นางสาวภัทราวดี สุขชนะคหกรรมศาสตร์
100517115332562-07-21187300.005712419044นางสาวอิสราภรณ์ วัชรเดชาวานิชภาษาอังกฤษ
100518126452562-07-2196300.005712420040นางสาวอารียา นรการภาษาอังกฤษธุรกิจ
100520111382562-07-2186300.005712417028นางสาวสุภัคขจี พู่ตระกูลภาษาญี่ปุ่น
100521127032562-07-2135300.005712415008นางสาวชฎารัตน์ พัวตะนะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100534122362562-07-21187300.005813109031นายกฤติธนัช แจ้งธรรมมาดนตรีศึกษา
100538126322562-07-21157000.005812207009นางสาวมณีวรรณ กองโกยคณิตศาสตร์
100541110982562-07-2187000.005812207030นางสาวฐิติมา บุญล้ำเลิศคณิตศาสตร์
100542125732562-07-2130.005812207030นางสาวฐิติมา บุญล้ำเลิศคณิตศาสตร์
100548111122562-07-2136000.005812207035นางสาวบวรรัตน์ บรรจงคณิตศาสตร์
100549114202562-07-2131000.005812207035นางสาวบวรรัตน์ บรรจงคณิตศาสตร์
100550114092562-07-2130.005812207035นางสาวบวรรัตน์ บรรจงคณิตศาสตร์
100555122142562-07-2135300.005812612095นายภูมรินทร์ ภูแขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100556126372562-07-2196300.005812615098นายธนภัทร รักการค้าการบัญชี
100557115542562-07-2135300.005812614079นางสาวอารีญา ทับทิมทองนิเทศศาสตร์
100558119972562-07-2160.005912603089นายไวทยา คัดคอยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100559119982562-07-2160.005912603036นายธเนศ สีสดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100560119952562-07-2160.005912603062นางสาวพิมพ์ชนก ภักคินีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100561120002562-07-2160.005912603075นายณัฐพล ภู่ใหม่การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100562126632562-07-2131000.005912602078นางสาวจุริญลดา หอมจันทร์การจัดการ
100565117122562-07-212210000.005812239038นายวัชระพงษ์ พระวงศ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100566107422562-07-2189000.005812239044นายอำนาจ ทะนารีวิศวกรรมโลจิสติกส์
100571125052562-07-2130.005912215004นายชวัลกร วัฒนชัยเซรามิกส์
100572125062562-07-2130.005912215003นายชนกนันท์ นันทนพิบูลเซรามิกส์
100573114812562-07-2110.005912215003นายชนกนันท์ นันทนพิบูลเซรามิกส์
100579126132562-07-2165300.005812408103นายวุฒินันท์ อุมพิมายการเมืองการปกครอง
100580119742562-07-21187300.005812407018นางสาวกานต์รวี แดงใจการพัฒนาชุมชน
100581119762562-07-2165300.005812407034นางสาวสุภาวดี นามอรรถโอภาสการพัฒนาชุมชน
100582123462562-07-2165300.005812407063นายสันติชัย บำเพ็ญการพัฒนาชุมชน
100583120102562-07-2196300.005812407167นางสาวสุภาพร อ้นคงการพัฒนาชุมชน
100584123942562-07-2136000.005812206001นายชวัลวิทย์ อาจหาญเกษตรอินทรีย์
100586123952562-07-2136000.005812201024นายศิวกร คงเจริญการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100587123962562-07-2130.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100589123832562-07-21146300.005812417036นางสาวหทัยชนก ทรดลภาษาญี่ปุ่น
100590124432562-07-2165300.005812419060นายอภิรักษ์ ไทยพยัพภาษาอังกฤษ
100592126742562-07-2135300.005812411005นายกันดิศ ชื่นราตรีดนตรีสากล
100594125402562-07-2196300.005812411011นายจีราวัฒน์ สุนาดนตรีสากล
100595119522562-07-2135300.005812411029นายวิศรุต ยอดเพชรดนตรีสากล
100600118572562-07-21101000.005912230004นายณัฐพล โสแก้วฟิสิกส์
100605116802562-07-2130.005912224036นายก้องไพศาล ยะสุกิมเทคโนโลยีสารสนเทศ
100612122752562-07-2131000.005912403034นายทนงศักดิ์ บุญประสพรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100613123292562-07-2161000.005912403092นางสาวจุฑารัตน์ อ่อนขจรรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100614117292562-07-2131000.005912407010นางสาวธนิตา อ่อนคงการพัฒนาชุมชน
100616127052562-07-2131000.005912407147นายวสันต์ ยรรยงการพัฒนาชุมชน
100617123892562-07-2131000.005912407154นางสาวสุนิษา นนทชัยการพัฒนาชุมชน
100620119562562-07-2135300.005812411002นางสาวภัสศรา ลิ้มรสดนตรีสากล
100629119992562-07-2160.005912603079นายทรงยศ หลำเพ็งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100633118332562-07-2131000.005912602023นางสาวพรรวษา คล้ายท่าโรงการจัดการ
100634119132562-07-2130.005912602023นางสาวพรรวษา คล้ายท่าโรงการจัดการ
100635126512562-07-2130.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
100641109592562-07-2130.005912606097นายพรสวรรค์ สวัสดิ์เมืองการตลาด
100643124012562-07-21127000.005812207024นายพิทักษ์ เขียวแก้วคณิตศาสตร์
100644125722562-07-2130.005812207024นายพิทักษ์ เขียวแก้วคณิตศาสตร์
100646123482562-07-2137000.006015249001ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรประภา เพ็ชรอำไพเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100647118812562-07-2130.006012215001นางสาววิริยา จันทะแพงเซรามิกส์
100648117512562-07-2131000.006012239048นายอภิวิชญ์ ชูทองวิศวกรรมโลจิสติกส์
100656124042562-07-2131000.006012405073นางสาวพรกนก ด้วงฝิ่นรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100667125542562-07-2131000.006012419055นายนภัส ชื่นผลภาษาอังกฤษ
100670125512562-07-2130.006012419037นางสาวสมฤทัย บกแก้วภาษาอังกฤษ
100673125482562-07-2130.006012419064นายอัษฎาวุฒ แสงศรีภาษาอังกฤษ
100674125472562-07-2130.006012419007นางสาวเฉลิมชนม์ นพคุณภาษาอังกฤษ
