ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100003126762561-08-17126300.005612208016นางสาวภัทราวดี สุขชนะคหกรรมศาสตร์
100016132252561-08-1765300.005712602121นายพงศกร กุลแก้วการจัดการ
100307138062561-08-1830.005912407021นางสาวมนทิชา บัวคำการพัฒนาชุมชน
100344139332561-08-1831000.005912241017นายฐิติวัฒน์ แย้มศิริสัตวศาสตร์
100347125412561-08-2225300.00554701039 นายศราวุฒิ ทองหล่อดนตรีสากล
100359133922561-08-22126300.005712420040นางสาวอารียา นรการภาษาอังกฤษธุรกิจ
100360142342561-08-2230.005712420040นางสาวอารียา นรการภาษาอังกฤษธุรกิจ
100487140882561-08-2637000.005612244053นายธีรภัทร รอดทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100488131472561-08-2666000.005712201018นายชาญณรงค์ ราหุลการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100494143162561-08-26217300.005712404109นายธนโชติ ศรพรหมรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100543138612561-08-2691000.005812606107นายจักษ์กฤษณ์ วรรณภิรมย์การตลาด
100596145172561-08-2687000.00544249018 นายกิตติพงศ์ ทองมาคณิตศาสตร์
100597144972561-08-2696300.00554601033 นางสาวโศภิต แสงดอกไม้รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100612145562561-08-2626000.005612230003นางสาวยุพวรรณ เขียวจันทร์ฟิสิกส์
100633144462561-08-2630.005712207026นายวรวิช เจียรรัตนสวัสดิ์คณิตศาสตร์
100643126922561-08-26217300.005712405071นางสาวนฤมล เพชรวาวรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100699142392561-08-2630.006012208007นางสาวชลลดา กะเสตวิทย์คหกรรมศาสตร์
100753144792561-08-27209000.005915252017นายอภิรัก สังข์โชติเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
100785144702561-08-2761000.005912409037นายศิวกร สอนดิษฐ์การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100796144922561-08-2761000.005912403026นายกฤษฎาพร สัจถาอุ่นรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100812139162561-08-2730.005812411045นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญดนตรีสากล
100816139622561-08-2730.005812416011นางสาวจีระนันท์ ไชยนอกภาษาจีน
100837129302561-08-27121000.005812207009นางสาวมณีวรรณ กองโกยคณิตศาสตร์
100850141242561-08-2730.005812231001นางสาวจิตรานุช เขียนรุ่งโรจน์วิทยาการคอมพิวเตอร์
100851138922561-08-2760.005812231003นางสาวปัทมพร สมรูปวิทยาการคอมพิวเตอร์
100853142932561-08-2730.005812231033นางสาวจิตรโสภิณ ทัศนสุวรรณวิทยาการคอมพิวเตอร์
100894139102561-08-2731000.005812407104นางสาวเอเซีย ตั้งใจการพัฒนาชุมชน
100899133642561-08-2731000.005812408036นายธีรภัทร ปรักมาสการเมืองการปกครอง
100928128132561-08-2730.005812606050นายธัชกฤช ธัญกุลวรการการตลาด
100930145332561-08-2761000.005812606061นายวีรวัฒน์ ศรีบุศกรการตลาด
100932144722561-08-2760.005812606105นายกษิณ สันตพงศ์การตลาด
100943141312561-08-2731000.005812617037นายวสิน คุ้มวันดีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100999133872561-08-3130.005812411035นายสิทธิพงษ์ อ่อนวรรณะดนตรีสากล
101016132202561-08-3131000.005812407154นางสาวพุทธรักษ์ พรมสอนการพัฒนาชุมชน
101054147462561-09-1731000.005912418003นางสาวกัณฐิกา เลือดนักรบภาษาไทย
101056147482561-09-2066000.00544244071 นายปิยะพงษ์ เสนาพรมวิทยาการคอมพิวเตอร์
101091145302561-11-3031000.005812404055นายพงษ์ศักดิ์ มาเทียนรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
101100137832561-12-1230.005912408072นางสาวปทุมพร เรืองมณีการเมืองการปกครอง
300003018992561-09-0666400.005732404035สิบตรีอนันต์ ทองคำรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300004019002561-09-063900.005712412088นางสาวเจนจิรา พรหมรักษานิติศาสตร์
