มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบทั่วไป)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2560

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
2. ระเบียบการรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป 2560
3. สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (สมัครได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น)
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ
4. แก้ไขการสมัครเรียน