100679110302562-07-2130.006012617010นางสาวมณฑาทิพย์ บำรุงสินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100682125002562-07-2135300.006015603030นายมารุต ไก่แก้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100683125932562-07-2165300.006015603031นายวัชรพงศ์ ทองพลับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100685112382562-07-2130.006012602021นางสาวพนิชพิชชา สุขสวาทการจัดการ
100687126122562-07-21217300.006012602062นางสาวกฤตติยา พานเงินการจัดการ
100688126582562-07-2130.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100689116392562-07-2130.006012602145นางสาววนิดา โพธิ์ชื่นการจัดการ
100692122532562-07-2130.006012602166นายภูมินทร์ พุกเนียมการจัดการ
100693126382562-07-2130.006012602174นายธีรศักดิ์ อยู่หลายการจัดการ
100694126572562-07-2130.006012602175นายภิสิทธิ์ นากแก้วการจัดการ
100698126312562-07-2130.006013106036นางสาวนเรศ ติ๊บตองคณิตศาสตร์
100717125562562-07-2160.006112602017นางสาววราภรณ์ สิงขรณ์การจัดการ
100718125942562-07-2161000.006112606074นางสาวรัชนก น่วมนุ้ยการตลาด
100720108122562-07-2130.006115622074นายวสุนธรา ไกรกิจราษฎร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100721114282562-07-2191000.006112426026นางสาวสุนิษา หยวกอ่องรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100722126272562-07-21207300.006112412044นายเสรีภาพ บำรุงพืชนิติศาสตร์
100725126492562-07-2130.006112428037นายอนาวิน อินต๊ะสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100726110862562-07-21121000.006112426001นางสาวกนกพร พุดลารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100727126972562-07-2131000.006113111039นายจตุพงษ์ นาคเครือมีพลศึกษา
100755111792562-07-2130.006115250015นายนำโชค บำรุงเชื้อเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100765125292562-07-2131000.006115248007นายคำภีร์ เรืองโตเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100807127562562-07-2230.005712419064นางสาวชนาลินธร ขำชุ่มภาษาอังกฤษ
100808107582562-07-22116300.005813120009นางสาวทิพวรรณ คนคล่องสังคมศึกษา
100809127592562-07-2230.005813120009นางสาวทิพวรรณ คนคล่องสังคมศึกษา
100812112542562-07-22116300.005812419121นายพชรพล รอดแก้วภาษาอังกฤษ
100813127602562-07-2231000.005812419121นายพชรพล รอดแก้วภาษาอังกฤษ
100814114442562-07-2230.005812419121นายพชรพล รอดแก้วภาษาอังกฤษ
100815122092562-07-2296300.005812416014นางสาวนิรดา โตขำภาษาจีน
100816127702562-07-2260.005812416014นางสาวนิรดา โตขำภาษาจีน
100817122022562-07-2265300.005812416018นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริภาษาจีน
100818127662562-07-22122000.005812416018นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริภาษาจีน
100828127732562-07-2235300.005812614053นายอัครพล กาญจนประเทศนิเทศศาสตร์
100830127492562-07-2230.005812607057นายดนุวัชร ทับทองดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100835127402562-07-2230.005912244002นางสาวณัฐมน สอาดออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100836127392562-07-2230.005912244066นายสิทธิโชค จิตรบรรจงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100838127542562-07-2231000.005912407019นางสาวพรสวรรค์ ภูษาธรการพัฒนาชุมชน
100840127522562-07-2231000.005912407129นายกิตินันต์ หนุนนาคการพัฒนาชุมชน
100841127552562-07-2261000.005912407142นายพีรเดช ทองมั่งการพัฒนาชุมชน
100846127712562-07-2261000.005912417031นางสาวศิริลักษณ์ พรหมมาภาษาญี่ปุ่น
100858127752562-07-2261000.005812201024นายศิวกร คงเจริญการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100859127762562-07-22218000.005812242005นางสาวกิตติมา ศรีพุฒสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100861109612562-07-2235300.005812409091นายนฤรงค์ นวลตี๋การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100864126262562-07-2265300.005712417046นายสุพจน์ จันทร์ประเทืองภาษาญี่ปุ่น
100865127802562-07-2261000.005712417046นายสุพจน์ จันทร์ประเทืองภาษาญี่ปุ่น
100866127822562-07-2261000.005712239037นายอภิวัฒน์ กันทรวิศวกรรมโลจิสติกส์
100867112722562-07-22126300.005812407132นายอภิรักษ์ นาคเอมการพัฒนาชุมชน
100868124682562-07-22128000.005812244069นางสาวสุนิษา ผลชูออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100869127842562-07-2281000.005812244069นางสาวสุนิษา ผลชูออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100870127832562-07-2236000.005812210017นายศศิพงศ์ สังข์เมืองคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100883127922562-07-2261000.005912405080นางสาวธัญพร คำทะวงค์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100884110762562-07-2231000.005912407030นายจารุเดช เล็กชมการพัฒนาชุมชน
100885127912562-07-2261000.005912407030นายจารุเดช เล็กชมการพัฒนาชุมชน
100886123062562-07-2230.005912407030นายจารุเดช เล็กชมการพัฒนาชุมชน
100888127892562-07-2261000.005912405070นางสาวกัลยรัตน์ เมฆพยัพรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100891113072562-07-2231000.005912407049นายอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์การพัฒนาชุมชน
100897122982562-07-2231000.006012614076นายมหรรณพ เขียวประเสริฐนิเทศศาสตร์