300005019012561-09-063900.005812407050นายธีรพงค์ อิ่มเอิบการพัฒนาชุมชน
300030020152561-09-123900.005712412088นางสาวเจนจิรา พรหมรักษานิติศาสตร์
300035015382561-09-123900.005712412107นางสาวอนัญญา ป้องท้าวนิติศาสตร์
300087022432561-09-123900.005912420049นายพีรพล วงศ์สารสินภาษาอังกฤษธุรกิจ
300127024222561-09-1262700.005832606033นายวรวุฒิ ชัยบุญธรรมการตลาด
300129023462561-09-1231500.005935250011นายธนวุฒิ ดีพรมมาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300133022952561-09-12128000.005935602051นายบรรจบ นามวงษ์การจัดการ
300134023402561-09-1232700.005935602051นายบรรจบ นามวงษ์การจัดการ
300139020592561-09-12118000.005932418001นางสาวกนกวรรณ พิมลาภาษาไทย
300140024272561-09-1232800.005932418001นางสาวกนกวรรณ พิมลาภาษาไทย
300141019182561-09-12118000.005932418009นางสาวชลนิชา ชุมภูแสนภาษาไทย
300142024242561-09-1232800.005932418009นางสาวชลนิชา ชุมภูแสนภาษาไทย
300143022222561-09-12118000.005932418011นางสาวธีราพร ศรีทองภาษาไทย
300144024302561-09-1232800.005932418011นางสาวธีราพร ศรีทองภาษาไทย
300151022202561-09-12118000.005932418022นางสาวรัตนิรส สายทองแก้วภาษาไทย
300152024312561-09-1232800.005932418022นางสาวรัตนิรส สายทองแก้วภาษาไทย
300153019192561-09-12118000.005932418023นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตภาษาไทย
300154024232561-09-1232800.005932418023นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตภาษาไทย
300161022212561-09-12118000.005932418043นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมภาษาไทย
300162024342561-09-1232800.005932418043นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมภาษาไทย
300173022772561-09-1261600.006032418004นางสาวทัศนีย์ เป็งยาวงค์ภาษาไทย
300175020822561-09-1261600.006032418009ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจี อินทรักษาภาษาไทย
300178020932561-09-1261600.006032418016นางวิไลพร สิงห์ครามภาษาไทย
300180020972561-09-1261600.006032418020นายวันลือ ประสมภาษาไทย
300182024662561-09-1261600.006032419028นายภัทราวุธ ศิริสานต์ภาษาอังกฤษ
300183021852561-09-1230.006032419028นายภัทราวุธ ศิริสานต์ภาษาอังกฤษ
300184024602561-09-1231600.006032419013นางสาวศิริพร ธรรมมาภาษาอังกฤษ
300187024632561-09-1230.006032419023นางสาวอิสสรียา สีอ่อนภาษาอังกฤษ
300233019412561-09-193900.006012412100นางสาวสิริภรณ์ เอกสุภาพันธ์นิติศาสตร์
300234019452561-09-193900.006012412101นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
300235020402561-09-193900.006012412114นายศรัณย์ ด้วงฉิมนิติศาสตร์
300245025732561-09-2066200.00554405001 นางสาวกชกร กลีบลำดวนการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
300246026332561-09-2066400.005712403066นางสาวจิราพร จับแก้วรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300249025992561-09-203900.005712412107นางสาวอนัญญา ป้องท้าวนิติศาสตร์
300252016162561-09-203900.005812412027นายจตุพักตร์ ราศรีนิติศาสตร์
300261025682561-09-2066200.005632602076นายนัฐพล คงอินทร์การจัดการ
300266013672561-09-20128000.005632606016นางสาวพุทธรักษา อ่อนละมูลการตลาด
300267026172561-09-2078000.005632612021นายกีรติ ศรีจันทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300270025862561-09-2051600.005832412051นางสาวนนทลี อ่องกลิ่นนิติศาสตร์
300271026402561-09-2030.005832412051นางสาวนนทลี อ่องกลิ่นนิติศาสตร์
300272025632561-09-2036400.005832412055นางสาวรุ่งนภา น่วมอ้นนิติศาสตร์
300273026312561-09-2030.005832412055นางสาวรุ่งนภา น่วมอ้นนิติศาสตร์
