มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบโควตา)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
สมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ (รอบโควตา)
แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ (รอบโควตา)
ยืนยันการสมัคร สำหรับโรงเรียน (รอบโควตา)
(คู่มือ) ยืนยันการสมัคร สำหรับโรงเรียน (รอบโควตา)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทร. 055 - 267050 และ 055 - 267000 ต่อ 8785 - 8788