100900126822562-07-2267000.006015249007นายชุติพงศ์ วิสิฐศรีพาณิชย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100901127812562-07-2231000.006015249007นายชุติพงศ์ วิสิฐศรีพาณิชย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100902126792562-07-2237000.006015249002นายกิตติยุต อินทนนท์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100903128002562-07-2230.006015249002นายกิตติยุต อินทนนท์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
100911117462562-07-2265300.005712412040นายสมเกียรติ ภู่พัดนิติศาสตร์
100912128082562-07-22132000.005712412040นายสมเกียรติ ภู่พัดนิติศาสตร์
100913115342562-07-2235300.005712412041นายสุกฤษฏิ์ กฤชไพรินนิติศาสตร์
100914128092562-07-2291000.005712412041นายสุกฤษฏิ์ กฤชไพรินนิติศาสตร์
100917128122562-07-2255300.005712412096นางสาวภานุชนารถ ดอนอ่ำพวกนิติศาสตร์
100918125342562-07-2235300.005712412108นางสาวอัญชลี แก้วงามนิติศาสตร์
100919128132562-07-2281000.005712412108นางสาวอัญชลี แก้วงามนิติศาสตร์
100921128152562-07-2265300.005812412021นางสาวสุธิตา โพธิ์เต็มนิติศาสตร์
100927128222562-07-2286300.005812412082นายนฤเบศ มาลาศรีนิติศาสตร์
100937128302562-07-2255300.005812412124นายชนเเดน เจนรุ่งโรจน์นิติศาสตร์
100939120592562-07-2235300.005812412130นายมนัสวี มารอดนิติศาสตร์
100940128322562-07-2230.005812412130นายมนัสวี มารอดนิติศาสตร์
100941128332562-07-2265300.005812412131นายรัฐธรรมนูญ เฟื่องอิ่มนิติศาสตร์
100943128352562-07-2265300.005812412139นายสุภาสิทธิ์ ขำวงฆ้องนิติศาสตร์
100944128362562-07-2235300.005812412140นายหัสชนัย พระลับรักษานิติศาสตร์
100947128382562-07-2251000.005912412082นายวรากร ต๊ะวงษ์นิติศาสตร์
100952129292562-07-2531000.005712415008นางสาวชฎารัตน์ พัวตะนะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100953129022562-07-2530.005712415008นางสาวชฎารัตน์ พัวตะนะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100954117962562-07-2530.006115248036นายสุขวิทย์ พึ่งสีใสเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100955124992562-07-2596300.005712614115นางสาวสุกัลญา พันอุดมนิเทศศาสตร์
100966128892562-07-2551000.005712412108นางสาวอัญชลี แก้วงามนิติศาสตร์
100968128922562-07-2530.005712417028นางสาวสุภัคขจี พู่ตระกูลภาษาญี่ปุ่น
100970126302562-07-2565300.005812412041นายรัฐธรรมนูญ วงษานิติศาสตร์
100971128992562-07-25102000.005812412041นายรัฐธรรมนูญ วงษานิติศาสตร์
100972129002562-07-2565300.005812617021นางสาวสุธาทิพย์ เหมือนเนียมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100973129012562-07-2560.005812615098นายธนภัทร รักการค้าการบัญชี
100974129032562-07-2596300.005812415017นางสาวปราณปริยา บางหลวงบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100975129042562-07-2530.005812415017นางสาวปราณปริยา บางหลวงบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100976129062562-07-2510.005812411045นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญดนตรีสากล
100977129052562-07-2520.005812411011นายจีราวัฒน์ สุนาดนตรีสากล
100978124792562-07-2531000.005912607023นายธนภัทร ธนานุวัฒนะกุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100979129112562-07-2531000.005912407083นายกิตติ ทาโทนการพัฒนาชุมชน
100980114172562-07-2530.005912244029นายศรวัส เถื่อนคุ้มออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100981128872562-07-2531000.005912607001นางสาวกมลวรรณ งามทวีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100983128972562-07-2531000.005912407093นายธีระภัทร เกตุวงค์การพัฒนาชุมชน
100995126152562-07-2530.006012208045นางสาวจิรนันท์ กล้าหาญคหกรรมศาสตร์
101000128812562-07-2530.006012234024นายสิทธิพล อิ่มม่วงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
101001128802562-07-2530.006012234017นางสาวสุภาพร นาดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
101004128852562-07-2537000.006015249028นายสิทธิชัย จำนงภักดิ์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
101014129532562-07-2831000.006012247047นายธนัญชัย จันทร์ส่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101017129502562-07-2831000.006115247024นายวชิรวิชญ์ อิ่มเกิดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101020129472562-07-2831000.006112247018นายทิวัตถ์ สีทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101021129462562-07-2831000.006115247017นายธนา จันทร์สายทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101023129432562-07-2831000.006115247008นายคชธร ภู่พันธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101024129422562-07-2831000.006115247004นางสาวอริศรา เล็กชมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
101029120262562-07-2856000.005812231018นายนันทวัฒน์ แสนสบายวิทยาการคอมพิวเตอร์
101037129612562-07-2831000.006012426044นายนิติ กลิ่นเกตุรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
101067129952562-08-0220.006012411014นายพงศกร จีนเขียวดนตรีสากล
101068130042562-08-0231000.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
101069120902562-08-0230.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
101070109022562-08-0231000.005912602197นางสาวปริญญาภรณ์ นาวาสุวรรณการจัดการ
101071126712562-08-0230.005912602197นางสาวปริญญาภรณ์ นาวาสุวรรณการจัดการ
101075130182562-08-0230.006115248015นายณัฐพสิษฐ์ เปรมจิตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
101079130212562-08-0230.005912411014นายธนภูมิ ขำเส็งดนตรีสากล