300289025392561-09-2061600.006032426006นางสาวรัชนก ประทีปทองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300298023582561-09-2088000.005732405030นายวีรพล นุชปานรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300299022592561-09-2088000.005732405045นายจักร์พงษ์ หมีไพรพฤกษ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300301025552561-09-20128000.005732408001นางสาวกุลธิดา ดิษดีการเมืองการปกครอง
300303025562561-09-2098000.005732408054นายอภิรัตน์ ยิ้มท่าโพการเมืองการปกครอง
300304025072561-09-20128000.005732408068นายนครินทร์ เกลื่อนเมฆการเมืองการปกครอง
300308026012561-09-20128000.005732614027นางสาวเจนจิรา ช้างพินิจนิเทศศาสตร์
300313022382561-09-20128000.005835615080นายยุทธนา แก้วบวรการบัญชี
300314026272561-09-2032700.005835615080นายยุทธนา แก้วบวรการบัญชี
300325026622561-09-203900.005712412107นางสาวอนัญญา ป้องท้าวนิติศาสตร์
300345022062561-09-2098000.005932418041นางสาวปรียานุช วงษ์สวรรค์ภาษาไทย
300346026262561-09-2032800.005932418041นางสาวปรียานุช วงษ์สวรรค์ภาษาไทย
300347022122561-09-2020.005932418041นางสาวปรียานุช วงษ์สวรรค์ภาษาไทย
300348024832561-09-203900.006012412095นางสาววิจิตรา แก้วฤทธิ์นิติศาสตร์
300352022362561-09-20128000.005835615051นางสาวนภารัตน์ สีแสดการบัญชี
300353026282561-09-2032700.005835615051นางสาวนภารัตน์ สีแสดการบัญชี
300354026182561-09-2032700.005935602013นางสาวเรวดี กิจถนอมการจัดการ
300355025852561-09-2066400.005732412074นางสาวจุฬาภรณ์ บรรเทากุลนิติศาสตร์
300356026342561-09-2094400.005732412074นางสาวจุฬาภรณ์ บรรเทากุลนิติศาสตร์
300383023842561-09-243900.005912407078นางสาวสุดธิฎา ลพคำการพัฒนาชุมชน
300384021722561-09-243900.005812408022นางสาวสุรีรัตน์ พุดฉิมการเมืองการปกครอง
300386027062561-09-2466200.00553405006 นางสาวรุ่งระวี ไกรเกตุการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
300388027142561-09-2436200.005632602042นายสุเมธ จินาวัตน์การจัดการ
300390027092561-09-2436200.005632606008นางสาวชญาภา เหมือนภักตร์การตลาด
300391027082561-09-2436200.005632606010นางสาวชุติมา มหาการเกตุการตลาด
300394027132561-09-2436200.005935603009นางสาวศิริพร ทองเพ็งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300397026162561-09-2430.005832603009นางสาวมัทนา หาญชัยภูมิการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300399027382561-09-2466200.005835603012นายกฤตกร มออ่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300421027402561-09-2666400.005612412107นางสาวดวงกมล รุ่งฉัตรนิติศาสตร์
300423027492561-09-3061800.00553405006 นางสาวรุ่งระวี ไกรเกตุการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
300424026112561-09-3030.005832603014นายณัฐวรรธน์ นามยอมอมรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300429027552561-10-033900.005712419044นางสาวอิสราภรณ์ วัชรเดชาวานิชภาษาอังกฤษ
300431027572561-10-063900.005812603007นางสาวดารารัตน์ แก้วไสการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300432027582561-10-063900.005812603065นายหาญณรงค์ จิตรค้ำคูณการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300434027602561-10-063900.005812603061นายรัชพล เลิศเกียรติวงศ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300452027992561-10-2736400.005712408065นางสาวรุ่งทิวา ทิโนการเมืองการปกครอง
300454021732561-10-313900.005812407154นางสาวพุทธรักษ์ พรมสอนการพัฒนาชุมชน
300456025892561-11-0498000.005732602080นายสงกรานต์ จินาวัตน์การจัดการ
300457025902561-11-0466200.005732602045นายอดิสร จินาวัตน์การจัดการ
300463022622561-12-113900.005812412016นางสาวมาศนภา อินทร์ชื่นนิติศาสตร์
0232466200.005915615031นางสาววัชราภรณ์ บุตรเคนการบัญชี