มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน)

ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562

รหัสสาขาวิชา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ วุฒิเดิม แผนการเรียน GPA
คณะครุศาสตร์
1418 สาขาวิชาพลศึกษา ค.บ. 5 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.50 ขึ้นไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2211 สาขาวิชาเคมี วท.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต 2.00 ขึ้นไป
2212 สาขาวิชาชีววิทยา วท.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต 2.00 ขึ้นไป
2213 สาขาวิชาจุลชีววิทยา วท.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต 2.00 ขึ้นไป
2214 สาขาวิชาฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต 2.00 ขึ้นไป
2215 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วท.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต 2.00 ขึ้นไป
2217 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. วิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ , สายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 2.00 ขึ้นไป
2218 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
2219 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต 2.00 ขึ้นไป
2236 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต 2.00 ขึ้นไป
3226 สาขาวิชาคหกรรรมศาสตร์ วท.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
4316 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับวุฒิ ปวส.) วท.บ. 2 ปี ปวส. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
2223 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. วิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่กำหนด
2226 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. วิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง , ปวช.ด้านการเกษตร ไม่กำหนด
2227 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการระบบอินทรีย์ วท.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. วิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง , ปวช.ด้านการเกษตร ไม่กำหนด
2228 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ วท.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. วิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง , ปวช.ด้านการเกษตร ไม่กำหนด
2229 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. วิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง , ปวช.ด้านการเกษตร/สัตวศาสตร์/ประมง ไม่กำหนด
2230 สาขาวิชาวิศกรรมเกษตรและอาหาร วศ.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต 2.00 ขึ้นไป
2239 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วท.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต ไม่กำหนด
2240 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วท.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต ไม่กำหนด
2241 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วท.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. วิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง , ปวช.ด้านการเกษตร/สัตวศาสตร์/ประมง ไม่กำหนด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2231 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ ทล.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
2233 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.30 ขึ้นไป
2234 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ วศ.บ. 4 ปี ม.6 วิทย์ - คณิต 2.00 ขึ้นไป
2235 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. วิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ , สายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้ากำลัง และอิเล็กทรอนิกส์ 2.00 ขึ้นไป
2311 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับวุฒิ ปวส.) วศ.บ. 2 ปี ปวส. สายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 2.00 ขึ้นไป
2312 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับวุฒิ ปวส.) อส.บ. 2 ปี ปวส. เทคนิคแม่พิมพ์ , ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/การผลิต/โลหะ , ช่างกลโรงงาน , ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.00 ขึ้นไป
2314 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับวุฒิ ปวส.) อส.บ. 2 ปี ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ 2.00 ขึ้นไป
2316 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับวุฒิ ปวส.) อส.บ. 2 ปี ปวส. ช่างโยธา/ก่อสร้าง/สำรวจ/สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและโยธา 2.00 ขึ้นไป
2317 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับวุฒิ ปวส.) อส.บ. 2 ปี ปวส. ทุกสาขาวิชาที่มีพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรม ด้านการจัดการและโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.00 ขึ้นไป
2318 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับวุฒิ ปวส.) วส.บ. 2 ปี ปวส. ทุกสาขาวิชาที่มีพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 2.00 ขึ้นไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3211 สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.50 ขึ้นไป
3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.25 ขึ้นไป
3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
3215 สาขาวิชาภาษาจีน (โทภาษาอังกฤษ) ศศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
3217 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
3219 สาขาวิชาดนตรีสากล ศศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
คณะวิทยาการจัดการ
3227 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ ศศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
3228 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. วิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ 2.00 ขึ้นไป
3229 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.50 ขึ้นไป
4211 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
4212 สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
4213 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
4214 สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
4215 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก บธ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
4311 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับ วุฒิ ปวส.) บธ.บ. 2 ปี ปวส. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
4312 สาขาวิชาการตลาด (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับ วุฒิ ปวส.) บธ.บ. 2 ปี ปวส. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
4313 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับ วุฒิ ปวส.) บธ.บ. 2 ปี ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิต , คอมพิวเตอร์กราฟิก , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 2.00 ขึ้นไป
4314 สาขาวิชาการจัดการ (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับ วุฒิ ปวส.) บธ.บ. 2 ปี ปวส. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
4315 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระยะเวลาเรียน 2 ปี รับ วุฒิ ปวส.) บธ.บ. 2 ปี ปวส. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
3216 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป
3220 สาขานิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.50 ขึ้นไป
3221 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง ร.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.60 ขึ้นไป
3222 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น ร.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.60 ขึ้นไป
3223 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ รป.ศ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.25 ขึ้นไป
3224 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น รป.ศ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.25 ขึ้นไป
3232 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สส.บ. 4 ปี ม.6 , กศน. , ปวช. ทุกแผนการเรียน 2.00 ขึ้นไป

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (ประเภทเรียนดีและประเภทความสามารถพิเศษ)


ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (ประเภททุนกีฬา)


ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (ประเภทพิการ)


คู่มือการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ


TCAS62 ลงทะเบียนขอรับ Username และ Password เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ **ต้องลงทะเบียนทุกคน**


แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ


(คู่มือ) ยืนยันการสมัคร สำหรับอาจารย์แนะแนวเท่านั้น


ยืนยันการสมัคร สำหรับอาจารย์แนะแนวเท่านั้น