101082130312562-08-0631000.005912607008นางสาวปณิตา ธนานุวัฒนะกุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
101083130322562-08-0630.005612244053นายธีรภัทร รอดทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101091130392562-08-0930.005812407167นางสาวสุภาพร อ้นคงการพัฒนาชุมชน
101095124412562-08-0931000.005912606045นายพิพัฒน์ มะณีโชการตลาด
101098130422562-08-1530.006012419006นางสาวเจนจิรา กัญเชียงภาษาอังกฤษ
101108123602562-08-1636000.005812231033นางสาวจิตรโสภิณ ทัศนสุวรรณวิทยาการคอมพิวเตอร์
101109123592562-08-1636000.005812231001นางสาวจิตรานุช เขียนรุ่งโรจน์วิทยาการคอมพิวเตอร์
101111130572562-08-1935300.005712602129นายสุรสิทธิ์ ศรีเมืองการจัดการ
101113130602562-08-1930.005912612094นายธนะเทพ สุวรรณเนตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
101117130672562-08-2137000.005915249026นายพัชรพล วรุณโรจน์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
101121130732562-08-2936000.005812215009นายจักรกฤษณ์ ห้อยสุขเซรามิกส์
101122130742562-08-2936000.005812215011นายณัฐวุฒิ สระทองข้อเซรามิกส์
101123130792562-09-0236000.005812215014นายวีรพงษ์ บัวเผื่อนเซรามิกส์
101124114452562-09-0331000.005912419012นางสาวณิชารีย์ ยกเลี้ยนภาษาอังกฤษ
101128130902562-09-0635300.005712603020นางสาวพิชญานิน ศรีมงคลการจัดการทรัพยากรมนุษย์
101134126112562-09-1331000.005912407036นายธัญนพ นันทะดีการพัฒนาชุมชน
101135130942562-09-1330.005912407036นายธัญนพ นันทะดีการพัฒนาชุมชน
101138130952562-09-2091000.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
101147131002562-09-2931000.005912407008นางสาวณัฐวรา นวลคำการพัฒนาชุมชน
101151122132562-10-1736000.005812224016นายณัฐวุฒิ ปลุกเศกเทคโนโลยีสารสนเทศ
101153109932562-10-1761000.005912408072นางสาวปทุมพร เรืองมณีการเมืองการปกครอง
101155131082562-10-2130.005812210014นายภัทรพล คำสกลคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
300001020552562-09-1366400.005732408049สิบโทสำเร็จ สองสีใสการเมืองการปกครอง
300002019752562-09-13118000.005832405026จ่าสิบเอกชยพล ธูปทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300003022932562-09-1336400.005832412051นางสาวนนทลี อ่องกลิ่นนิติศาสตร์
300004020332562-09-13128000.005832407018นายวีรภัทร โมทิมการพัฒนาชุมชน
300005023502562-09-13128000.005832603012นางสาวอรสิรี คงพุ่มชื่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300010021942562-09-1336200.005935602062นางสาวสุพัตรา ทิมแป้นการจัดการ
300011019662562-09-1361600.005932412001นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำนิติศาสตร์
300012019372562-09-1336400.005932412022นายฐิติพงศ์ พูลเลิศนิติศาสตร์
300013019572562-09-1330.005932412100นางสาววชิราภรณ์ สุขแป้นนิติศาสตร์
300014019082562-09-1332700.005932602013นางสาวสุพัตรา สุขใจดีการจัดการ
300015021972562-09-1361800.005932602067นางสาวพรพิมล น้อยพันธ์การจัดการ
300017019332562-09-1332700.005932602040นางสาววราลักษณ์ บุณรังศรีการจัดการ
300020019542562-09-1336200.006035603019สิบโทปัณณวิชญ์ ไชยมานันต์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300021020162562-09-1336200.006035602013นางสาวศศิธร สมชำนุการจัดการ
300022020112562-09-1336200.006035602014นางสาวศิริพร อุณหิตการจัดการ
300023020382562-09-1366200.006032602045นางชนเมศ เพชรประดิษฐ์การจัดการ
300024021982562-09-1361800.006032602045นางชนเมศ เพชรประดิษฐ์การจัดการ
300025023732562-09-1322800.006032426077นางสาวณัฏฐ์ภัทรภร ทองสัมฤทธิ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300026021262562-09-1332700.006135602047นางสาวเด่นนภา มากดีการจัดการ
300027021252562-09-1332700.006135602048นางสาววรรณพร คำร่วงการจัดการ
300028022202562-09-1391600.006132418018นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์ภาษาไทย
300030020662562-09-133900.006012242046นางสาวจันจิรา ดอกจำปาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300033022112562-09-133900.006012242062นางสาวภัทสร จิโนสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300037020862562-09-133900.006012242130นางสาวปภัสรา เครือกลัดสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300039020882562-09-133900.006012242132นางสาวสุดารัตน์ ช้างเขียวสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300041021002562-09-133900.006012242136นางสาวปนัดดา บานเย็นสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300043021712562-09-133900.006012242139นายพัชระ มะลานวนสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300044021202562-09-1361800.005812408103นายวุฒินันท์ อุมพิมายการเมืองการปกครอง
300046021672562-09-133900.005912412073นายชุมพร พละกิตติกุลนิติศาสตร์
300047022632562-09-133900.005912412082นายวรากร ต๊ะวงษ์นิติศาสตร์
300048022652562-09-133900.005912412085นายศุภโชค เศรษฐ์ธนธัชนิติศาสตร์
300049022752562-09-133900.005912420012นางสาวณิชกมล คำปวนสายภาษาอังกฤษธุรกิจ
300051022732562-09-133900.005912420046นายนพัตธร ขลุ่ยนาคภาษาอังกฤษธุรกิจ
300053021272562-09-133900.006012420047นางสาวอริสรา รังษีภาษาอังกฤษธุรกิจ
300054021282562-09-133900.006012420041นางสาวศิวพร นาคมีภาษาอังกฤษธุรกิจ
300055021312562-09-133900.006012420058นายวัชรพงศ์ บุญธรรมภาษาอังกฤษธุรกิจ
300056021322562-09-133900.006012420056นายประสบโชค ทองพานเหล็กภาษาอังกฤษธุรกิจ
300057021332562-09-133900.006012420005นางสาวคณิศร วังคีรีภาษาอังกฤษธุรกิจ
