มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบทั่วไป)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประเภททุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รอบทั่วไป
ตรวจสอบผลผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัว ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 (รายบุคคล)