300058021342562-09-133900.006012420053นายธนารักษ์ รอดฤทธิ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
300059022782562-09-133900.006112420007นางสาวชลธิชา ดอนดีไพรภาษาอังกฤษธุรกิจ
300063022822562-09-133900.006112420035นางสาวสุชญา กลุ่มโคกกรวดภาษาอังกฤษธุรกิจ
300064022832562-09-133900.006112420019นางสาวปาริชาติ เพ็งแจ้งภาษาอังกฤษธุรกิจ
300065022842562-09-133900.006112420006นางสาวชนิกานต์ กองแกนภาษาอังกฤษธุรกิจ
300066022852562-09-133900.006112420020นางสาวปาลิตา ทิพย์คูนอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
300068022332562-09-133900.006012241026นายพิพัฒน์ แอรองสัตวศาสตร์
300069021222562-09-133900.006013111036นางสาวนฤมล ผลสันต์พลศึกษา
300074020292562-09-133900.005912614078นายเกียรติศักดิ์ อู๋สูงเนินนิเทศศาสตร์
300075023912562-09-133900.005912602021นางสาวปิยภรณ์ สุขสำราญการจัดการ
300076023112562-09-133900.005912412054นางสาวประกายดาว วิเชียรแสนนิติศาสตร์
300077023102562-09-1351500.005912412052นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิดนิติศาสตร์
300078023142562-09-1351500.005912412087นายสรยุทธ สุภาพจน์นิติศาสตร์
300079023092562-09-1361800.005912412074นายโชคชัย สมศรีนิติศาสตร์
300086021612562-09-1361800.005912412014นางสาวภาวิณี เขียวงามนิติศาสตร์
300088021692562-09-133900.005912412004นางสาวคนึงนิจ ชรัสเสถียรนิติศาสตร์
300089023122562-09-1361800.005912412003นางสาวกัลยกร ศรีทองนิติศาสตร์
300090023472562-09-133900.005912412013นางสาวพนิตพิชา จุลพันธ์นิติศาสตร์
300091021622562-09-133900.005912412019นางสาวศิรินภา เขียวงามนิติศาสตร์
300092021792562-09-1361800.005912412017นางสาววราภรณ์ จันทร์สีนิติศาสตร์
300094022442562-09-1361800.005912412026นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์นิติศาสตร์
300095023522562-09-1361800.005912412024นางสาวโสรยา สายทองนิติศาสตร์
300097021822562-09-1361800.005912412047นางสาวเกศรินทร์ วงศ์เครือนิติศาสตร์
300098022432562-09-1361800.005912412005นางสาวชลธิชา เมฆทับนิติศาสตร์
300099022422562-09-1361800.005912412042นายยอดขวัญ วิลาพังนิติศาสตร์
300100024322562-09-133900.006012412048นางสาวนันธิชา มาลัยนิติศาสตร์
300101024332562-09-133900.006012412066นางสาวอรสา จันทร์เล็กนิติศาสตร์
300102024342562-09-133900.006012412046นางสาวนลิน พันวัฒนากาจีนิติศาสตร์
300103024352562-09-133900.006012412069นายจิรโชติ ฉกรรจ์ศิลป์นิติศาสตร์
300104024362562-09-133900.006012412050นางสาวปิยพร เพ็งปอภารนิติศาสตร์
300105024372562-09-133900.006012412051นางสาวปิยะธิดา ทุยคำนิติศาสตร์
300106024382562-09-133900.006012412059นางสาวศิรินภา ฉลองชนนิติศาสตร์
300107022162562-09-133900.006012242072นางสาวสุชัญญา พลบุตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300109022942562-09-133900.006112412035นายไชยวัฒน์ แสนเสนานิติศาสตร์
300110022872562-09-133900.006112412045นายอลงกรณ์ อ้นน้อยนิติศาสตร์
300111022922562-09-133900.006112412009นางสาวณัฐวดี เขียวเครือนิติศาสตร์
300112022252562-09-133900.006112412004นางสาวฉัตรฤดี จาดศรีนิติศาสตร์
300113022462562-09-133900.006112412036นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
300114022472562-09-133900.006112412041นายศักดิ์สิทธิ์ คล้ายแก้วนิติศาสตร์
300115022272562-09-133900.006112412017นางสาวพรรัตน์ พารีตานิติศาสตร์
300116022242562-09-133900.006112412055นางสาวพชรพร บุญมีนิติศาสตร์
300117019212562-09-1361800.005912412092นางสาวจิตรลดา หุ่นอินทร์นิติศาสตร์
300118018592562-09-133900.005912412096นางสาวฐิตาวรรณ ดีแล้วนิติศาสตร์
300120020952562-09-133900.005912412077นายทศพร ดวงเดชนิติศาสตร์
300123021632562-09-1361800.005912412066นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทองนิติศาสตร์
300124023782562-09-133900.005912412068นางสาวอาภัสรา นาคหวังนิติศาสตร์
300125022322562-09-133900.005912412117นายชยุตม์ สุวรรณศิลป์นิติศาสตร์
300126023322562-09-133900.006112412046นางสาวชื่นกมล มีสานิติศาสตร์
300127022132562-09-1366400.005812408062นางสาวนัยน์ปพร เมฆพรรณโอภาสการเมืองการปกครอง
300128023072562-09-1366400.005812408076นางสาวสุพรรณิการ์ บุญบัวทองการเมืองการปกครอง
300129022302562-09-133900.005912412123นายณัฐสิทธิ์ รักสุขนิติศาสตร์
300133022222562-09-133900.005912412113นางสาวอภิชญา พิมวงษ์นิติศาสตร์
300134019842562-09-1361800.005912412109นางสาวสุดารัตน์ สุดชารีนิติศาสตร์
300135023222562-09-133900.006112412064นางสาววีรนุช คุ้ยต่วนนิติศาสตร์
300136023232562-09-133900.006112412062นางสาววันวิสา กันเหม็นนิติศาสตร์
300137023342562-09-133900.006112412061นางสาวภาฝัน สมใจนิติศาสตร์
300138022292562-09-133900.006112412029นางสาวอรัญญา มีศรีนิติศาสตร์
300139022502562-09-133900.006112412002นางสาวจันจิรา ปานเกิดนิติศาสตร์
300140022282562-09-133900.006112412020นางสาวรสริน จันทร์แก้วนิติศาสตร์
300141022262562-09-133900.006112412013นางสาวธัญลักษณ์ พุฒจรนิติศาสตร์
300142022482562-09-133900.006112412039นายเรืองฤทธิ์ สีนาดนิติศาสตร์
300143024002562-09-133900.005912602033นางสาวสิริรัตน์ รักเรืองการจัดการ
300144023992562-09-133900.005912602033นางสาวสิริรัตน์ รักเรืองการจัดการ
300145024122562-09-133900.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
300147020922562-09-133900.006012242123นางสาวฑิตฐิตา ชาอุ่นสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300148020932562-09-133900.006012242127นางสาวสุพัตรา ภักดีโตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300150020622562-09-133900.006012242003นางสาวชุติกาญจน์ ชัยดีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300152024442562-09-133900.005712412052นางสาวธันยากร โทจำปานิติศาสตร์
300153024452562-09-133900.006012412074นายพัชรพล บุญมานิติศาสตร์
300154024462562-09-133900.006012412073นายบัณฑิต ดีสุขนิติศาสตร์
300155024472562-09-133900.006012412057นางสาวรัตนภรณ์ ดีสะท้านนิติศาสตร์
300156024482562-09-133900.006012412058นางสาววรดา ศรีกัลยาณกุลนิติศาสตร์
300157024562562-09-133900.006012412054นางสาวมัลลิกา สอนสิงห์นิติศาสตร์
300158024492562-09-133900.006012412067นายกฤดนัย พรหมเมศนิติศาสตร์
300159024502562-09-133900.006012412079นายอภิวัฒน์ วิจิตรเนตรนิติศาสตร์
300160024512562-09-133900.006012412076นายศุภณัฐ แตงเกษมนิติศาสตร์
300161024522562-09-133900.006012412078นายสุรวุฒิ อินกองงามนิติศาสตร์
300164024532562-09-1361600.005832419046นางสาวสุธินี บุญยงค์ภาษาอังกฤษ
300165023372562-09-1336200.006035612016นางสาวหทัยภัทร กรานสำราญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300166024422562-09-1391800.006035612016นางสาวหทัยภัทร กรานสำราญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300167023432562-09-1366200.006035612003นางสาวฐาปนี จันฉิมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300168024432562-09-1394500.006035612003นางสาวฐาปนี จันฉิมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300169023462562-09-1366200.005832602014นางสาววิลาวัลย์ โคคุ้มการจัดการ
300170025792562-09-16128000.005632412058นายอุกฤษณ์ ทองสุขนิติศาสตร์
300171026002562-09-1631600.005632419025นางสาวปรียนันท์ แสงวิลัยคูณภาษาอังกฤษ
300173019932562-09-1636400.005732419043นายกษิดิศ รอดกลางภาษาอังกฤษ
300174025042562-09-1666200.005732602012นางสาวพิตยา มักน้อยการจัดการ
300175025052562-09-1636200.005732602092นางสาวนันทพร แก้วกำแพงการจัดการ
300176025672562-09-1698000.005832404017นายธีระภัทร์ บุญยงค์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300177019582562-09-1666400.005832408004นางสาวปฏิญญา สุทธิหล่อการเมืองการปกครอง
300178020782562-09-1636400.005832408012นายชาญณรงค์ ฤทธิ์สกุลการเมืองการปกครอง
300179025742562-09-1636400.005832408033สิบโทสุวิจักขณ์ เฟื่องปรางค์การเมืองการปกครอง
300180021152562-09-1636400.005832408034จ่าสิบตรีอรรคพล จันทร์บ่อโพธิ์การเมืองการปกครอง
300181023722562-09-1666400.005832408043นางสาวนิศารัตน์ แป้งอ่อนการเมืองการปกครอง
300182021392562-09-1636400.005832412091นายวันพิทักษ์ วงค์มูลนิติศาสตร์
300183019302562-09-1666400.005832419004สิบตรีหญิงจิรัชญา ไตรบุญภาษาอังกฤษ
300184026022562-09-1631600.005832419004สิบตรีหญิงจิรัชญา ไตรบุญภาษาอังกฤษ
300185025092562-09-1636400.005832419011นางสาวเบญจวรรณ ขำบางโพธิ์ภาษาอังกฤษ
300186025992562-09-1630.005832419011นางสาวเบญจวรรณ ขำบางโพธิ์ภาษาอังกฤษ
300187025772562-09-1636400.005832419014นางสาวภาวิดา ไทยปิยะภาษาอังกฤษ
300188020402562-09-1666400.005832419038สิบเอกอาณัติฐพล ราชคำภาษาอังกฤษ
300189025762562-09-1661600.005832419038สิบเอกอาณัติฐพล ราชคำภาษาอังกฤษ
300190021472562-09-1636400.005832419046นางสาวสุธินี บุญยงค์ภาษาอังกฤษ
300192023582562-09-1698000.005832614010นายกฤตภาส วรรณศรีนิเทศศาสตร์
300193022552562-09-1666400.005832614018สิบตรีพชร ทองเพิ่มนิเทศศาสตร์
300194018642562-09-1636200.005832602033นายเอกชัย บวบทองการจัดการ
300195021372562-09-1636200.005832602071นายศุภชัย หยดย้อยการจัดการ
300197024922562-09-1636400.005932419011นางอาจรีย์ เพ็ชรอำไพภาษาอังกฤษ
300198025782562-09-1630.005932419011นางอาจรีย์ เพ็ชรอำไพภาษาอังกฤษ
300199026012562-09-1661600.005932419045นางสาวศุภวรรณ คมขำหนักภาษาอังกฤษ
300200020422562-09-1632700.005932602055นายวันชัย นาคเจือทองการจัดการ
300201025282562-09-1662700.005932602057นายอดิศักดิ์ โพธิ์เงินการจัดการ
300202023032562-09-1630.005932602065สิบโทกฤษฎา ประทับช้างการจัดการ
300203024612562-09-1630.005932602066นางสาวบัวแก้ว วันทนเงาการจัดการ
300204025492562-09-1632700.005932602068นางสาวอรพรรณ คลังเอี่ยมการจัดการ
300205024632562-09-1630.005932602068นางสาวอรพรรณ คลังเอี่ยมการจัดการ
300206022912562-09-1630.005932612042สิบเอกพยุง จุติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300207024202562-09-1688000.006132405034นายณัฐพงษ์ อ่อนสีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300209021762562-09-1661600.006132426043นายกฤศ เอี่ยวลับรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300210022952562-09-16128000.006132426055สิบโทภัคพัฒน์ พงษ์ภู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300211022382562-09-16128000.006132426063นายสุรเชษฐ์ รักวันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300212025082562-09-16128000.006132426065นายอติพร ชะนะภัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300214019742562-09-1691600.006132418007นางสาวพัชนันท์ พิทธยะพงษ์ภาษาไทย
300217021682562-09-16128000.006132602011นางนวรัตน์ ภู่เพียรการจัดการ
300218020262562-09-1630.006132602026นางสาวสิรินทรา ศรีสังข์งามการจัดการ
300221019972562-09-1631700.006035251009นายบุญฤทธิ์ เนตรวงษ์เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
300223025252562-09-1698000.006035603012นางสาววริศรา วรรณศรีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300225025022562-09-1666200.006035606011นางสาวสุนิสา นารถศิริการตลาด
300228025572562-09-1698000.006035602050นางสาวฝนทิพย์ หงษ์ทองการจัดการ
300229025942562-09-1632700.006035615005นางสาวกาญจนา บุรีหลงการบัญชีบัณฑิต
300230025962562-09-1632700.006035615021นางสาวนันทวรรณ จันทร์นาคการบัญชีบัณฑิต
300231025952562-09-1632700.006035615022นางสาวปิยะนุช สลับศรีการบัญชีบัณฑิต
300233018722562-09-1630.006032404003นางสาวณฐอร ใบศรีรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300234018742562-09-1630.006032404004นางสาวดวงฤดี คงเขียวรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300235018662562-09-1630.006032404005นางสาวนราวดี เกตุพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300236018922562-09-1630.006032404006นางสาวนาตยา ประสารเสือรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300237018732562-09-1630.006032404008นางสาวพิมพิไล ต้มกลั่นรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300238018832562-09-1630.006032404009นางสาวรุจาพา เขียวมีรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300239018822562-09-1630.006032404023จ่าสิบตรีธวัชพงษ์ ดีรักษารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300242018792562-09-1630.006032404028นายพงษ์พัฒน์ ศิริสัมพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300243018672562-09-1630.006032404031นายสรายุธ บุตรวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300246024672562-09-1620.006032426006นางสาวรัชนก ประทีปทองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300247022002562-09-1620.006032426008นางสาววรรณภา หาญโคกกรวดรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300248021992562-09-1620.006032426041นายภัคนิจ ปานแย้มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300249025122562-09-1620.006032426134นายสุพจน์ ดวงอุปะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300250023772562-09-1620.006032418004นางสาวทัศนีย์ เป็งยาวงค์ภาษาไทย
300251019052562-09-1620.006032418005นางสาวนงลักษณ์ อยู่รัตน์ภาษาไทย
300252019062562-09-1620.006032418009ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจี อินทรักษาภาษาไทย
300253019072562-09-1620.006032418014ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ บุญเทียมภาษาไทย
300254019092562-09-1620.006032418015นางสาววันดี ผลธรรมภาษาไทย
300255019102562-09-1620.006032418016นางวิไลพร สิงห์ครามภาษาไทย
300256019522562-09-1630.006032418022นายอภิสิทธิ์ ผึ้งสุขภาษาไทย
300257019142562-09-1620.006032418023นางสาวกัลยา ด้วงโป้ภาษาไทย
300258019452562-09-1661600.006032419013นางสาวศิริพร ธรรมมาภาษาอังกฤษ
300260023892562-09-1666400.005812418031นางสาววนิดา บัวเหมือนภาษาไทย
300261024952562-09-163900.005812412054นางสาวจิราพัชร พ่วงพีนิติศาสตร์
300262024642562-09-1692700.005812412070นางสาวสิริกาญจน์ กลิ่นเกตุนิติศาสตร์
300263025452562-09-1666400.005812408074นางสาวสุทธิดา ลิวัลย์การเมืองการปกครอง
300264024942562-09-1661800.005812412078นายชิดชนน์ กรินทนาคะนิติศาสตร์
300266020072562-09-163900.005812412110นางสาวกานต์รวี ศรีศิริโชติณ์นิติศาสตร์
300267024172562-09-1692700.005812412111นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษีนิติศาสตร์
300268020192562-09-163900.005812412112นางสาวศิรภัสสร ยอดเกี้ยวนิติศาสตร์
300269025802562-09-163900.005812412121นายกฤษฎา แพป่อมนิติศาสตร์
300270024192562-09-163900.005812412130นายมนัสวี มารอดนิติศาสตร์
300271023962562-09-163900.005812412137นายสงวนศักดิ์ นิลพงษ์นิติศาสตร์
300273023802562-09-162600.005912412121นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจูนิติศาสตร์
300274025132562-09-16128000.005915615103นางสาวสุดารัตน์ โคตรบับภาการบัญชี
300275024032562-09-163900.005912603072นางสาวสุนิชา ขวัญแหวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300276024042562-09-163900.005912603078นายไตรภพ ลักขณาวสันต์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300277024052562-09-163900.005912603081นายธวัฒน์ มิรามัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300278024782562-09-163900.005912603088นายวัฒพงษ์วัลย์ อัดโดดดรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300280026042562-09-16129000.005912224053นายอภิสิทธิ์ พิมหนูเทคโนโลยีสารสนเทศ
300281020692562-09-163900.006012242134นางสาวจินดารัตน์ แหวนพรมสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300282020702562-09-163900.006012242135นางสาวชลธิชา ศรีคำทาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300283020742562-09-163900.006012242005นางสาวณฤทัย ย้อมแอ่นสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300285020642562-09-163900.006012242015นางสาวพวงทอง บัวระพาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300286020812562-09-163900.006012242018นางสาวเมธีรัตน์ เขียวขำสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300290025422562-09-163900.006012426051นายสิรภัทร ธงสันเทียะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300292025322562-09-163900.006012428033นายสมภูมิ รักปรางค์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
300295022492562-09-163900.006012229010นายพัชรพล ตงเท่งเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
300307025812562-09-163900.006012412045นางสาวนฤมล มีสุขนิติศาสตร์
300308025822562-09-163900.006012412039นายสิทธา เพียรรุ่งเรืองนิติศาสตร์
300309026092562-09-163900.006012412090นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ทีนิติศาสตร์
300310026072562-09-163900.006012412105นายก้องสกุล วุฒิยากรนิติศาสตร์
300311026082562-09-163900.006012412107นายณัฐวุฒิ รุ่งเรืองนิติศาสตร์
300312026102562-09-163900.006012412111นายพงศกร ขำขมนิติศาสตร์
300314026112562-09-163900.006012412114นายศรัณย์ ด้วงฉิมนิติศาสตร์
300315022312562-09-163900.006112412024นางสาวสิทธิรัตน์ เนตรสุวรรณ์นิติศาสตร์
300317022032562-09-163900.006112242010นางสาวณัฐธิดา กันธุสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300318022042562-09-163900.006112242026นางสาวสุกัญญา นุชบ้านป่าสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300319022072562-09-163900.006112242040นางสาวนุชนารถ ชินดงสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300320020532562-09-163900.006112242062นายสุทธิพงษ์ เครือมีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300321025402562-09-163900.006212412086นางสาวอรทัย นุชจุ้ยนิติศาสตร์
300323026312562-09-2066400.005632408026นายทศวรรษ แสนจันทร์การเมืองการปกครอง
300324020282562-09-2036400.005732404035สิบตรีอนันต์ ทองคำรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300325026272562-09-2061600.005732404035สิบตรีอนันต์ ทองคำรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300326026282562-09-2072800.005932412001นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำนิติศาสตร์
300327026292562-09-2071600.005932412100นางสาววชิราภรณ์ สุขแป้นนิติศาสตร์
300328026302562-09-2071600.005932412022นายฐิติพงศ์ พูลเลิศนิติศาสตร์
300329026262562-09-2048300.006035249005นายดนัทธรัตน์ นวัชพัทรวงศ์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
300330023312562-09-203900.005812419120นางสาวกฤษณา แซ่หวู่ภาษาอังกฤษ
300331026212562-09-203900.005812412111นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษีนิติศาสตร์
300332026222562-09-2066400.005812412105นางสาวนฤภรกมล สุขพ่วงนิติศาสตร์
300334025142562-09-203900.005912412050นางสาวณัฐชา ธิดานิติศาสตร์
300335026252562-09-202600.005912412050นางสาวณัฐชา ธิดานิติศาสตร์
300336026232562-09-202600.005912412060นางสาวรัญชนา นนทมาลย์นิติศาสตร์
300339026202562-09-2061800.005912603083นายเนวิน แก้วครองการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300340026192562-09-2061800.005912603088นายวัฒพงษ์วัลย์ อัดโดดดรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300341026182562-09-2061800.005912603093นายอภิสิทธิ์ มั่งเงินการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300342022062562-09-203900.006012242020นางสาวรัตนา การุญบริรักษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300343025622562-09-203900.006112426084นางสาวศุภลักษณ์ คำสอนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300344026242562-09-2051500.005912412064นางสาวศิรามณี หย่อนดีนิติศาสตร์
300348026402562-09-2161800.005912407154นางสาวสุนิษา นนทชัยการพัฒนาชุมชน
300349026412562-09-213900.006012412115นายสุนทร ปิ่นทองนิติศาสตร์
300350026422562-09-213900.006012412087นางสาวนิภาพร กุยุคำนิติศาสตร์
300351026432562-09-213900.006012412091นางสาวมณฑา ชินนะมานิติศาสตร์
300352026442562-09-213900.006012412101นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
300353026452562-09-213900.006012412088นางสาวนิรชา พุกกลิ่นนิติศาสตร์
300354026462562-09-213900.006012412082นางสาวจิราภา แก้วนิ่มนิติศาสตร์
300355026472562-09-213900.006012412085นางสาวธิติมา ร้อยทานิติศาสตร์
300356026482562-09-213900.006012412098นางสาวศิรินาถ โคนพันธ์นิติศาสตร์
300357026492562-09-213900.006012412094นางสาววันวิสาข์ คนใหญ่นิติศาสตร์
300358026562562-09-2136400.005932412050พันตำรวจโทหญิงพวงเพชร พ่วงแผนนิติศาสตร์
300359019382562-09-252600.005712412041นายสุกฤษฏิ์ กฤชไพรินนิติศาสตร์
300360019132562-09-2520.006032418017นางสาวสุดารัตน์ นพคุณภาษาไทย
300361026642562-09-2536400.005932412081นายวิศรุต บำรุงศรีนิติศาสตร์
300362026652562-09-2532800.005932412088นายศุภฤกษ์ พัฒนะโชตไชยวงษานิติศาสตร์
300363026662562-09-2532800.005932412049นางสาวปรียพิมพ์ณรา ยอดเพ็งนิติศาสตร์
300365026702562-09-25128000.006132418013นายณัฐนนท์ เสือคล้ายภาษาไทย
300366026712562-09-2530.006032419042นางขวัญหทัย สุรินทรามนต์ภาษาอังกฤษ
300367025662562-09-2598000.005832412076นายพิษณุ เชยกิจนิติศาสตร์
300368026692562-09-2530.005832412076นายพิษณุ เชยกิจนิติศาสตร์
300369026722562-09-25128000.005832412068นายณรงค์ชัย ผสมผลนิติศาสตร์
300370026762562-09-2536400.005812614066นางสาวบุณยวีร์ เที่ยงธรรมนิเทศศาสตร์
300371026752562-09-2536400.005812614057นางสาวณัฏฐมล แพ่งสุภานิเทศศาสตร์
300372026742562-09-2536400.005812614078นางสาวสุวิมล จันทรโชตินิเทศศาสตร์
300373026782562-09-2531600.005832408043นางสาวนิศารัตน์ แป้งอ่อนการเมืองการปกครอง
300375018582562-09-2966400.005632419045นายฤทธิ์เดช ณัฐธนกรภาษาอังกฤษ
300376026922562-10-0468300.006015250005นายเจษฎากร เจนจบเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300377026952562-10-0766400.005812606076นางสาวชัญญารัตน์ พาทีการตลาด
300380021842562-10-213900.005912602123นายศิริชัย ชุ่มเอ็มการจัดการ